-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Roman_Domanski

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 27.12.2015
Записей: 11
Комментариев: 1
Написано: 11


Kongregacja Wychowania Katolickiego o kryteriach rozeznawania powolania

Четверг, 07 Января 2016 г. 13:34 + в цитатник

W wydanej 4 listopada 2005r. Instrukcji, Kongregacja Wychowania Katolickiego przypomnia£a o tym, ze Koscio£ "nie moze dopuszczac do seminarium ani do swieceń osob, ktore praktykuja homoseksualizm, wykazuja g£eboko zakorzenione tendencje homoseksualne lub wspieraja tak zwana „kulture gejowska”. Ponizej tekst dokumentu za strona Archidiecezji Poznańskiej:


Instrukcja dotyczaca kryteriow rozeznawania powo£ania w stosunku do osob z tendencjami homoseksualnymi w kontekscie przyjmowania ich do seminariow i dopuszczania do swieceń

Wstep

W nawiazaniu do nauczania Drugiego Soboru Watykańskiego, a konkretnie, dekretu o formacji kap£ańskiej Optatam totius[1], Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego wyda£a rozne dokumenty w celu promocji w£asciwej i integralnej formacji przysz£ych kap£anow, podajac wytyczne oraz normy szczego£owe dotyczace jej rozmaitych aspektow.[2] W miedzyczasie Synod Biskupow w roku 1990 takze podja£ zagadnienie formacji kap£anow w okolicznosciach dzisiejszych czasow, majac na celu dope£nienie nauczania Soboru na ten temat oraz nadanie mu wiekszej wyrazistosci i skutecznosci w dzisiejszym swiecie. Po tym Synodzie Papiez Jan Pawe£ II wyda£ Posynodalna Adhortacje Apostolska Pastores dabo vobis.[3]

Majac na wzgledzie to obfite nauczanie, niniejsza Instrukcja nie zamierza zatrzymywac sie na wszystkich kwestiach dotyczacych obszaru uczuciowosci i seksualnosci, ktore wymagaja dog£ebnego rozeznania podczas ca£ego okresu formacji. Zamiast tego, zawiera ona normy dotyczace konkretnej kwestii, ktora pod wp£ywem obecnej sytuacji sta£a sie bardziej naglaca, to znaczy: czy przyjmowac do seminarium i dopuszczac do swieceń kandydatow wykazujacych g£eboko zakorzenione tendencje homoseksualne.

1. Dojrza£osc afektywna i ojcostwo duchowe

Zgodnie ze sta£a Tradycja Koscio£a, swiecenia waznie przyjmuje tylko mezczyzna ochrzczony.[4] Poprzez sakrament swieceń Duch swiety wiaze kandydata z Jezusem Chrystusem w nowy i szczegolny sposob: kap£an, w istocie, sakramentalnie reprezentuje Chrystusa G£owe, Pasterza i Oblubieńca Koscio£a.[5] Z powodu tej wiezi z Chrystusem, ca£e zycie kap£ana musi byc ozywiane oddaniem ca£ej swojej osoby Koscio£owi oraz prawdziwa mi£oscia pasterska.[6]

Kandydat do pos£ugi kap£ańskiej musi wiec osiagnac dojrza£osc afektywna. Taka dojrza£osc pozwoli mu w£asciwie odnosic sie do mezczyzn i kobiet, rozwijajac w nim prawdziwy zmys£ ojcostwa duchowego w stosunku do wspolnoty koscielnej, ktora bedzie mu powierzona.[7]

2. Homoseksualnosc a kap£aństwo s£uzebne

Od czasu Drugiego Soboru Watykańskiego do dzis rozne dokumenty Magisterium, a zw£aszcza Katechizm Koscio£a Katolickiego, potwierdza£y nauczanie Koscio£a na temat homoseksualizmu. Katechizm odroznia akty homoseksualne od tendencji homoseksualnych.

