-–убрики

 -ћузыка

 -ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в јссолька_777

 -ѕодписка по e-mail

 

 -—ообщества

 -—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 18.09.2013
«аписей: 4773
 омментариев: 109
Ќаписано: 4951

 омментарии (0)

„ым больш мы змагаемс€ з хваробай, тым больш зн≥шчаем здароҐе

ƒневник

ѕонедельник, 11 Ќо€бр€ 2013 г. 16:54 + в цитатник

06 красавiка 2011 года
є 63 (26927)

36,6

„ым больш мы змагаемс€ з хваробай, тым больш зн≥шчаем здароҐе

—учасна€ навука нарэшце даказала тое, што варажб≥тк≥ ≥ шаманы ведал≥ ≥ выкарыстоҐвал≥ €шчэ тыс€чу гадоҐ таму: думк≥ ≥ пачуцц≥ чалавека Ґплываюць на €го цела. ”се мы надзелены прыроднай здольнасцю самавылечванн€, €ка€ захоҐваецца Ґ нас на прац€гу эвалюцы≥, аднак тольк≥ адз≥нк≥ могуць самастойна Єй скарыстацца. „аму? «а адказам≥ мы зв€рнул≥с€ да в€дучага спецы€л≥ста √рамадскага аб'€днанн€ Ґзаемадапамог≥ ≥ разв≥цц€ "‘абар" пс≥холага ≤рыны —ћ≤–Ќќ¬ј….

’оць тыс€чу разоҐ скажы "халва"...

—  аб лепш зразумець уплыҐ нашых думак на наша цела, возьмем просты прыклад: узгадаем л≥мон, — прапанавала пс≥холаг. — —амога плода мы не Ґжывал≥, але Ґ нас пачала выдз€л€цца сл≥на ≥ выпрацоҐвацца страҐн≥кавы сок. јрган≥зм "пераварвае" л≥мон, €кога насамрэч н€ма, была тольк≥ думка пра л≥мон. ј ц€пер у€в≥м сабе клубн≥цы, ≥ л≥таральна адчуем ≥х цудоҐны водар. ѕадчас гэтага простага эксперымента мы не смакавал≥ €гад, не бачыл≥ ≥х у рэча≥снасц≥, мы проста падумал≥ пра ≥х, а наш арган≥зм ужо запусц≥Ґ б≥€х≥м≥чны€ працэсы перапрацоҐк≥. јдсюль вын≥кае, што старажытна€ Ґсходн€€ прымаҐка "’оць тыс€чу разоҐ скажы "халва" — у роце саладзей не стане" не зус≥м справ€дл≥ва€. —аладзей стане. ЅезумоҐна, мы не атрымаем ад такой "халвы" калорый ≥ карысных пажыҐных рэчываҐ, аднак б≥€х≥м≥чны€ працэсы арган≥зма па пераварванн≥ гэтай халвы запусц€цца.

ћожна правесц≥ €шчэ адз≥н просты эксперымент, €к≥ пра≥люструе, €к працуе думка Ґ дачыненн≥ да цела. ћы заплюшчваем вочы ≥ разводз≥м рук≥ Ґ бак≥ пад вуглом 90 градусॠадносна тулава. ѕры гэтым у€Ґл€ем, што Ґ адной руцэ Ґ нас напоҐнены гел≥ем паветраны шарык, а Ґ другой — ц€жка€ г≥ра на некальк≥ к≥лаграмаҐ. «атрымаемс€ Ґ так≥м палажэнн≥ на 3-5 хв≥л≥н, а потым — не м€н€ючы палажэнн€ рук — расплюшчым вочы ≥ Ґбачым, што рука, у €кой мы Ґ€Ґл€л≥ г≥ру, апусц≥лас€ н≥жэй, а рука з эфемерным шарыкам узн€лас€ вышэй. јрган≥зм адрэагавॠтак, быццам бы ≥ сапраҐды адчувॠц€жар г≥ры ≥ лЄгкасць шарыка.

яшчэ адно простае практыкаванне тычыцца работы з шы€й. ѕершы этап: паварочваем галаву да Ґпора налева, потым направа. ѕры гэтым ф≥ксуем у думках усЄ, што падчас так≥х паваротॠзмагл≥ Ґбачыць за сваЄй сп≥най. ƒруг≥ этап: заплюшчваем вочы ≥ Ґ€Ґл€ем, што галава трымаецца на шарн≥ры ≥ можа круц≥цца на 180 градусаҐ, а то ≥ больш. “рэц≥ этап: расплюшчваем вочы ≥ паҐтараем першы этап. ѕры гэтым заҐважым, што галава ц€пер паварочваецца Ґ абодва бак≥ значна больш. √эта просты ≥ эфектыҐны спосаб праф≥лактык≥ астэахандрозу. “акое практыкаванне можа выканаць любы чалавек, каб на Ґласным вопыце пацвердз≥ць, што наш арган≥зм дакладна рэагуе на ҐстаноҐк≥ нашага мозга — на нашы думк≥.

