-Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Я и мой жёнчик)
Я и мой жёнчик)
16:18 21.03.2009
Фотографий: 4
Посмотреть все фотографии серии просто я...
просто я...
11:11 21.03.2009
Фотографий: 5

 -Я - фотограф

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Viktory_Style

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

Читатель сообществ (Всего в списке: 1) Photoshopinka

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 12.03.2009
Записей:
Комментариев:
Написано: 105

Комментарии (2)

Історія ДАІ

Дневник

Суббота, 21 Ноября 2009 г. 01:57 + в цитатник
Iсторiя Державтоiнспекцiї МВС України бере свiй початок з 14 квiтня 1997 року, коли Кабiнет Мiнiстрiв затвердив "Положення про Державну автомобiльну iнспекцiю Мiнiстерства внутрiшнiх справ". А взагалi започатковано цю службу в далекому 1936 роцi, коли її було включено до складу Головного управлiння Робiтничо-Селянської мiлiцiї НКВС СРСР. 3 липня того ж року РНК СРСР ухвалила постанову "Про затвердження Положення про Державну автомобiльну iнспекцiю Головного управлiння Робiтничо-Селянської мiлiцiї НКВС СРСР".

У першi роки дiяльностi молодої Державтоiнспекцiї, коли ще бракувало квалiфiкованих кадрiв та не було досвiду роботи, а спiвробiтники не мали анi патрульних автомобiлiв, анi радiозв'язку, завдання, якi вони отримували, майже вiдповiдали вимогам сьогодення, а саме:
-боротьба з аварiями та хижацьким використанням автотранспорту;
-розроблення технiчних норм та параметрiв експлуатацiї автотранспорту;
-спостереження за пiдготовкою та вихованням шоферських кадрiв;
кiлькiсний та якiсний облiк автопарку.

Пiд час Великої Вiтчизняної складнi завдання лягли на плечi Державтоiнспекцiї. Багато спiвробiтникiв стали її учасниками, а тi, хто залишився в особовому складi, проводили мобiлiзацiю автотранспорту на фронт, пiд час бомбардування нiмецької авiацiї, знаходячись на посту, слiдкували за дотриманням правил свiтломаскування, гасили пожежi та рятували людей з-пiд уламкiв.

У пiслявоєнний перiод з армiї в народне господарство надходить велика кiлькiсть автомобiлiв та мотоциклiв, вони починають iнтенсивно використовуватися на дорогах, якi ще неповнiстю вiдновленi та оснащенi технiчними засобами регулювання руху. Крiм органiзацiї та контролю, працiвники ДАI беруть безпосередню участь у вiдновленнi автомобiльного парку країни. В серединi 50-х рокiв випуск вiтчизняних автомобiлiв перевищив довоєнний рiвень у 2, 5 рази. Вже в цей час постає гостре питання попередження та профiлактики дорожньо-транспортного травматизму.

У першiй половинi 60-х рокiв набирають чинностi єдинi в тодiшнiй країнi Правила руху вулицями та дорогами. Розпочинається застосування iндикаторних трубок для виявлення водiїв у станi алкогольного сп'янiння, споруджуються першi стацiонарнi пости для здiйснення нагляду на замiських дорогах. Освоюється виробництво екзаменацiйних апаратiв для оцiнювання теоретичних знань кандидатiв у водiї. В 70-х роках значно покращується технiчна база ДАI. Для нагляду за дорожнiм рухом починають використовувати радiолокацiйнi вимiрювачi швидкостi транспортних засобiв, гелiкоптери та патрульно-санiтарнi автомобiлi.

В кiнцi 1990-х рокiв з переходом до ринкової економiки значно збiльшується кiлькiсть автотранспорту та iнтенсивнiсть його використання, стан безпеки дорожнього руху помiтно ускладнюється. Значно зростає кiлькiсть пригод та загиблих, все частiше з'являються повiдомлення про трасову злочиннiсть. Всi цi обставини продиктували необхiднiсть посилити контроль зi сторони Державтоiнспекцiї, укрiпити та розширити її структуру. За останнє десятирiччя незалежної України дорожня мiлiцiя проходить процес модернiзацiї та структурної перебудови.

Сьогоднi Державтоiнспекцiя МВС України нараховує майже 23 тисячі працiвникiв, з яких 19,6 тисяч - атестованi та 3,3 тисяч - вiльнонайманi. Нинi в ДАI, як i iнших службах Мiнiстерства внутрiшнiх справ, вiдбувається реформування структури, головна мета якого - налагодження партнерських стосункiв мiж учасниками дорожнього руху, захист їх законних прав та iнтересiв, ефективне запобiгання аварiйностi та протидiя трасовiй злочинностi. Водночас вiдбувається й технiчне переоснащення пiдроздiлiв Державтоiнспекцiї: запроваджуються новiтнi системи нагляду за дорожнiм рухом, з розшуку викрадених автомобiлiв, реєстрацiї транспортних засобiв, дiагностики автомобiлiв тощо. Також значна увага придiляється пiдвищенню професiйного рiвня працiвникiв ДАI. Зокрема, у майбутньому в службi працюватимуть фахiвцi, якi матимуть освiтнiй рiвень не нижче "бакалавра".

Сьогоднi в структуру Департаменту Державної автомобiльної iнспекцiї МВС України входить:
Управлiння монiторингу та iнформацiйного забезпечення:
-Вiддiл монiторингу
-Вiддiл iнформацiйного забезпечення

Управлiння дорожньо-патрульної служби, органiзацiї розшуку автомототранспортних засобiв та профiлактичної роботи:
-Вiддiл дорожньо-патрульної служби
-Вiддiл органiзацiї розшуку автомототранспортних засобiв
-Вiддiл профiлактичної роботи

Управлiння державної автомобiльно - технiчної iнспекцiї, нагляду за перевезення небезпечних вантажiв та станом дорiг:
-Вiддiл державної автомобiльно - технiчної iнспекцiї
-Вiддiл нагляду за перевезенням небезпечних вантажiв та станом дорiг
-Вiддiл реєстрацiйно - екзаменацiiної роботи та контролю за реалiзацiєю автомототранспорту

Чергова частина

Служба з безпеки руху.

За останнi роки в Українi значно збiльшилася кiлькiсть автомобiльного парку. Сьогоднi ця цифра сягає вже бiльше 9 млн. В таких умовах поряд з позитивними факторами знаходять свiй вияв i негативнi - зниження рiвня безпеки та рiст аварiйностi. В середньому щорiчно реєструється 40-45 тис. ДТП, в яких гинуть майже 7 тисяч та отримують травми рiзної ступенi тяжкостi до 50 тис. людей. Рiвень соцiальних та економiчних втрат пов'язаний з цими процесами, досить великий та безупинно росте, що обумовлює актуальнiсть та необхiднiсть змiни законодавства у сферi безпеки дорожнього руху.

Департамент Державтоiнспекцiї виконуючи завдання, поставленi Мiнiстерством внутрiшнiх справ України вiдповiдно до компетенцiї бере участь в пiдготовцi законопроектiв та контролює хiд виконання нормативних актiв у сферi гарантування безпеки дорожнього руху, розробляє новi навчальнi програми та проводить активну роботу з профiлактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму (цього року в м. Ялта вже вiдбувся XXVIII злiт юних iнспекторiв руху). Як i ранiше, прiоритетними завданнями Державтоiнспекцiї є гарантування безпеки дорожнього руху, боротьба з трасовою злочиннiстю, надання допомоги всiм учасникам дорожнього руху, розшук викрадених транспортних засобiв, попередження аварiйностi.

Метки:  

 Страницы: [1]