Odnosnie aktow, naucza on, ze Pismo swiete ukazuje je jako grzechy ciezkie. Tradycja stale uznawa£a je za wewnetrznie niemoralne i sprzeczne z prawem naturalnym. Skutkiem tego, w zadnych okolicznosciach nie moga one byc zaakceptowane.

G£eboko zakorzenione tendencje homoseksualne, ktore spotykane sa wsrod pewnej liczby mezczyzn i kobiet, sa takze obiektywnie nieuporzadkowane oraz, dla nich samych, czesto stanowia probe. Osoby takie trzeba przyjmowac z szacunkiem i wrazliwoscia. Powinno sie unikac wszelkich oznak niesprawiedliwej dyskryminacji w stosunku do nich. Sa one powo£ane do wype£nienia woli Bozej w swym zyciu i do w£aczenia w ofiare Krzyza Pańskiego trudnosci, ktorych moga doswiadczac.[8]

W swietle takiego nauczania, niniejsza Kongregacja, w porozumieniu z Kongregacja Kultu Bozego i Dyscypliny Sakramentow, uwaza za konieczne oswiadczyc wyraznie, ze Koscio£, g£eboko szanujac osoby, ktorych dotyczy ten problem,[9] nie moze dopuszczac do seminarium ani do swieceń osob, ktore praktykuja homoseksualizm, wykazuja g£eboko zakorzenione tendencje homoseksualne lub wspieraja tak zwana "kulture gejowska".[10]

Osoby takie, w istocie, znajduja sie w sytuacji, ktora powaznie uniemozliwia im poprawna relacje do mezczyzn i kobiet. Nie mozna w zaden sposob zignorowac negatywnych konsekwencji mogacych zrodzic sie na skutek swieceń osob o g£eboko zakorzenionych tendencjach homoseksualnych.

Inaczej natomiast naleza£oby traktowac tendencje homoseksualne, ktore sa jedynie wyrazem przejsciowego problemu, takiego jak, na przyk£ad, niezakończony jeszcze proces dorastania. Niemniej jednak, takie tendencje musza byc wyraznie przezwyciezone przynajmniej trzy lata przed swieceniami diakonatu.

3. Rozeznanie przez Koscio£ zdatnosci kandydatow

W kazdym powo£aniu kap£ańskim istnieja dwa nierozdzielne elementy: wolny dar Boga oraz odpowiedzialna wolnosc cz£owieka. Powo£anie jest darem Bozej £aski, otrzymanym poprzez Koscio£, w Kosciele i dla s£uzby Koscio£owi. Odpowiadajac na wezwanie Boga cz£owiek w sposob wolny oddaje sie Mu w mi£osci.[11] Samo pragnienie bycia kap£anem nie wystarczy; nie istnieje takze prawo do otrzymania swieceń. Do Koscio£a nalezy - w jego odpowiedzialnosci za okreslenie niezbednych wymogow do otrzymania sakramentow ustanowionych przez Chrystusa - aby rozeznac zdatnosc tego, ktory pragnie wstapic do seminarium,[12] aby towarzyszyc mu w jego latach formacji oraz aby dopuscic go do swieceń, jesli uznany zostanie za posiadajacego niezbedne przymioty.[13]

Formacja przysz£ego kap£ana musi uwzgledniac, w zasadniczo komplementarny sposob, cztery wymiary formacji: ludzki, duchowy, intelektualny i duszpasterski.[14] W tym kontekscie konieczne jest podkreslenie szczegolnej wagi formacji ludzkiej, jako niezbednego fundamentu wszelkiej formacji.[15] Aby dopuscic kandydata do swieceń diakonatu, Koscio£ musi upewnic sie, miedzy innymi, ze kandydat osiagna£ dojrza£osc uczuciowa.[16]

Dopuszczenie do swieceń jest osobista odpowiedzialnoscia biskupa[17] lub prze£ozonego wyzszego. Biorac pod uwage opinie tych, ktorym powierzy£ odpowiedzialnosc za formacje, biskup lub prze£ozony wyzszy, przed dopuszczeniem kandydata do swieceń, musi osiagnac pewny moralnie osad odnosnie jego przymiotow. W przypadku powaznych watpliwosci w tej kwestii, nie powinien dopuszczac go do swieceń.[18]

