!!

0 02.07.2020
.. .
...
0 02.07.2020
, ..
, ...
0 02.07.2020
, ..
, ...
0 02.07.2020
..
...
0 02.07.2020
. . : .
99:3 «, , , ...

 -

 -

 
0,00%   15:   0,00%
0,00%   15-18:   0,81%
0,00%   18-21:   0,00%
0,40%   21-27:   1,21%
1,21%   27-35:   5,67%
14,57%   35:   76,11%

 -

   Sveta_Savyhska