-

 -

 • (6)
 •    - (2)
 •     (1)
 •     (1)
 • (1)
 •     (1)
 • (1)
 • (1)
 •     (1)
 • (3)
 • (0)
 • (2)
 • (2)
 • (3)
 • ܨ (2)
 •     (1)
 •     (1)
 • (4)
 •     (2)
 • (1)
 • (1)
 • (9)
 •     (2)
 • (1)
 • (7)
 •     (2)
 •     (4)
 • (24)
 •     + (1)
 •     , (1)
 •     , (4)
 •     , (2)
 •     , . (5)
 •     , (3)
 •     , (2)
 •     , (2)
 •     , (3)
 •     , (1)
 • (2)
 • (3)
 • (2)
 • (3)

 -

  -

 - e-mail

 

 -

 LiveInternet.ru:
: 20.12.2013
:
:
: 87

:

" ":
1 -
2 -
3 -

.


: (2), (3), (2), (24), (7), (1), (9), (1), (1), (4), ܨ(2), (3), (2), (2), (0), (3), (1), (1), (1), (6)
(0)

, 29 2013 . 09:08 +
svetlyachoKK [ + !]

, ..

--!! ?! , ...

- ! , , ... )). , .. ! , , , , - ""))

- -, :

 

index (287x72, 9Kb)

70%

 

 

17690 (254x105, 8Kb)

  . . .

 

 

 

http://shirleyrussia.ru/i/logo.gif 

   .

 

 

 

5 - -

. .

 

 

 

beautyfoots.back.hero (200x132, 12Kb)

. - .

 

 

 

 

 

" ":

!!

! !

1 - -
2 -
...
20 - !
21 - , !!
22 - , ..

(0)

, 14 2014 . 01:54 +
Herbstblatt [ + !]

......

(21 - 20 )

, .
Happy Clinique,
,
!
- ,
.
,
,
, .
...

(0)

, 16 2014 . 18:55 +
Herbstblatt [ + !]

ÏÀÐÔÞÌÅÐÍÛÉ ÃÎÐÎÑÊÎÏ...ÏÀÐÔÞÌÅÐÍÛÉ ÃÎÐÎÑÊÎÏ...

ÎÂÅÍ (21 ìàðòà - 20 àïðåëÿ)

Ýòîìó çíàêó ïðèñóù ñèëüíûé, æèçíåðàäîñòíûé õàðàêòåð.
Ïóòü ê óñïåõó Îâíîâ æäåò âìåñòå ñ Happy Clinique,
ýòîò àðîìàò ïîìîæåò ñîáðàòüñÿ ñ ìûñëÿìè è äóõîì,
à ðàáîòà áóäåò ñäåëàíà áûñòðî è ëåãêî!
Æåíùèíû-îâíû î÷åíü ðàíèìû, îäíàêî ýòî ãëóáîêî
ñêðûòî â èõ äóøå. Ïðè âûáîðå äóõîâ ñêîðåå âñåãî
èì ïîäîéäåò àðîìàò ñî ñêðûòîé ñåðäå÷íîé íîòîé,
îíà ðàñêðûâàåòñÿ íå ñðàçó, îäíàêî ÿâëÿåòñÿ öåíòðîì
êîìïîçèöèè, ðàñêðûâàÿ ÷óâñòâèòåëüíóþ íàòóðó Îâíà.
Ñìîòðåòü äàëåå...


 : [1]