Rozeznanie powo£ania i dojrza£osci kandydata jest takze powaznym obowiazkiem rektora i innych osob, ktorym powierzono dzie£o formacji w seminarium. Przed kazdymi swieceniami rektor musi wyrazic swoja w£asna ocene, czy u kandydata stwierdza sie przymioty wymagane przez Koscio£.[19]

W rozeznaniu zdatnosci do swieceń wazne zadanie spoczywa na kierowniku duchowym. Chociaz zwiazany jest tajemnica, reprezentuje on Koscio£ na forum wewnetrznym. W swoich rozmowach z kandydatem kierownik duchowy musi szczegolnie wskazac na wymogi Koscio£a dotyczace czystosci kap£ańskiej i dojrza£osci uczuciowej charakteryzujacej kap£ana, a takze pomoc mu rozeznac, czy posiada konieczne przymioty.[20] Kierownik duchowy ma obowiazek ocenic wszelkie cechy osobowosci kandydata i upewnic sie, ze nie wystepuja u niego zaburzenia natury seksualnej, ktore sa nie do pogodzenia z kap£aństwem. Jesli kandydat uprawia homoseksualizm albo wykazuje g£eboko zakorzenione tendencje homoseksualne, jego kierownik duchowy, a takze spowiednik, ma obowiazek odwiesc go w sumieniu od podazania ku swieceniom.

Nie trzeba t£umaczyc, ze sam kandydat ponosi pierwszorzedna odpowiedzialnosc za swa w£asna formacje.[21] Musi poddac sie z zaufaniem rozeznaniu Koscio£a, biskupa, ktory wzywa go do swieceń, rektora seminarium, swojego kierownika duchowego i innych wychowawcow seminaryjnych, ktorym biskup lub prze£ozony wyzszy powierzy£ zadanie formacji przysz£ych kap£anow. By£oby powazna nieuczciwoscia, gdyby kandydat ukrywa£ swoj w£asny homoseksualizm, aby podazac, pomimo wszystko, w kierunku swieceń. Taka nieszczera postawa nie odpowiada duchowi prawdy, lojalnosci i dyspozycyjnosci, ktory musi cechowac osobowosc tego, kto uwaza, ze jest powo£any do s£uzby Chrystusowi i Jego Koscio£owi w kap£aństwie s£uzebnym.

Zakończenie

Kongregacja niniejsza potwierdza, ze koniecznym jest, aby biskupi, prze£ozeni wyzsi i wszystkie osoby odpowiedzialne dokonywa£y dog£ebnego rozeznania odnosnie do zdatnosci kandydatow do swieceń, od momentu przyjecia do seminarium az do swieceń. Rozeznanie to musi byc dokonywane w swietle koncepcji kap£aństwa s£uzebnego bedacego w zgodzie z nauczaniem Koscio£a.

Biskupi, Konferencje Biskupow i prze£ozeni wyzsi maja czuwac, aby normy tej Instrukcji by£y wiernie przestrzegane dla dobra samych kandydatow oraz dla sta£ego zapewnienia Koscio£owi odpowiednich kap£anow, ktorzy sa prawdziwymi pasterzami wed£ug serca Chrystusowego.

Ojciec swiety Benedykt XVI, 31 sierpnia 2005 r., zatwierdzi£ niniejsza Instrukcje i nakaza£ jej publikacje.

Rzym, 4 listopada 2005 r., we wspomnienie sw. Karola Boromeusza, Patrona seminariow.

Kard. Zenon Grocholewski
Prefekt

J. Michael Miller, C.S.B.
Tytularny Abp Vertara
Sekretarz


 

[1] Sobor Watykański Drugi, Dekret o formacji kap£ańskiej Optatam totius (28 pazdziernika 1965): AAS 58 (1966), 713-727.