“ак≥€ здольнасц≥ чалавечага арган≥зма здаҐна выкарыстоҐваюцца дл€ самавыл€чэнн€, пацвердз≥ла ≤рына —м≥рнова. јднак дл€ "запуску праграмы" спачатку трэба пазбав≥цца ад страху ≥ недаверу да с€бе. ≤ н€важна — насмарк у вас ц≥ ды€бет, усе хваробы лечацца па адз≥най схеме. Ћюдз≥ люб€ць паста€нна сумн€вацца, але кал≥ мы не верым сабе, свайму арган≥зму, то н≥ пра €к≥€ станоҐчы€ вын≥к≥ гаварыць немагчыма. —амае галоҐнае — верыць у пасп€ховасць сва≥х намаган툥... —таноҐчы€ вын≥к≥ могуць пра€в≥цца хутка ц≥ не вельм≥, але Ґ любым выпадку ≥х не трэба чакаць, зас€родз≥Ґшыс€ выключна на гэтым. ƒаверцес€ арган≥зму, Єн сам ведае, што раб≥ць, галоҐнае — "запусц≥ць" €го, даць €му праграму на вылечванне.

Ёфект плацэба

ћног≥€ з нас не Ґ стане самастойна пераадолець свае страх≥ ≥ самаабмежаванн≥, €к≥€ перашкаджаюць арган≥зму вылечыць с€бе, ≥м патрэбна дапамога звонку (адным — пс≥холаг≥, друг≥м — шаманы ≥ варажб≥тк≥). як прав≥ла, €ны выкарыстоҐваюць так званы "эфект плацэба", дзейнасць €кога даказала ≥ клас≥чна€ медыцына. ”се ≥х атрыбуты ≥ рытуалы прызначаны дл€ таго, каб расслаб≥ць пс≥х≥ку чалавека ц≥ наадварот — увесц≥ Ґ лЄгк≥ стрэс, узрушыць, каб л€гчэй было працаваць з падсв€домасцю ≥ запусц≥ць механ≥зм самавылечванн€. —пецы€л≥ст тольк≥ дапаможа "актыв≥заваць праграму", астатн€е чалавек зроб≥ць сам. јле ҐсЄ гэта спрацоҐвае пры Ґмове, што вы трап≥л≥ да сапраҐднага спецы€л≥ста. ¬ельм≥ шмат выпадкаҐ, кал≥ людз≥ трапл€л≥ да шарлатанаҐ, €к≥€ тольк≥ нанос≥л≥ шкоду.

— ƒа м€не зв€ртал≥с€ людз≥, €к≥€ был≥ перакананы, што на ≥х нав€л≥ сурок≥. "ћы был≥ Ґ 15 бабак, на нас так≥€ сурок≥, €к≥€ н≥хто не можа зн€ць", — гаварыл≥ €ны. јсаб≥ста € ведаю, што бываюць ≥ сурок≥, — на Ґласны€ вочы бачыла ≥х наступствы, але гэта адз≥нкавы€ ≥ выключна рэдк≥€ выпадк≥. ј Ґ асноҐным людзей проста пужаюць. ≤х потым даводз≥цца доҐга пераконваць, што €ны могуць быць здаровым≥ ≥ што н≥€к≥х сурокॠна ≥х н€ма. ≤ нават пры наведзеных суроках трэба разабрацца, чым вы ≥х "заслужыл≥", чым "прыц€гнул≥" Ґ сваЄ жыццЄ. як казала баба ¬анга, нельга навесц≥ сурок≥ на таго, хто Ґ гэта не верыць. √эта ваша асаб≥ста€ думка: на м€не нав€л≥ сурок≥ ц≥ праклЄн, ц€пер усЄ будзе дрэнна. “ак≥м чынам вы сам≥ сва≥м≥ думкам≥ актыв≥зуеце разбуральны€ механ≥змы.  аб прын€ць радыЄс≥гнал, трэба мець антэну, а кал≥ пераключыцца з прыЄму на перадачу ≥ выпраменьваць у "эф≥р" тольк≥ станоҐчы€ думк≥ ≥ эмоцы≥, то н≥€к≥€ сурок≥ да вас не прыстануць.

¬€дома, н≥ на адной шыльдзе не нап≥сана, што вас прымае не спецы€л≥ст, а шарлатан, але € пераканана: кал≥ чалавеку па €го Ґнутраным стане неабходна трап≥ць да сапраҐднага спецы€л≥ста, кал≥ Єн насамрэч хоча стаць здаровым, то Єн абав€зкова знойдзе свайго лекара. ѕадмануць можна тольк≥ таго, хто хоча быць падманутым: кал≥ € хачу пачуць пра сурок≥, натуральна, € знайду таго, хто м€не ≥м≥ запужае. ј кал≥ € б€ру на с€бе адказнасць за Ґсе свае Ґчынк≥, думк≥ ≥ — €к вын≥к — за Ґсе падзе≥, што са мной адбываюцца, у тым л≥ку ≥ за хваробы, то, натуральна, н≥€к≥м≥ сурокам≥ м€не не запужаць. “ак≥ чалавек знойдзе спецы€л≥ста, €к≥ канструктыҐна з ≥м папрацуе, ц≥ дапаможа сабе сам, пачытаҐшы адпаведную л≥таратуру. —Єнн€ такой л≥таратуры шмат, ≥нфармацы≥ дастаткова. ≤ чалавек знаходз≥ць тое, што патрэбна менав≥та €му. јстатн€е — справа тэхн≥к≥.

