-

 • (34)
 • (15)
 • (42)
 •     (12)
 •     (10)
 •     (13)
 • (45)
 • (58)
 • (15)
 • (3)
 • (94)
 • (139)
 •     (12)
 •     (32)
 •     (11)
 •     (3)
 •     (45)
 •    , (20)
 • (2)
 • (6)
 • (10)
 • (299)
 •     (28)
 •     (3)
 •     (29)
 •     (39)
 •     (30)
 •     (24)
 •     (14)
 •    - (4)
 •     (47)
 •     (21)
 •     (33)
 •     (10)
 •     (10)
 •     (27)
 •     (19)
 • (55)
 •     (8)
 •     (16)
 •    , (14)
 •     (1)
 •     (17)
 • (497)
 •     (10)
 •     (18)
 •     (72)
 •     (52)
 •     (21)
 •     (3)
 •     (15)
 •     (5)
 •     (12)
 •     (1)
 •     (28)
 •     (19)
 •     (25)
 •     (19)
 •     (18)
 •     (20)
 •     (20)
 •     (9)
 •     (17)
 •     (88)
 •     (14)
 •     (15)
 •     (68)
 • (27)
 •     (10)
 • (38)
 • (60)
 •     (27)
 •     (1)
 •     (13)
 •     (14)
 • (56)
 •    "Point-to-Point (7)
 •     (23)
 •     (20)
 • (330)
 •     (13)
 •     (24)
 •     (2)
 •     (7)
 •     (1)
 •     (31)
 •     (6)
 •     (4)
 •     (18)
 •     (4)
 •     (3)
 •     (3)
 •     (21)
 •     (13)
 •     (2)
 •     (2)
 •     (15)
 •     (12)
 •     (36)
 •     (3)
 •     (18)
 •     (4)
 •     (28)
 •     (20)
 •     (Cold porcelain) (7)
 •     (8)
 •     (10)
 •     (48)
 • , (177)
 •     (4)
 •     (22)
 •     (20)
 •     (15)
 •     (16)
 •     (46)
 •     (35)
 •     (9)
 •     (19)
 •     (2)
 • (18)
 •     (9)
 • (34)

 -

 -

  _

 - e-mail

 

 -

 -

 LiveInternet.ru:
: 04.02.2012
:
:
: 2014

:

.


: (23), "Point-to-Point(7)

: (34), (18), ,(177), (330), (56), (60), (38), (27), (497), (55), (299), (10), (6), (2), (139), (94), (3), (15), (58), (45), (42), (15), (34)
(0)

, 01 2015 . 16:00 +
Elnik14 [ + !]

. 10

 

, , , , , . 10 . 

1. . , , . 

 

/

(0)

, 16 2015 . 11:18 +
alona777 [ + !]

. - Carol Marine.

 

.

 Carol Marine.

 

4195696_cm_1a (650x646, 280Kb)

- +
/

(0)

, 23 2015 . 11:52 +
_ [ + !]

- 94 !

 

- 94 !

,

( )

https://vk.com/yrokiris

 

 

4195696_121345569_bearinhat (412x448, 189Kb)

 

/

(0)

, 16 2014 . 17:27 +
Light_3030 [ + !]

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ æèâîïèñü. Ìàñòåð-Êëàññ.

 

  Ýíåðãåòè÷åñêàÿ æèâîïèñü   

Ìàñòåð-Êëàññ.

5179278_sky_2_aa1_1_ (566x700, 331Kb)

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ æèâîïèñü ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü êàðòèíû ëþáîìó ÷åëîâåêó, íåçàâèñèìî îò õóäîæåñòâåííîãî îïûòà è ðàçâèâàòü ñâîå òâîð÷åñòâî êàê îïûòíûì, òàê è íà÷èíàþùèì õóäîæíèêàì.
Òàêàÿ êàðòèíà ñîçäàåòñÿ íà ìàñòåðêëàññå ïî ýíåðãåòè÷åñêîé æèâîïèñè. Êàðòèíà ôîðìàòà 24x30 ñîçäàâàëàñü çà íåñêîëüêî ÷àñîâ. Òàêóþ æå êàðòèíó ìîæåòå ñîçäàòü è Âû. Ìîæåòå âûáðàòü äðóãèå öâåòà, äðóãîå äåðåâî, âíåñòè ñâîå òâîð÷åñêîå íà÷àëî. 