[2] Zob. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis (6 stycznia 1970, 2 wyd.: 19 marca 1985); Studium filozofii w seminariach (20 stycznia 1972); Przewodnik formacji w celibacie kap£ańskim (11 kwietnia 1974); O nauczaniu Prawa Kanonicznego osob przygotowujacych sie do kap£aństwa (2 kwietnia 1975); Formacja teologiczna przysz£ych kap£anow (22 lutego 1976); Epistula circularis de formatione vocationum adultarum (14 lipca 1976); Instrukcja o formacji liturgicznej w seminariach (3 czerwca 1979); List okolny dotyczacy niektorych bardziej pilnych aspektow formacji duchowej w seminariach (6 stycznia 1980); Wychowawcze wprowadzenie w ludzka mi£osc: zarys wychowania seksualnego (1 listopada 1983); Opieka duszpasterska nad ludzmi podrozujacymi w formacji przysz£ych kap£anow (25 stycznia 1986); Przewodnik kszta£cenia przysz£ych kap£anow odnosnie srodkow komunikacji spo£ecznej (19 marca 1986); List okolny dotyczacy studiow w Koscio£ach Wschodnich (6 stycznia 1987); Najswietsza Maryja Panna w formacji intelektualnej i duchowej (25 marca 1988); Wskazowki dla studium i wyk£adu Spo£ecznego Nauczania Koscio£a w formacji kap£ańskiej (30 grudnia 1988); Instrukcja nt. studium Ojcow Koscio£a w formacji kap£ańskiej (10 listopada 1989); Dyrektywy dotyczace przygotowania wychowawcow seminaryjnych (4 listopada 1993); Dyrektywy odnosnie formacji seminarzystow dotyczacej problemow zwiazanych z ma£zeństwem i rodzina (19 marca 1995); Instrukcja dla Konferencji Episkopatow na temat przyjmowania do seminariow kandydatow przychodzacych z innych seminariow lub rodzin zakonnych (9 pazdziernika 1986 i 8 marca 1996); Okres propedeutyczny (1 maja 1998); Listy okolne dotyczace norm kanonicznych zwiazanych z nieprawid£osciami i przeszkodami w ad Ordines recipiendos oraz ad Ordines exercendos (27 lipca 1992 i 2 lutego 1999).

[3] Papiez Jan Pawe£ II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis (25 marca 1992): AAS 84 (1992), 657-864.

[4] Zob. KPK, kan. 1024 i KPKW, kan. 754; Papiez Jan Pawe£ II, List Apostolski Ordinatio sacerdotalis o zastrzezeniu swieceń kap£ańskich wy£acznie dla mezczyzn (22 maja 1994): AAS 86 (1994), 545-548.

[5] Zob. Sobor Watykański Drugi, Dekret o pos£udze i zyciu kap£anow Presbyterorum ordinis (7 grudnia 1965), n. 2: AAS 58 (1966), 991-993; Pastores dabo vobis, n. 16: AAS 84 (1992), 681-682. W odniesieniu do wiezi kap£ana z Chrystusem, Oblubieńcem Koscio£a, Pastores dabo vobis stwierdza, iz: "Zgodnie ze swoim powo£aniem, kap£an winien byc zywym obrazem Jezusa Chrystusa Oblubieńca Koscio£a (...) Kap£an jest powo£any, by w swoim zyciu duchowym realizowac mi£osc Chrystusa Oblubieńca do Koscio£a Oblubienicy. Jego zycie powinno wiec byc oswiecane i formowane takze przez ten aspekt oblubieńczy, ktory kaze mu dawac swiadectwo oblubieńczej mi£osci Chrystusa" (n. 22): AAS 84 (1992), 691.

[6] Zob. Presbyterorum ordinis, n. 14; AAS 58 (1966), 1013-1014; Pastores dabo vobis, n. 23: AAS 84 (1992), 691-694.

[7] Zob. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium nt. pos£ugi i zycia kap£anow (31 marca 1994), n. 58.