 ал≥ да м€не зв€ртаюцца людз≥ па дапамогу ≥ с≥туацы€ тычыцца хваробы ц≥ непрыемнасц€Ґ у с€м'≥, мы пачынаем з таго, што намагаемс€ знайсц≥ прычыну (н€прав≥льны лад жыцц€, н€прав≥льны лад мысленн€, прыхавана€ злосць, крыҐда ц≥ застарэлы€ страх≥). Ѕывае, што прычыну вы€в≥ць не атрымл≥ваецца: занадта глыбока €на засела Ґ падсв€домасц≥. “ады пачынаем работу з элементарных медытацый: "я здаровы", "я выдатна с€бе адчуваю", "ћой арган≥зм ведае, што раб≥ць", "ћа€ падсв€домасць сама справ≥цца з с≥туацы€й", "я ведаю, што € здаровы", "я ведаю, што Ґ м€не ҐсЄ атрымаецца" ≥ г.д. “рэба падз€каваць той с≥туацы≥, у €кой мы апынул≥с€, бо €на падштурхоҐвае нас рухацца далей, падз€каваць хваробе.

ћног≥€ прыходз€ць з устаноҐкай "я хачу вылечыцца". “ады вам да Ґрача — адказваем мы. ƒа нас прыходз€ць ты€, хто хоча быць здаровым. ј хто хоча выЋ≈„џ÷÷ј, першапачаткова пастав≥Ґ мэтай не Ѕџ÷№ «ƒј–ќ¬џћ, а Ћя„џ÷÷ј. ѕаз≥тыҐнае мысленне пачынаецца з пастаноҐк≥ мэты: € хачу быць здаровым; € хачу быць багатым; € хачу быць шчасл≥вым; € хачу мець с€м'ю... ≥ г.д.

Ќекаторы€ прыходз€ць да нас са скаргам≥ на Ґвесь свет: "ћуж дрэнны, дзец≥ непаслухм€ны€, начальн≥к тыран... «раб≥це так, каб €ны Ґсе стал≥ добрым≥ да м€не". јле ж гэта не ≥х, а вас не задавальн€е с≥туацы€, значыць, вам ≥ трэба м€н€цца.

Ќе змагацца, 
а дамаҐл€цца

” любой хваробе Єсць сэнс. яна прыходз≥ць па нейкай прычыне ≥ дл€ нечага. яна — наш с€бар, сцв€рджае ≤рына —м≥рнова. Ћюба€ хвароба — гэта пэҐна€ энерг≥€, €ка€ матэры€л≥зуецца Ґ нешта канкрэтнае. Ќе бывае энерг≥≥ добрай ц≥ дрэннай.Ќапрыклад, з дапамогай агню можна прыгатаваць ежу ц≥ спал≥ць дом. јле гэта не значыць, што агонь добры ц≥ дрэнны. ”сЄ залежыць ад таго, €к ≥м карыстацца. “аксама ≥ вада: мы Ґжываем €е штодн€, але Ґ Єй можна ≥ патануць. “ак ≥ з энерг≥€й. яна мае два бак≥: адз≥н бок — здароҐе, друг≥ — хвароба. ≤ чым больш мы будзем змагацца з хваробай, тым больш мы будзем зн≥шчаць здароҐе. Ќаша задача не зн≥шчыць хваробу, а выкарыстаць €е с≥лу дл€ Ґмацаванн€ здар.  ал≥ мы змагл≥ заб€спечыць сабе хваробу (а €е мы стварыл≥ сам≥), то, перав€рнуҐшы "м≥нус" на "плюс", зможам заб€спечыць ≥ здароҐе.

— √эта не азначае, што хваробу трэба ≥гнараваць. « Єй неабходна дамаҐл€цца. ћы скажам: "ƒз€куй, што ты Ґ нас Єсць, падкажы, што трэба зраб≥ць, каб ты стала здароҐем". ≤ прыслухаемс€ да ас€роддз€. Ќапрыклад, уключыҐшы тэлев≥зар, пачуем фразу "...будзь дабрэйшым" ≥ зразумеем, што €на адрасавалас€ нам, што гэта наша праграма дл€ атрыманн€ здар. ћожна працаваць з вобразам≥: заплюшчыць вочы ≥ папрас≥ць хваробу паказаць с€бе. як прав≥ла, у думках фарм≥руецца непрывабна€ форма, чорна€ пл€ма, нейка€ пачвара ≥ г.д. «в€рнуҐшыс€ Ґ думках да гэтага вобраза хваробы, трэба пав≥тацца, пааб€цаць Єй, што вы не зб≥раецес€ €е зн≥шчаць, ≥ спытаць, дл€ чаго €на прыйшла. ” большасц≥ выпадкॠхвароба "адказвае", што прыйшла зн≥шчыць чалавека, пакараць €го. ≤ тут пачынаецца ды€лог з хваробай, €к з лепшым с€брам. ѕрыкладна так≥: " ал≥ ты, хвароба, зн≥шчыш м€не, то ты зн≥шчыш ≥ с€бе. ƒавай лепш с€браваць. ƒавай разам знойдзем шл€х, каб ты стала здароҐем". ≤ прапануем хваробе "паказаць" думкаформу здар. √эта можа быць любы вобраз, €к≥ Ґсплыве па асацы€цы≥ са здароҐем (ад ружы да осл≥ка). ≤ чалавек далей працуе на гэтым станоҐчым вобразе: €к тольк≥ Ґ €го пачынае нешта балець, Єн адразу Ґ€Ґл€е гэты вобраз. Ѕывае, што на розных стады€х выздараҐленн€ вобразы здар м€н€юцца.

