!!

0 17.01.2019
..
1984-2—3.
0 17.01.2019
..
1984-2—3 . . ...
0 17.01.2019
.
. . 1984-2—3.
0 17.01.2019
: (19221971).
. . 1984-2—3.
0 17.01.2019
. . . ,..
. . 1984-2—3.

 -

 -

 
0,00%   15:   0,00%
0,00%   15-18:   0,90%
0,00%   18-21:   0,00%
0,45%   21-27:   4,05%
2,25%   27-35:   5,41%
13,06%   35:   73,87%

 -

   Sveta_Savyhska