[8] Zob. Katechizm Koscio£a Katolickiego (editio typica, 1997), nn. 2357-2358. Zob. takze rozne dokumenty Kongregacji Nauki Wiary: Deklaracja Persona humana o niektorych kwestiach dotyczacych etyki seksualnej (29 grudnia 1975); List Homosexualitatis problema do biskupow Koscio£a katolickiego na temat opieki duszpasterskiej nad osobami homoseksualnymi (1 pazdziernika 1986); Niektore uwagi odnosnie do odpowiedzi na projekty legislacyjne dotyczace niedyskryminowania osob homoseksualnych (23 lipca 1992).Uwagi dotyczace projektow legalizacji zwiazkow miedzy osobami homoseksualnymi (3 czerwca 2003). Odnosnie sk£onnosci homoseksualnych, list Homosexualitatis problema oswiadcza, ze "Chociaz konkretna sk£onnosc osoby homoseksualnej nie jest grzechem, jest mniej lub bardziej silna tendencja skierowana ku wewnetrznemu z£u moralnemu; tak wiec sama sk£onnosc musi byc uznana za obiektywny nie£ad." (n. 3).

[9] Zob. Katechizm Koscio£a Katolickiego (editio typica, 1997), n. 2358; zob. takze KPK, kan. 208 i KPKW, kan. 11.

[10] Zob. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Memorandum do biskupow proszacych o rade w kwestiach dotyczacych homoseksualizmu i kandydatow wstepujacych do seminarium (9 lipca 1985); Kongregacja Kultu Bozego i Dyscypliny Sakramentow, List (16 maja 2002): Notitiae 38 (2002), 586.

[11] Zob. Pastores dabo vobis, nn. 35-36: AAS 84 (1992), 714-718.

[12] Zob. KPK, kan. 241, §1: "Do wyzszego seminarium duchownego biskup diecezjalny powinien przyjmowac jedynie tych, ktorzy, biorac pod uwage ich przymioty ludzkie i moralne, duchowe i intelektualne, ich zdrowie fizyczne i psychiczne, jak rowniez szczera wole, wydaja sie byc zdolni do oddania sie na sta£e swietym pos£ugom"; zob. KPKW, kan. 342, §1.

[13] Zob. Optatam totius, n. 6: AAS 58 (1966), 717. Zob. takze KPK, kan. 1029: "Do swieceń nalezy dopuszczac jedynie tych, ktorzy - wed£ug roztropnej oceny w£asnego biskupa albo kompetentnego prze£ozonego wyzszego - po rozwazeniu wszystkich okolicznosci, maja nieskazona wiare, kieruja sie prawid£owa intencja, posiadaja wymagana wiedze, ciesza sie dobra opinia, maja nienaganne obyczaje, wyprobowane cnoty, jak rowniez inne przymioty fizyczne i psychiczne, odpowiadajace przyjmowanemu swieceniu"; zob. KPKW, kan. 758. Niedopuszczenie do swieceń tych, ktorzy nie maja wymaganych przymiotow nie jest niesprawiedliwa dyskryminacja: zob. Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi dotyczace projektow legalizacji zwiazkow miedzy osobami homoseksualnymi.

[14] Zob. Pastores dabo vobis, nn. 43-59, AAS 84 (1992), 731-762.

[15] Zob. tamze, n. 43: "Kap£an, powo£any do tego, by byc 'zywym obrazem' Jezusa Chrystusa G£owy i Pasterza Koscio£a, powinien starac sie odtworzyc w sobie, w miare mozliwosci, ludzka doskona£osc jasniejaca w Synu Bozym, ktory sta£ sie cz£owiekiem, ujawniajaca sie szczegolnie wyraziscie w Jego postawie wobec innych": AAS 84 (1992), 732.

[16] Zob. tamze, nn. 44 i 50: AAS 84 (1992), 733-736 i 746-748. Zob. takze: Kongregacja Kultu Bozego i Dyscypliny Sakramentow, List okolny do Najprzewielebniejszych Biskupow Diecezjalnych i innych Ordynariuszy posiadajacych uprawnienia kanoniczne do dopuszczania do swieceń duchownych dotyczacy badania predyspozycji kandydatow do swieceń (10 listopada 1997): Notitiae 33 (1997), 507-518, zw£aszcza Za£acznik V.