—ам факт з'€Ґленн€ хваробы сведчыць аб н€прав≥льным стаҐленн≥ да с€бе з боку самога чалавека. ѕраз хваробу чалавек сам с€бе карае, бо л≥чыць с€бе в≥наватым (за тое, што некал≥ некага пакрыҐдз≥Ґ, прын≥з≥Ґ, падмануҐ ≥ ≥нш.). “рэба зразумець, што Ґсе мы роб≥м памылк≥, у думках папрас≥ць у пакрыҐджанага прабачэнн€, пажадаць €му самага лепшага: здар, багацц€, шчасц€, дабрабыту ≥ г.д. ј кал≥ людз≥ займаюцца самакапаннем, шкадаваннем, то гэтым €ны разбураюць с€бе знутры ≥ Ґ вын≥ку атрымл≥ваюць хваробу.

"Ѕутон горычы 
≥ смутку"

ћног≥€ старажытны€ духоҐны€ традыцы≥ — ≥ Ґ першую чаргу, старажытны€ веды ”сходу — абап≥раюцца на вучэнне аб с€м≥ ҐзроҐн€х быцц€ ≥ с€м≥ энергетычных цэнтрах чалавека (чакрах), у €к≥х адбываецца абмен энерг≥й пам≥ж светам духоҐным ≥ светам, у €к≥м мы жывЄм. Ќашы энергетычны€ цэнтры дзейн≥чаюць на тонк≥х узроҐн€х, н€бачных воку, ≥ тым не менш €ны Ґплываюць на Ґсе бак≥ нашага жыцц€, у тым л≥ку на здароҐе, дабрабыт, творчасць. ¬ыкарыстоҐваючы энерг≥ю станоҐчым чынам, мы прыц€гваем да с€бе €шчэ больш паз≥тыҐнай энерг≥≥.  ал≥ ж мы прым€н€ем €е не згодна з планам, закладзеным прыродай, мы ствараем разумовы€ ≥ эмацыйны€ такс≥ны, што блак≥руюць паток≥ энерг≥≥.Ќапрыклад, мы можам выкарыстаць энерг≥ю свайго сардэчнага цэнтра, каб быць добрым≥, клапатл≥вым≥ ≥ шчодрым≥ ц≥ дл€ таго, каб быць эга≥стычным≥ ≥ сквапным≥. ј энерг≥ю гарлавога цэнтра — дл€ кантактаванн€, ц≥ дл€ злосц≥ ≥ крытык≥.

 ал≥ Ґ вас Єсць пэҐнае захворванне, значыць, у пэҐнай чакры парушаны прав≥льны энергаабмен. Ќапрыклад, на ”сходзе печань нездарма называл≥ "бутонам горычы ≥ смутку". ѕечань (гэта 3-€ чакра) у першую чаргу церп≥ць у людзей, €к≥€ злоҐжываюць алкаголем ≥ тлушчам. ј гэта, €к прав≥ла, ты€, хто з дапамогай алкаголю ≥ салодкага-тлустага намагаецца суцешыць с€бе, хто л≥чыць, што свет да ≥х несправ€дл≥вы.

ƒл€ захаванн€ здар нельга паглыбл€цца Ґ негатыҐны€ перажыванн≥, пап€рэджвае пс≥холаг. Ўто б з вам≥ н≥ здарылас€, заҐсЄды трэба пам€таць, што вы сам≥ "прыц€гнул≥" такую с≥туацыю. јднамомантавы ҐсплЄск эмоцый, н€хай сабе ≥ негатыҐных, не так неб€спечны, €к "зац≥снуты€" эмоцы≥. јдбылас€ непрыемнасць — мы адрэагавал≥ (пакрычал≥, разб≥л≥ талерку) ≥ супако≥л≥с€. ј кал≥ чалавек зноҐ ≥ зноҐ пракручвае Ґ галаве непрыемны эп≥зод, думае, €к бы Єн змог адрэагаваць, гэта Ґжо самаразбурэнне. —≥туацыю варта праанал≥заваць ≥ адпусц≥ць. ƒумайце пра с€бе, клапац≥цес€ пра сваЄ здароҐе.

«ац≥снуты€, загнаны€ Ґнутр эмоцы≥ могуць "выл≥цца" Ґ анкалог≥ю. јнкалог≥€ — гэта хвароба крыҐды, раздражненн€. Ќа €е хварэюць ты€, хто ба≥цца пакрыҐдз≥ць ≥ншых, хто паста€нна хвалюецца, што пра €го падумаюць навакольны€. ѕершапрычына хвароб сардэчна-сасудз≥стай с≥стэмы — недахоп радасц≥ ≥ любов≥ (у першую чаргу да с€бе, да свайго арган≥зма, недаацэнка с€бе).

