-ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в _Notka_

 -ѕодписка по e-mail

 

 -—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 17.04.2007
«аписей:
 омментариев:
Ќаписано: 23658

”зи ’итман - јдон ќлам

—реда, 08 »юл€ 2009 г. 18:48 + в цитатник
ѕрослушать ќстановить
1468 слушали
12 копий

[+ в свой плеер]

јƒќ́Ќ ќЋј́ћ (אֲדוֹן עוֹלָם, `√осподь мира`), рифмованный литургический гимн, прославл€ющий вечность и единство Ѕога и выражающий веру в провидение Ѕожие.
јвтор неизвестен (—лова: из “јЌј’а)
ћузыка: ”зи ’итман (Uzi Hitman)
»сп. - ”зи ’итман и ќдед Ѕен-’ур

“екст на иврите 


“ранскрипци€ 


ѕеревод 


 אדון עולם אשר מלךבטרם כל יציר נבראלעת נעשה בחפצו כלאזי מלך אזי מלךשמו נקראואחרי ככלות הכללבדו ימלוך נוראוהוא היה והוא הווהוהוא יהיה והוא יהיהבתפארהאדון עולם אשר מלךבטרם כל יציר נבראלעת נעשה בחפצו כלאזי מלך שמו נקראואחרי ככלות הכללבדו ימלוך נוראוהוא היה והוא הווהוהוא יהיה בתפארהוהוא היה והוא הווהוהוא יהיה בתפארהאדון עולם אשר מלךבטרם כל יציר נבראלעת נעשה בחפצו כלאזי מלך שמו נקראואחרי ככלות הכללבדו ימלוך נוראוהוא היה והוא הווהוהוא יהיה בתפארהוהוא היה והוא הווהוהוא יהיה בתפארה 


1јдон олам ашер малах,Ѕетэрэм коль йецир нивра.Ћеэт нааса бехэфцо коль,јзай мелех, азай мелехшемо никра.¬еахарэй кихлот hаколь,Ћевадо имлох нора.¬еhу hа€ веhу hовэ,веhу иhйе, веhу иhйе бетифара2 (быстро)јдон олам ашер малах,Ѕетэрэм коль йецир нивра.Ћеэт нааса бехэфцо коль,јзай мелех шемо никра¬еахарэй кихлот hаколь,Ћевадо имлох нора.¬еhу hа€ веhу hовэ,веhу иhйе, бетифара3 (быстро)јдон олам ашер малах,Ѕетэрэм коль йецир нивра.Ћеэт нааса бехэфцо коль,јзай мелех шемо никра¬еахарэй кихлот hаколь,Ћевадо имлох нора.¬еhу hа€ веhу hовэ,бетифара¬еhу hа€ веhу hовэ,бетифара


 


¬ластелин мира¬ластелин мира царствовалдо создани€ »м всех творений; и когда по воле ≈го был создан мир,≈го именем стало ¬ладыка.» после конца мира ќн, грозный,будет царствовать единовластно.ќн был, ќн есть, и ќн пребудет вечнов великолепии —воем.  

 
 * - http://www.shirim2006.narod.ru/Text/Adon_olam.htm
–убрики:  ¬»ƒ≈ќ
ѕ≈—Ќ»
ћетки:  

ѕроцитировано 3 раз_Notka_   обратитьс€ по имени —реда, 08 »юл€ 2009 г. 19:25 (ссылка)
”зи ’итман родилс€ в “ель-јвиве 9 июн€ 1952 года.
004 (200x200, 7Kb) ≈го родители были евре€ми, уцелевшими в  атастрофе. ќтец был религиозным человеком, до войны училс€ у известного хазана, а потом, уже в –амат-√ане, работал в синагоге. Ѕлагодар€ его вли€нию, ”зи вырос в религиозной атмосфере, но в то же врем€ отец отдал его учитьс€ в светскую школу и старалс€ воспитывать его разносторонним человеком.  роме многочисленных хазанских записей, он покупал дл€ ”зи и пластинки классической музыки, и современных певцов; нар€ду со св€щенными книгами приобретал Ђсветскуюї литературу, энциклопедии и т. д. —емь€ жила очень бедно, но на воспитание и развитие сыновей денег не жалели. ¬ 11 лет ”зи купили первую гитару, и он начал самосто€тельно учитьс€ играть, понима€, что родители не смогут нан€ть ему учител€.  огда ему было 19 лет, бабушка купила ему пианино, и все, чему он успел научитьс€ на гитаре, он пыталс€ применить на пианино, несмотр€ на кардинальное различие в технике игры.

