-

 -

 • (6)
 •    - (2)
 •     (1)
 •     (1)
 • (1)
 •     (1)
 • (1)
 • (1)
 •     (1)
 • (3)
 • (0)
 • (2)
 • (2)
 • (3)
 • ܨ (2)
 •     (1)
 •     (1)
 • (4)
 •     (2)
 • (1)
 • (1)
 • (9)
 •     (2)
 • (1)
 • (7)
 •     (2)
 •     (4)
 • (24)
 •     + (1)
 •     , (1)
 •     , (4)
 •     , (2)
 •     , . (5)
 •     , (3)
 •     , (2)
 •     , (2)
 •     , (3)
 •     , (1)
 • (2)
 • (3)
 • (2)
 • (3)

 -

  -

 - e-mail

 

 -

 LiveInternet.ru:
: 20.12.2013
:
:
: 87

:

"":
1 -
2 -

.


: (3), (2), (3), (24), (7), (1), (9), (1), (1), (4), ܨ(2), (3), (2), (2), (0), (3), (1), (1), (1), (6)
(0)

, 18 2014 . 16:17 +
[ + !]

.

,, Selesta_L
0_a680d_73129d4a_XXL (600x424, 250Kb)


,
, ...
,
...

...
, , ,
, , , -
...


...
,
, ...
...

(0)

, 18 2014 . 20:22 +
[ + !]

Ìàðèíà Áîéêîâà. Äåñÿòü ñåêðåòîâ èñòèííîé ëþáâè

Ñïàñèáî,áîëüøîå, çà ÷óäåñíûé êîëëàæ Àíå÷êåSelesta_L
0_a680d_73129d4a_XXL (600x424, 250Kb)


Ëþáîâü ó êàæäîãî ðîæäàåòñÿ â ìå÷òàõ,
È ãäå ñëó÷èòñÿ âñòðå÷à, ïðåäñòàâëÿåì...
Îòîáðàæàåì èäåàë â ñåðäöàõ,
È ñèëîé ìûñëè îáðàç îæèâëÿåì...

Êàê âûãëÿäèò íàø áóäóùèé ïàðòíåð...
È âíåøíèé âèä, è ëè÷íîñòü, óáåæäåíüÿ,
Ïðè÷åñêà, öâåò âîëîñ, óëûáêà, âçîð -
Äàþò íà÷àëî è ëþáâè ðîæäåíüå...

Âòîðûì ñåêðåòîì èñòèííîé ëþáâè
ßâëÿåòñÿ âçàèìîóâàæåíèå...
×òîá óâàæåíèå ê äðóãèì ïðèîáðåñòè,
È óâàæàòü ñåáÿ, è îòðàæåíèå...
...


 : [1]