— ћедыцына Ґжо даказала, што сэрца чалавека можа працаваць без зб да 300 гадоҐ, печань — да 600, — падсумавала пс≥холаг. — Ѕачыце, накольк≥ актыҐна мы змагаемс€ са сва≥м арган≥змам, кал≥ Ґжо Ґ 20 гадоҐ нашы органы пачынаюць здаваць... ћы Ґсе — дзец≥ Ѕога, так зап≥сана Ґ Ѕ≥бл≥≥. ј €шчэ там сказана, што Ѕог Єсць ЋёЅќ°, а значыць, ≥ мы таксама Єсць ЋёЅќ° — ≥ ментальна, ≥ эмацыйна, ≥ ф≥з≥чна. јле чамусьц≥ мы пра гэта забыл≥с€. Ќам трэба навучыцца дав€раць сабе, дав€раць жыццю, верыць, што ҐсЄ, што з нам≥ адбываецца, адбываецца прав≥льна. √эта нашы Ґрок≥, €к≥€ нам патрэбны.

≤нга ћ≤ЌƒјЋ®¬ј.

http://old.zviazda.by/

–убрики:  ѕсихологи€

 омментарии (0)

÷елостна€ личность или чь€ то половинка ?

ѕ€тница, 08 Ќо€бр€ 2013 г. 18:32 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Ќежность_мо€ [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

÷елостна€ личность или чь€ то половинка?

личность или половинка (230x355, 68Kb)
 аждый из нас слышал легенду о половинках, гул€ющих по свету в поисках друг друга. ћы надеемс€, что прид€ в обертке прекрасного принца, именно она (втора€ половинка) сделает нас глубоко счастливыми. » отча€нно ищем идеального мужчину, который спасет нас от самих себ€. «абудьте! ¬о-первых, женщина, излучающа€ флюиды отча€ни€ не привлекает противоположный пол. ¬о-вторых, поиск идеала Ц зан€тие достаточно глупое. — шорами на глазах вы ищете мифического человека, образ которого сформирован прошлым опытом и предрассудками общества. —ожгите свой список качеств идеального мужчины и сердцем чувствуйте каждого из кандидатов, не навешива€ €рлыки с помощью разума. » самое главное, не ждите, пока найдете кого-то, кто сделает вас счастливым, этот кто-то- вы сами. ќтношени€ не спасут.  аждый из нас - целостна€ личность, внутри которой есть все, чтобы быть счастливым. ¬нешнее способно пробуждать в нас это состо€ние на мгновение. »стинное счастье рождаетс€ из умени€ наслаждатьс€ каждой секундой жизни. ѕодчеркнем 2 провальных типа отношений: 1) ∆енщина заключает Ђбизнес-контрактї с мужчиной, наде€сь, что он убьет в ней чувство одиночества, наполнит изнутри, удовлетворит нужды и потребности. 2) ∆енщина полностью посв€щает себ€ отношени€м, раствор€€сь в мужчине, забыва€ о своих друзь€х и увлечени€х. ¬ обоих случа€х мужчина €вл€етс€ спасательным кругом, помогающим уйти от самой себ€, от глубинных чувств и переживаний..ќтношени€ нужны, прежде всего, дл€ духовной эволюции личности, чтобы раскрыть в полной мере чувства любви, сострадани€, тепла, которые уже есть в нас. ѕр€мо сейчас начните жить как цельна€ личность, излучающа€ любовь, и вы привлечете в свою жизнь другое целое или по-другому посмотрите на мужчину (раньше вы смотрели на него как на половинку), который находитс€ р€дом с вами. јвтор: ¬иктори€ ѕересада.»сточник:http://www.magicwish.ru/publ/celostnaja_lichnost_ili_chja_to_polovinka/5-1-0-2994
–убрики:  ѕсихологи€

 омментарии (0)

ћO® » „”∆ќ≈. ¬ќ«ћќ∆≈Ќ Ћ» ѕ—»’ќЋќ√»„≈— »… –Ё ≈“?

ƒневник

ѕ€тница, 08 Ќо€бр€ 2013 г. 16:13 + в цитатник

ћO® » „”∆ќ≈.  ¬ќ«ћќ∆≈Ќ Ћ» ѕ—»’ќЋќ√»„≈— »… –Ё ≈“? *1

ё. Ќ.  удр€ков.

Ѕольшинство людей считают себ€ самосто€тельными, независимыми личност€ми и предполагают, что они действуют в соответствии со своими желани€ми и мысл€ми. Ќо очень часто это оказываетс€ самообманом, так как бывает трудно отличить своЄ собственное настроение и те действи€, которые мы хотим на самом деле совершить, от тех вли€ний, которые проход€т внутрь нас и заставл€ют принимать чужое за своЄ.  Ёто феномен содержит много граней и крайней степенью его выражени€ €вл€етс€ зомбирование, состо€ние, которое имеет давнюю историческую традицию и продолжает существовать в тех или иных формах и в насто€щее врем€.