 огда пришло врем€ служить в армии, ”зи выбирал между курсами летчиков и армейским ансамблем. —начала он выбрал первый путь, но потом был отчислен с этих курсов, и ему осталась одна дорога Ц в ансамбль Ђѕикуд мерказї, где он и служил в 1971-73 гг. ¬ 1971 г. он написал свою первую песню ЂЌигуна шель hашхунаї, котора€ в 1976 г. была записана »заhаром  оэном. ¬ июле 1973 г., в день своего освобождени€ из армии, он написал песню Ђћи €да ше ках иhиеї (Ђ то же знал, что будет такї). ѕозднее, во врем€ войны —удного ƒн€, ”зи пел эту песню на своем выступлении перед солдатами. “ам ее услышал Ѕоаз Ўараби, которому она очень понравилась, и он попросил разрешени€ записать ее. ѕосле выхода этой песни им€ ’итмана как поэта и композитора стало известным, и к нему начали обращатьс€ за песн€ми другие артисты. ¬ 1976 г. он вместе с ќдедом Ѕен-’ором исполнил на хасидском фестивале свою, наверное, самую известную песню Ц Ђјдон оламї (Ђ¬ластелин мираї). ѕесн€ зан€ла второе место, и с тех пор именно с этой мелодией ’итмана она распространилась по всему еврейскому миру. Ёта песн€ наиболее отражает вли€ние на ”зи атмосферы родительского дома. ¬ 1978 г. ”зи впервые прин€л участие в фестивале детской песни, где спел ЂЁлоhим шели рацити ше тедаї (ЂЅоже мой, хотел €, чтоб ты зналї) Ц песню, котора€ получила широкий резонанс и принесла ’итману славу поэта и композитора, пишущего дл€ детей. ќн продолжил работать дл€ детей уже на телевидении, в очень попул€рной передаче Ђѕарпар нехмадї (Ђћилый мотылекї). ¬ 1979 г. вышел его альбом ЂЌоладти ла шаломї (Ђя родилс€ дл€ мираї), €вл€вшийс€ итогом его семилетнего труда. ѕесню ЂЌоладти ла шаломї, давшую название альбому, ’итман написал к рождению своего первенца »до, но позднее она была посв€щена президенту ≈гипта јнвару —адату в один из его визитов в »зраиль. ¬ первой половине 80-х гг. он писал преимущественно песни средиземноморского стил€: дл€ ’аима ћоше Ц Ђ“одаї (Ђ—пасибої), Ђ«е симанї (ЂЁто знакї), дл€ «оhара јргова Ц Ђ мо шикорї (Ђ ак пь€ныйї), Ђјд матай элоhиї (Ђƒоколе, Ѕоже мойї), дл€ ћаргалит ÷анани Ц Ђ мо ше ата йодеаї (Ђ ак ты знаешьї), и др. ¬ 1983 г. ’итман выступал с концертами перед еврейской аудиторией в ≈вропе, ёј–, —Ўј и ёжной јмерике. ¬ 1985 г. ”зи написал песню Ђ мо цоаниї (Ђ ак цыганї) и предложил исполнить ее »галю Ѕашану, к ним присоединилс€ также …онатан ћиллер, и так родилось трио Ђ мо цоаниї. ќни исполнили эту песню на отборочном конкурсе к Ђ≈вровидениюї, и песн€ зан€ла второе место. ѕо следам этого событи€ ”зи и »галь написали песню Ђјнахну нишъарим бааарецї (Ђћы остаемс€ в »зраилеї), котора€ была выбрана Ђпесней годаї-85 на –ешет √имель. ѕосле этого успеха у трио вышли альбомы Ђјнахну нишъарим бааарецї и Ђhафсакат хашмальї (Ђќтключение электричестваї). ¬ 1986 г. ко ƒню Ќезависимости трио выпустило песню Ђћа нишъар лиї (Ђ„то мне остаетс€ї, сл. Ёхуд ћанор, муз. ’итман и Ѕашан). “рио выступило в 1986 г. на фестивале с песн€ми ЂЁрец hацабарї (Ђ—трана кактусовї) и Ђјдони рош hаирї (Ђ√осподин мэрї). ¬ 1985-88 гг. они выпускали детскую программу на телевидении, Ђ’оппа хейї, котора€ была очень попул€рна в »зраилею ¬ 1989 г. вышел сольный альбом ’итмана Ђќреахї (Ђ√остьї), куда вошли такие песни, как ЂЅааарец hазотї (Ђ¬ этой странеї), ЂЅанити байтї ( Ђя построил домї), Ђћутар лануї (ЂЌам можної) и др., и он выступал с одноименным концертом по всей стране. ¬ том же году вышла его книга Ђ—ипурим ше сипарти ле абаї (»стории, которые € рассказывал папеї). ¬ это же врем€ ”зи стал Ђпионеромї в области детского видео, выпустив видеокассету ЂЎирим ктанимї (Ђћаленькие песниї).  ассета имела большой успех, и в следующие годы за ней последовала цела€ сери€ одноименных кассет. ¬ 1990 г. ’итман приезжал с концертами на ”рал и в —ибирь дл€ выступлени€ перед еврейской публикой, в составе делегации израильских артистов. ¬ 1991 г. он написал песню Ђ анї (Ђ«десьї), зан€вшую третье место на Ђ≈вровиденииї в –име в исполнении ќрны и ћоше ƒац. ¬ 1992 г. состо€лась его втора€ поездка в –оссию, от организации в поддержку артистов-репатриантов. ¬ 1993 г. вышел его четвертый сольный альбом Ђћитох тохиї (Ђ¬нутри мен€ї) с такими песн€ми, как Ђјhава зе коль hасипурї (ЂЋюбовь Ц вот и вс€ истори€ї), Ђ≈лед мибайт товї (Ђћальчик из хорошего домаї), Ђћелах hаарецї (Ђ—оль землиї), и др. ¬ 1988-1993 гг. он вел очень попул€рную программу дл€ детей и подростков на телевидении, Ђ’алом алейхемї. ¬ 90-е гг. его песни записывали такие звезды израильской эстрады, как јрик јйнштейн (Ђјхшав hатор леаhаваї - ЂЌастала очередь любвиї), ’аим ћоше (Ђјhавнуї), и т.д . ¬ 2000 г. его песн€ ЂЋе коль эхад ешї (Ђ” каждого естьї) в исполнении Ћиора Ќаркиса и автора музыки Ўломи Ўабата мгновенно стала хитом. ¬ 2001 г. вышел его следующий альбом ЂЎней мекомотї (Ђƒва местаї) на стихи поэта ћирона »заксона. ќн продолжал сочин€ть песни и дл€ других исполнителей, в т. ч. дл€ ’аима ћоше (Ђјт нишмати hахронаї - Ђ“ы мое последнее дыханиеї), дл€ …орама √аона (Ђямим шель тшуваї - Ђƒни раска€ни€ї), и др. ¬ €нваре 2002 г. он был награжден премией Ђ«олотое перої за труд его жизни в качестве композитора и певца. ¬ мае 2003 г. он с ансамблем Ђƒаг нахашї записал обновленную версию своей песни Ђ–ацити ше тедаї).