[17] Zob. Kongregacja ds. Biskupow, Dyrektorium nt. pos£ugi pasterskiej biskupow Apostolorum Successores (22 lutego 2004), n. 88.

[18] Zob. KPK, kan. 1052, §3: "Jesli (...) na podstawie pewnych racji biskup ma watpliwosc, czy kandydat jest zdatny do przyjecia swieceń, nie powinien mu ich udzielac." Zob. takze KPKW, kan. 770.

[19] Zob. KPK, kan. 1051: "Gdy chodzi o zbadanie przymiotow wymaganych od kandydata do swieceń, nalezy zachowac nastepujace przepisy: (...) konieczne jest zaswiadczenie rektora seminarium lub domu formacji na temat przymiotow wymaganych do przyjecia swieceń, mianowicie o nieskazonej doktrynie kandydata, autentycznej poboznosci, dobrych obyczajach i zdatnosci do wykonywania pos£ugi; ponadto, po przeprowadzeniu odpowiedniego badania, zaswiadczenie o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego kandydata".

[20] Zob. Pastores dabo vobis, nn. 50 i 66: AAS 84 (1992), 746-748 i 772-774. Zob. takze Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, n. 48.

[21] Zob. Pastores dabo vobis, n. 69: AAS 84 (1992), 778.

Na zlecenie Biura Prasowego Episkopatu Polski prze£ozy£: Maciej Gornicki

 


W BARWACH REWOLUCJI

Четверг, 07 Января 2016 г. 11:06 + в цитатник

Zastanawialo mnie, jaki procent ludzi malujacych swoje zdjecia profilowe na portalach spolecznosciowych na czerwono-bialo-niebiesko w solidarności przeciw strzelaninie w klubie Bataclan, jest swiadomych tego, ze "tricolor" to barwy bezboznych osiemnastowiecznych bolszewikow, ktorzy we Francji mordowali niewinnych ludzi i profanowali koscioly ...


ksiazki ks. Jana Kracika - nie czytam

Вторник, 05 Января 2016 г. 12:41 + в цитатник
Dobra antyreklama, zeby nie siegac po ksiazki niezyjacego ks. Jana Kracika, sa slowa ks. Adama Bonieckiego: "Byloby dobrze, gdyby ksiazki ks. Jana Kracika czytali nie tylko specjalisci od historii Kosciola, ale wszyscy, ktorych interesuje chrzescijanstwo (...)."

"Gawedy o czasach i ludziach" M e y s z t o w i c z a

Вторник, 05 Января 2016 г. 12:08 + в цитатник

Ksiazka "Gawedy o czasach i ludziach" ks. Waleriana Meysztowicza jest zupelnie wyjatkowa. Choc wspomnieniowa (kilkadziesiat sylwetek osob i rodzin), nadaje sie nie tyle do czytania, ile raczej do  s t u d i o w a n i a. Stanowi, w istocie, przyczynek do poglebiania historii Polski i Litwy z l. 1890-1939, jednak w takiej jej wizji, ktorej sie nie popularyzuje i juz nigdy popularyzowac nie bedzie.


T E S C I O W I E

Понедельник, 04 Января 2016 г. 20:23 + в цитатник

Mam wrazenie, ze ludzie wstepujacy w zwiazki malzenskie w ogole nie przygotowuja sie do tej jakze donioslej zyciowej zmiany. Gdyby poswiecili na lekture madrych ksiazek chociaz ze trzydziesci godzi, iluz bledow mogliby uniknac ... ponizej cytata z ksiazki sp. dr Roszkowskiej (1916-2006)

*        *       *

>... z tesciami - a zwlaszcza z tesciowa - trzeba koniecznie zaprzyjaznic sie juz przed slubem, pozyskujac ich wzgledy i uznanie, nawet gdyby poczatkowo okazywali niechec. [...] No coz, grzecznosc, uprzejmosc, usluznosc, szacunek, jakis mily komplement.<


DO SIEGO ROKU !!!