¬ јфрике человеку, которого наметили превратить в зомби, незаметно подкладывали в пищу сильный нервно-паралитический €д растительного или животного происхождени€, после чего наступали все внешние признаки смерти: прекращалось дыхание, пульс, рефлексы. –одственникам и друзь€м ничего не оставалось, как похоронить «умершего». „ерез некоторое врем€ его выкапывали из могилы и путЄм особых манипул€ций оживл€ли. Ќо человек, прошедший такую процедуру, уже ничего не помнил о себе, собственной воли и желаний у него не существовало. Ёто был послушный раб, которого можно было заставить сделать всЄ, что угодно. *2

јналогична€ по сути процедура превращени€ человека в зомби – манкурта существовала и в —редней јзии. Ћегенда, повествующа€ об этом, подробно приведена „ингизом јйтматовым в романе «Ѕуранный полустанок»: «ћанкурт не знал, кто он, откуда он родом, не ведал своего имени, не помнил детства, отца и матери, одним словом, ћанкурт не осознавал себ€ человеческим существом. ќн был равнозначен бессловесной твари и потому абсолютно покорен и безопасен».

Ўироко известны сказки о люд€х, которых заколдовали, превратили в животных, погрузили  в сон, то есть тем или иным способом подчинили себе и сделали управл€емыми злые колдуны и волшебники. ѕрекрасно это показано в сказке «—нежна€ королева». ќсколки волшебного зеркала попали  аю пр€мо в сердце и в глаз. «„еловек же с таким осколком в глазу начинал видеть всЄ наоборот или замечать в каждой вещи одно лишь дурное… Ќекоторым люд€м осколки попадали пр€мо в сердце, и это было хуже всего: сердце превращалось в кусок льда». »  ай совершенно изменилс€, он стал видеть кругом только плохое и потер€л способность любить и  чувствовать.  ѕосле встречи со —нежной королевой он «позабыл и √ерду, и бабушку, и всех родных», став игрушкой и полностью подчинившись еЄ воле.

“еперь рассмотрим ситуации, с которыми мы сталкиваемс€ часто в повседневной жизни.

«омби в абсолютной форме, как, например, описывает „. јйтматов, сейчас экзотика и редкость. Ѕолее распространены изощрЄнные и достаточно тонкие методы подчинени€ чужой воле с тем, чтобы люди жили, мыслили и действовали так, как им внушают заинтересованные лица. Ёто, прежде всего наведЄнное состо€ние, вызванное профессиональным воздействием людей, владеющих техникой нетрадиционного гипноза и психологического манипулировани€.

—уществует также непроизвольное заражение чужим эмоциональным состо€нием, которое начинает восприниматьс€ как своЄ собственное. Ќо все эти виды нетрадиционного воздействи€ нужно отличать от про€влений природного гипноза, разновидностью которого €вл€етс€ гипноз судьбы. Ётот феномен хорошо известен профессиональным психологам.

—удьба человека, практически все событи€ жизни и даже его смерть могут быть обусловлены той программой, котора€ передана от родителей или лиц, их заменивших.

ѕо мнению американского психотерапевта Ёрика Ѕерне, каждый человек в раннем детстве решает, как он будет жить и как умрЄт, и этот его план, который он носит в своей голове и, как правило, не осознаЄт, называетс€ «сценарием». ќбычное поведение человека может определ€тьс€ здравым смыслом, но важнейшие решени€ уже прин€ты: кем он будет, на ком женитс€, сколько будет иметь детей, в какой постели умрЄт и кто при этом будет присутствовать.  «—ценарий» формируетс€ прежде всего под вли€нием родителей, его основа закладываетс€ в 5-6 лет, а к 18 годам он уже создан полностью!

¬се известные жизненные сценарии представлены в различных сказках и мифах. ѕравда, дл€ того, чтобы увидеть в них отражение судеб конкретных людей, нужно подойти к их интерпретации достаточно нестандартно. Ќапример, человек, получивший  в «награду» от родителей сценарий «—изифа», обречен не достигать конечного результата в своей профессии или личной жизни, а в сказке «—тойкий олов€нный солдатик» €вно постараетс€ погибнуть (психологически или физически) из-за какой-нибудь женщины.  расна€ Ўапочка же будет посто€нно подставл€ть самонаде€нных волков (то есть мужчин) в ситуации, где их ждут серьЄзные непри€тности от дровосеков (то есть защитников), которые всегда будут «случайно» по€вл€тьс€ в самый критический момент и т.д.) *3

Ќо на самом деле всЄ может оказатьс€ гораздо сложнее, ибо судьба  передаЄтс€ не только благодар€ непосредственному вли€нию родителей.  аждый род имеет свою духовную программу (родовой гипноз), котора€ передаЄтс€ из поколени€ в поколение. ќ еЄ содержании вы сможете узнать, если поинтересуетесь и внимательно проанализируете, как жили ваши родственники, дедушки и бабушки. ≈сли увидите что-то общее в их судьбе, можете не сомневатьс€, эта программа и к вам имеет самое непосредственное отношение. »з поколени€ в поколение может передаватьс€ определенный тип отношений между мужчиной и женщиной, в котором одна из сторон, например, будет страдать. ¬озможны и другие варианты: неполна€ семь€, одиночество, алкоголизм, преждевременна€ смерть и т.д. ѕрограмма, передаваема€ по наследству, может быть как благопри€тной (что прекрасно видно на примере династий рабочих, военных и т.д.), так и фатальной, ведущей человека к неудачам; она может быть жЄсткой, так и достаточно гибкой, позвол€ющей те или иные отклонени€ от неЄ.