» вдруг, совершенно неожиданно, 17 окт€бр€ 2004 г. он скончалс€ Ц во сне остановилось сердце. ≈го не смогли спастиЕ

* - http://www.shirim2006.narod.ru/Biografy/Uzi_Chitman.htm
** - http://uri.webpoint.co.il/uzi-Hitman/welcome.html

 (698x320, 125Kb)
“ранслитераци€:

јдон олам ашер малах
бе-терем коль йецир нивра...
ѕеревод:

¬ластелин мира царствовал
до создани€ »м всех творенийЕ

* - http://www.judaicaru.org/music/razdel_1.html


“екст на иврите

אדון עולם אשר מלך
בטרם כל יציר נברא
לעת נעשה בחפצו כל
אזי מלך אזי מלך

שמו נקרא

ואחרי ככלות הכל
לבדו ימלוך נורא
והוא היה והוא הווה
והוא יהיה והוא יהיה
בתפארה

אדון עולם אשר מלך
בטרם כל יציר נברא
לעת נעשה בחפצו כל
אזי מלך שמו נקרא

ואחרי ככלות הכל
לבדו ימלוך נורא
והוא היה והוא הווה
והוא יהיה בתפארה
והוא היה והוא הווה
והוא יהיה בתפארה

אדון עולם אשר מלך
בטרם כל יציר נברא
לעת נעשה בחפצו כל
אזי מלך שמו נקרא

ואחרי ככלות הכל
לבדו ימלוך נורא
והוא היה והוא הווה
והוא יהיה בתפארה
והוא היה והוא הווה
והוא יהיה בתפארה
“ранскрипци€

јдон олам ашер малах,
Ѕетэрэм коль йецир нивра.
Ћеэт нааса бехэфцо коль,
јзай мелех, азай мелех

шемо никра.