Понедельник, 04 Января 2016 г. 15:51 + в цитатник

Powoli wracaja tradycyjne zyczenia "Do siego roku!". Warto wiedziec, jaki jest ich sens, skoro coraz bardziej oddalamy sie od mowy naszych ojcow i dziadow. Otoz pod koniec starego roku i na poczatku nowego, zyczymy sobie, abysmy doczekali roku nastepujacego po tym, ktory nadchodzi, ew. wlasnie nadszedl. Doslownie mowimy "do tamtego roku". Slowo "siego" to dopelniacz od slowa si- tamten (też: ten, ów). Zatem mamy na mysli doczekanie roku nastepujacego po nadchodzacym.


Sp. ojciec Jan Wojciech Gora OP 1948-2015

Понедельник, 28 Декабря 2015 г. 13:23 + в цитатник

Ojciec Jan Gora (1948-2015), zmarly 21 grudnia (ktorego pewne wypowiedzi byly kontrowersyjne), zapisal sie w pamieci niektorych nie tyle jako typowy zakonnik Zakonu Kaznodziejskiego, ile propagator osoby Swietego Jana Pawla II i organizator inicjatyw duszpasterskich, z ktorych ostatnia - Lednica, przycigala chyba najwieksze tlumy.

Ciekawe, ze nie dozyl ani swojego 50-tego jubileuszu wstapienia do Zakonu (1966), ani jubileuszu 800-lecia zatwierdzenia Zakonu (22 XII 1216), ani 20-tej zorganizowanej przez siebie Lednicy (1997), ani jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski - to wydarzenie bylo przeciez tych Lednic "fundamentem".

Za to zmarl w koncu roku ogloszonego przez Sejm rokiem Sw. Jana Pawa II - roku, w ktorym wypadla 10-ta rocznica odejscia Swietego Papieza.

Ciekawe, ze - jak podano - jego ostatnia wola byl pochowek na Polu Lednickim, nie zas w grobowcu poznanskiego konwentu dominikanow na Cmentarzu Solackim w Poznaniu.

Wieczne odpoczywanie racz mu dac Panie, a swiatlosc wiekuista niechaj mu swieci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

 

 

Osoby, ktore chcialyby wlaczyc sie do dominikanskiego Bractwa Rozancowego i modlic sie za zyjacych i zmarlych dominikanow, winny zglosic sie do siedzib Bractwa: w Krakowie: ul. Stolarska 12, 31-043 badz we Warszawie: ul. Freta 10, 00-227.

 

 


Советского Союза нет уже больше двух десятков лет ....

Воскресенье, 27 Декабря 2015 г. 23:23 + в цитатник

Pisza, ze "Советского Союза нет уже больше двух десятков лет". Czy na pewno, skoro w Moskwie nadal istnieje mauzoleum Lenina, w calej Federacji jest jeszcze ponad piec tysiecy ulic Lenina, a Spasska Baszte na Kremlu nadal (od 1935r.) wienczy czerwona gwiazda wstawiona na miejsce carskich orlow?


O Katarzynie Trubeckoj i Marii Wankowiczowej

Воскресенье, 27 Декабря 2015 г. 14:56 + в цитатник

W grudniu wypada 190-ta rocznica spisku grudniowego z 1825 r.. Przypominam o tym nie dlatego, zebym byl sympatykiem wywrotowcow, ale ze wzgledu na postac Katarzyny Iwanownej ks. Trubeckoj, corki francuskiego emigranta Jana de Laval de la Loubrerie, a zony ksiecia Sergiusza Trubeckiego - przywodcy spisku. Ksiaze Trubeckoj został skazany na на каторгу в Забайкалье. Zona (pobrali się w 1820) dobrowolnie podazyla za mezem i zmarla po blisko trzydziestu latach w Irkucku. Swiadek tamtych dni pisal, że byla uosobieniem dobroci, otoczona czcia nie tylko przez towarzyszy katorgi, ale i calej tamtejszej ludnosci, sluzyla wszystkim pomoca slowem i czynem.