Ќо даже сама€ неблагопри€тна€ программа может быть изменена, если человек найдЄт в себе силы осознать и прервать на себе гипноз, который передаЄтс€ по наследству, будь то подсознательна€ способность к прит€гиванию жизненных неудач или предрасположенность к определЄнным заболевани€м. ¬ первую очередь, дл€ этого необходимо осознать и пон€ть «сценарий» судьбы, переданный от предков. Ќо этого мало, ещЄ труднее найти в себе силы не пойти по программе жизни, котора€ будет нав€зыватьс€ родственниками и обсто€тельствами. —ама программа существует в психике человека не в виде конкретных записей книжного типа – это эмоциональна€ матрица, в которой содержатс€ определЄнные состо€ни€ чувств и души. „еловек на уровне подсознани€ запрограммирован на то, чтобы создать дл€ себ€ такие внешние обсто€тельства, которые способствовали бы поддерживанию этих чувств. –ади этого посто€нно воссоздаЄтс€ один и тот же круг событий, по которому годами ход€т, страда€ и жалу€сь, но ничего не мен€€ ни в себе, ни в окружении. »менно этим объ€снимы ситуации, непон€тные с точки зрени€ здравого смысла: муж бьЄт и вс€чески унижает жену, но она не расстаЄтс€ с ним, цепл€етс€ за него. Ётой женщине передано состо€ние унижени€. ќна по соответствующей программе должна в нЄм пребывать, иное состо€ние будет вызывать у неЄ тревогу и неустойчивость.

¬ыбить людей из круга их судьбы крайне сложно и простыми советами здесь не обойтись.

ѕрекрасно это показано в фильме «ќсенний марафон», где главный герой посто€нно мечетс€ между «тираном» женой и «доброй, понимающей» любовницей, страдает, но сделать окончательный выбор так и не может. Ёто всЄ очень напоминает «гипноз». „еловек слеп по отношению к очевидному, когда это очевидное расходитс€ с программой, заложенной в его подсознание.

»зменение же судьбы, нав€занной нам, - это, прежде всего смена внутреннего состо€ни€, ибо нет ничего внешнего, что не было бы внутренним. —оответствующее внутреннее состо€ние прит€гивает к человеку и определЄнные жизненные ситуации. —менитс€ внутреннее состо€ние – и изменитс€ судьба, так как уже другие люди и ситуации будут к вам прит€гиватьс€. Ќо дл€ этого надо иметь мужество и бесстрашие совершить поступок силы, сделать рывок и выйти из круга, по которому посто€нно ходишь.

“е же самые по силе €влени€ природного гипноза наблюдаютс€ и когда человек т€жело болен. Ќа каком-то этапе болезни он попадает в гипноз смерти, пассивно отдаЄт себ€ в руки врачей и ждЄт, пока они что-нибудь с ним сделают. Ќо ведь выздороветь можно только в том случае, если самому что-то с собой делать, а не только принимать лекарства и процедуры. ƒаже, если смерть кажетс€ неминуемой, и то поступком силы можно еЄ избежать, сделав шаг ей навстречу.

–ассказывает автор бестселлера «∆изнь по интуиции» Ќ. »ванова: «—лучилось так, что п€теро парней, прошедших јфганистан, познакомились в онкологическом диспансере, у каждого был неутешительный диагноз. ѕонима€ собственную обречЄнность, они рассуждали, как им быть дальше, что предприн€ть, чтобы избежать статистической неизбежности. ќдин из парней вспомнил слова своего деда: « огда тебе никто не  может помочь, обратись за помощью к природе – она поможет». “рое решили рискнуть, двое рисковать отказались. Ќичего не говор€ врачам, смельчаки отказались от дальнейшего лечени€ и со скандалом выписались из больницы. ”ехав в глушь, реб€та в течение двух мес€цев безвылазно жили в лесу, пита€сь только тем, что давала природа, жили, как говоритьс€, за счЄт того, что Ѕог послал. —трашно исхудав, парни к концу обозначенного срока вовсе забыли о своЄм прежнем состо€нии. ќбнаружив же удивительные изменени€ в собственном здоровье, они решили выйти к люд€м. ј когда поинтересовались судьбой двух оставшихс€ товарищей по несчастью, то узнали, что тех уже нет в живых. », как всегда в подобных ситуаци€х, врачи были крайне удивлены случившемус€…» *4

≈щЄ одна из граней феномена зомбировани€ св€зана с психологическим информационным вли€нием и непроизвольным утаскиванием другими нашего внутреннего состо€ни€. ƒело в том, что эмоциональное состо€ние человека имеет способность передаватьс€ другим люд€м, а также и неживым предметам, с которыми он активно взаимодействует.

»звестно, что, когда вы общаетесь с человеком, у которого приподн€тое, весЄлое настроение, и у вас настроение, как правило, улучшаетс€, вы вз€ли часть чужого состо€ни€. ” другого – его весЄлое настроение может уменьшитьс€, он вз€л часть вашего  состо€ни€. Ћюди, вступа€ в общение, посто€нно обмениваютс€ своими внутренними состо€ни€ми. “олько мало кто знает, что прин€в чужое состо€ние и настроение вы одновременно впитываете  и чужие проблемы, которые при некоторых способствующих объективных услови€х, могут стать и вашими.