×òîáû áûëî ïîíÿòíåé, ñìîòðèòå ñëåäóþùåå ôîòî, ãäå ïðîöåññ ïîêàçàí ïîøàãîâî.
Ìîæíî ðèñîâàòü àêðèëîì íà õîëñòå, ìîæíî ãóàøüþ íà áóìàãå. Âñå î÷åíü ïðîñòî, èçîáðàæåíèå ñîçäàåòñÿ èç øòðèõîâ è ìàçêîâ.

...
/

(0)

, 16 2014 . 17:14 +
Katra_I [ + !]" , , , , !" - .

?

140809154632 (2) (450x671, 218Kb)

:

* . .

* (2% ).

* .

* .

. .

140809154632 (450x300, 105Kb)
,
140809154632 (1) (450x671, 209Kb)

! ! 

...
/

(0)

, 16 2014 . 17:06 +
Light_3030 [ + !]

. -.

 

    

-.

5179278_sky_2_aa1_1_ (566x700, 331Kb)

, , .
. 24x30 . . , , . 

, , .
, . , .

...
/

(0)

, 07 2014 . 11:54 +
alona777 [ + !]

" ".

 

    " "   

 

!

. !

 

 

. .

...   .

, .

! ! .

 

 

4195696_kisti (700x511, 412Kb)

 

, ,  

– 2 .

  .  …

……
/

(0)

, 28 2014 . 19:07 +
fancifully [ + !]

-.

! .

1393577804_ae98b85ebf050a029adbd7ca519f8006 (644x700, 110Kb)

, heart
/

(0)

, 15 2013 . 17:11 +
alona777 [ + !]

. .

 

    . .   

 

  .

 

4195696_IMG_6883_clipped_rev_2a (700x522, 210Kb)

.

« – ».

… / …
/

(0)

, 05 2013 . 20:57 +
-- [ + !]

- !

 

- - . 

Beschen - - . , , . , , . , . , .

/

(0)

, 05 2013 . 20:25 +
_ [ + !]

. " ":) -

!

? ! "", , Grow Creative. ? !

DSCN5164 - Copy (475x654, 129Kb)

2 (700x350, 130Kb)

1 (700x339, 120Kb)

...
/

(0)

, 10 2013 . 01:32 +
alona777 [ + !]

. .

 

    . . .   

, :

, — « ».

 

  4195696_100665466_4195696_zt_5 (434x463, 123Kb)
  4195696_hffg (388x340, 198Kb)

    4195696_65 (370x678, 102Kb)

 

, . , , . , , . , , , . : , , , . , : - . , , , , , .

… / …
/

(0)

, 15 2012 . 03:07 +
alona777 [ + !]

3D "" .

 

      3D .  

4195696_dfg (700x292, 98Kb)

!

… …
/

(0)

, 16 2012 . 00:18 +
Galaxy24 [ + !]

***

...
/

(0)

, 22 2012 . 13:38 +
Majomajo [ + !]

. . (328x698, 20Kb)
. , . , . , .
...
/

(0)

, 19 2012 . 20:23 +
__13 [ + !]

.

.

1. 
...
/

(0)

. -

, 21 2012 . 00:58 +
alona777 [ + !]

. - .

4195696_f (50x57, 2Kb)

 

 

 

      . - .     

4195696_ (700x281, 77Kb)

- .

.

… - …
/


:  
(0)

, 25 2012 . 02:06 +
Katra_I [ + !] Sjusen, "". , , ... ?

 , -,  : ( + ) , , , . 1

, .
, , , , , . .
( , ):                

...
/

(0)

, 17 2012 . 01:59 +
alona777 [ + !]

. .

 

!

«».

. 3  -.

4195696_dancing_rose_1_ (512x567, 183Kb)

!

… …
/

(0)

, 28 2012 . 17:24 +
alona777 [ + !]

. -. 6 1.

 

.   .

4195696__ (700x437, 152Kb)

.

-…
/


 : [1]