¬еахарэй кихлот hаколь,
Ћевадо имлох нора.
¬еhу hа€ веhу hовэ,
веhу иhйе, веhу иhйе бетифара

- 2 - (быстро)
јдон олам ашер малах,
Ѕетэрэм коль йецир нивра.
Ћеэт нааса бехэфцо коль,
јзай мелех шемо никра

¬еахарэй кихлот hаколь,
Ћевадо имлох нора.
¬еhу hа€ веhу hовэ,
веhу иhйе, бетифара

- 3 - (быстро)
јдон олам ашер малах,
Ѕетэрэм коль йецир нивра.
Ћеэт нааса бехэфцо коль,
јзай мелех шемо никра

¬еахарэй кихлот hаколь,
Ћевадо имлох нора.
¬еhу hа€ веhу hовэ,
бетифара
¬еhу hа€ веhу hовэ,
бетифара


јдон олам ашер малах, _____________ ¬ластелин мира царствовал
Ѕетэрэм коль йецир нивра. __________ ƒо создани€ »м всех творений;
Ћеэт нааса бехэфцо коль, ___________ » когда по воле ≈го был создан мир,
јзай мелех, шемо никра. ____________ ≈го именем стало ¬ладыка.
¬еахарэй кихлот hаколь, ____________ » после конца мира ќн, грозный,
Ћевадо имлох нора. ________________ Ѕудет царствовать единовластно.
¬еhу hа€, веhу hовэ, _______________ ќн был, ќн есть, и ќн пребудет вечно
веhу иhйе бетифара _______________ ¬ великолепии —воем.


Ђя здесь родилс€ї (Ђ ан ноладатиї)

јвтор песни - ”зи ’итман

 ан бейти по ани ноладати
Ѕа мишоp ашеp ал сфат ха€м
 ан хахавеpим итам гадалти
¬еэйн ли шyм маком ахеp баол€м
Ёйн ли шyм маком ахеp баол€м

 ан бейти по ани сихакти
Ѕамишол ашеp ал гав хахаp
 ан мин хабеэp шатити маим
¬ешаталти деше бамитбаp
¬ешаталти деше бамитбаp

 ан ноладати
 ан нолдy ли еладай
 ан банити эт бейти
Ѕештей €дай
 ан гам ата ити
¬ехан кол элеф едидай
¬еахpей шаним алпаим
—оф линдyдай

 ан эт кол шиpай ани ниганти
¬еал€хти бемаса лейли
 ан бинеypай ани хеганти
јль хелкат ха Ёлоим шели
јль хелкат ха Ёлоим шели

 ан эт шyльхани ани аpахти
ѕат шел лехем пеpах pаанан
ƒелет лешхейним ани патахти
”ми ше ба омаp ло "ахалан"
”ми ше ба омаp ло "ахалан"

 ан ноладати
 ан нолдy ли еладай
 ан банити эт бейти
Ѕештей €дай
 ан гам ата ити
¬ехан кол элеф едидай
¬еахpей шаним алпаим
—оф линдyдай

 ан гам ата ити
¬ехан кол элеф едидай
¬еахpей шаним алпаим
¬еахpей шаним алпаим

 ан ноладати
 ан нолдy ли еладай
 ан банити эт бейти
Ѕештей €дай
 ан гам ата ити
¬ехан кол элеф едидай
¬еахpей шаним алпаим
—оф линдyдай

 ан гам ата ити
¬ехан кол элеф едидай
¬еахpей шаним алпаим

—оф
—оф линдyдай
____________
«десь € родилс€, здесь родились мои дети,
«десь € своими руками построил дом,
«десь и ты со мной и тыс€ча друзей,
» через два тыс€челети€
Ќастал конец моим скитани€м...

«десь мой дом, здесь € родилс€
на прибрежной равнине.
«десь друзь€,
вместе с которыми рос.
» во всем мире мне не сыскать
такого другого места...

* - http://www.judaicaru.org/music/razdel_1.html
* - http://www.radioalla.ru/?an=alla_songs_page&uid=844

ЂБјЋ≈Ћ”я (—Ћј¬№“≈ Ѕ-√ј!)ї
ѕеревод:

ЂБалелу€!ї Ц вовеки,
ЂГалелу€!ї Ц все запоют...
ЂБјЋ≈Ћ”яї
“ранслитераци€:

Балелу€ ла-олам
Галелу€ €ширу кулам... Е

* - http://www.judaicaru.org/music/razdel_1.html
ќтветить — цитатой ¬ цитатник
 

ƒобавить комментарий:
“екст комментари€: смайлики

ѕроверка орфографии: (найти ошибки)

ѕрикрепить картинку:

 ѕереводить URL в ссылку
 ѕодписатьс€ на комментарии
 ѕодписать картинку