!!

0 18.07.2019
" ". . .
0 18.07.2019
..
. " "
0 18.07.2019
.. ().
o . ...
1 18.07.2019
(. 1947). ..
...
1 18.07.2019
(1896 - 1936). .
? (. 18:38) ...

 -

 -

 
0,00%   15:   0,00%
0,00%   15-18:   0,44%
0,00%   18-21:   0,00%
0,44%   21-27:   2,63%
1,75%   27-35:   5,70%
13,16%   35:   75,88%

 -

   Sveta_Savyhska