 

* * *

A oto opis ostatnich chwile zycia Witolda Wankowicza (1882-1944),  wlasciciela Kaluzyc w Minszczyznie, pozniej, po Traktacie Ryskim, administratora majatku panstwowego w Jerce:

>Rozlegl sie strzal. Marietta [żona] poslyszala glos: „Niemcy mnie zabili”. Wniesiono go. Mial przestrzeloną watrobe. Odmówil doktora, prosil ksiedza.
– Dobre mialem dzieci …
Ten czas przeszly byl jak tchnienie lodowe.
– Wyspowiadalem sie, mam nadzieje w milosierdzie Boze … Nikogo nie skrzywdzilem … Zgrzeszylem chyba slaboscia.
Przypadla do niego:
–  D z i e k u j e    z a    z y c i e  ,   z a    s  z c z e s c i e   …
Usmiechnal sie do niej i umarl.<


Na Uroczystosc Niepokalanego Poczecia Matki Bozej

Воскресенье, 27 Декабря 2015 г. 14:35 + в цитатник

W dniu 8 grudnia wypada uroczystosc Niepokalanego Poczecia Matki Bozej. Ta doniosla prawda oznacza, ze Najwietsza Maryja Panna od pierwszej chwili swojego poczecia ze wzgeldu na przewidywane zaslugi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – zostala zachowana wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i jako, ze ta prawda jest przez Boga objawiona, dlatego wszyscy wierni powinni w ni wytrwale i bez wahania wierzy (por. : Bulla "Ineffabilis Deus" Bl. Piusa IX).

Warto pamitac, ze choc dogmat ogloszono dopiero w 1854 r., zakaz kwestionowania prawdy o Niepokalanym Poczeciu, Kosciol wprowadzil juz w w. XVII (O.Sw. Aleksander VII). W r. 1858 w czasie objawie Lourdskich, Matka Boza nazwala sie Niepokalanym Poczeciem („Ja jestem Niepokalane Poczecie”). W dniu 27 listopada 1831 Niepokalana objawia si w. Katarzynie Laboure w aureoli sуw O Maryjo bez grzechu poczeta, modl sie za nami, ktorzy sie do Ciebie uciekamy, ktory to napis trafil na popularny "Cudowny medalik". W 1917 r. w. Maksymilian OFMConv. zalozyl stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej …

Na koniec slowa ostatniego Ojca Kosciola – Sw. Bernarda z Clairvaux:
>Jesli podniosa sie wiatry pokus, jesli zderzysz sie z rafami pokusy, patrz na gwiazde, wzywaj Maryi. Jesli w okret twej duszy uderza gwaltownie gniew, chciwosc lub nieczystosc, patrz na Maryje. Jesli przerazony pamicia o swoich grzechach, zawstydzony brzydota twego sumienia, zlekniony na mysl o sadzie zaczynasz sia pograzac w bezdenna otchlan smutku lub w przepasc rozpaczy, pomysl o Maryi. W niebezpieczenstwach, trwogach, watpliwosciach mysl o Maryi, wzywaj Maryi. Niechaj Maryja nie schodzi z twoich ust, nie oddala sie z twego serca; a zeby uzyskac Jej wstawiennicza pomoc, nie oddalaj sie od przykladow Jej cnot. Jezeli za Nia pojdziesz, nie zbladzisz, jezeli bedziesz Ja prosil, nie popadniesz w rozpacz, jezeli o Niej bedziesz myslal, nie zginiesz. Jezeli Ona bedzie cie trzymac za reke, nie upadniesz; jezeli bedzie cie strzec, niczego nie musisz si obawia; jezeli Ona bedzie twoja przewodniczka, nie zmeczysz sie; jezeli Ona bedzie ci pomagac, szczesliwie dotrzesz do portu.


Дневник Roman_Domanski

Воскресенье, 27 Декабря 2015 г. 14:32 + в цитатник
католик, Полак


Поиск сообщений в Roman_Domanski
Страницы: [1] Календарь