≈сли вы, например, дружите и посто€нно общаетесь с человеком, у которого профессиональные провалы или супружеские скандалы, и не отслеживаете у себ€ изменение собственного настроени€ и хода мыслей в св€зи с таким общением, то не удивл€йтесь, если у вас в семье или на работе возникают аналогичные трудности. ” вашего же знакомого может наступить улучшение дел, вы обмен€лись состо€ни€ми и соответственно проблемами. Ќе случайно, наверное, многие психотерапевты, занимающиес€ супружескими конфликтами, сами в итоге остаютс€ одни: проблемы пациентов посто€нно перенос€тс€ в их личные отношени€.

¬ восточных учени€х (дзен, даосизм, буддизм и т.д.) учитель выбираетс€ не по внешним признакам (знани€м, техническим навыкам), а по внутреннему состо€нию, считаетс€, что оно обучает в первую очередь, а не знани€ учител€. *5

»менно в св€зи с этим по€вилась пословица, что составл€ть букет, танцевать, стрел€ть из лука и заниматьс€ каратэ – это одно и то же. »нформаци€ и умение без соответствующего внутреннего настро€ – ничто, и у такого мастера чему-нибудь научитьс€ невозможно.

ѕоэтому, если у вашего учител€ (хоть по английскому €зыку) или у тренера (например, ушу) есть серьЄзные неразрешимые проблемы, депрессивное или чрезмерно агрессивное настроение, будьте внимательны к тому состо€нию и самочувствию, которое возникает у вас после зан€тий. »наче проблемы другого станут вашими.  

ƒаже неживые предметы способны долго сохран€ть на себе состо€ние и чувства человека, который с ними интенсивно взаимодействовал. ѕрекрасной иллюстрацией €вл€етс€ рассказ известного аргентинского писател€ ’орхе Ћуиса Ѕорхеса «¬стреча».  ƒвое людей зате€ли по ничтожному поводу внезапную ссору. ¬ поместье, где это происходило, была коллекци€ старинных кинжалов, каждый выбрал себе клинок. ѕрисутствующих свидетелей они поразили техникой фехтовани€, но оба не могли специально изучить ранее приЄмы владени€ холодным оружием.  инжалы, как вы€снилось впоследствии, принадлежали двум люд€м, которые длительное врем€ искали встречи друг с другом, чтобы вступить в поединок, но так и не сошлись. ќчевидно, пишет Ѕорхес, в ту ночь случилс€ совсем другой поединок, не людей, а ножей. «ќни знали толк в сражени€х, они, а не их орудие-люди, и сражались в ту ночь как должно. ƒавным-давно искали они друг друга на длинных дорогах захолусть€ и, наконец, встретились, когда носившие их гаучо уже обратились в прах. ¬ стальных лезви€х спала и зрела человеческа€ злоба. ¬ещи переживают людей. » кто знает, завершилась ли их истори€, кто знает, не приведЄтс€ ли им встретитьс€ снова».  *6

Ќо ещЄ больша€ опасность прин€ть «чужое» за «своЄ» св€зана с людьми, которые могут сознательно и профессионально вли€ть на других, внуша€ им нужные дл€ себ€ установки. «десь стоит  коснутьс€ чрезвычайно попул€рной ныне темы, св€занной с колдовством и экстрасенсорным воздействием.

 олдовство, то есть перевод в подчинЄнное состо€ние (именно так  правильно трактуетс€ этот термин), существует и в насто€щее врем€. “е лица, которые этим занимаютс€, как правило, опытные психологи. ќни действительно могут обладать нетрадиционными способност€ми, но могут и не обладать, это не принципиально, но способностью к сильному внушению обладают об€зательно.

÷ель, которую часть из них перед собой ставит – это, прежде всего, подчинение человека, который обратилс€, а иногда и просто, случайно попал в их поле зрени€, своей воле. √лавное, чтобы  клиент, особенно если он интересен в денежном отношении или  каком-то ином, потер€л свою самосто€тельность и стал зависим. —уществует множество способов или крючков, с помощью которых формируют психологическую, а то и физиологическую зависимость и превращают в зомби. „аще всего используетс€ период, когда у человека сложна€ ситуаци€, он находитс€ в панике и готов прин€ть любую помощь со стороны.

Ќапример, бизнесмена, обеспокоенного тем, что нужно срочно погасить долг мафиозным структурам, знаком€т с женщиной, €кобы твор€щей чудеса, котора€ может даже  «отвести рэкет». „удо происходит, в назначенный срок бандиты не €вл€ютс€, и в благодарность за помощь значительна€ часть имущества бизнесмена переход€т к этой женщине. ќн же сам начинает еЄ боготворить и по всем вопросам советуетс€ только с ней. ≈стественно, все дела на фирме приход€т в ещЄ больший упадок. Ќо через мес€ц бандиты всЄ -таки пришли к бизнесмену, и тому ничего не оставалось, как, прихватив последние остатки денег, исчезнуть. Ёта женщина €вно предвидела в силу своих способностей или собранной информации именно такой ход развити€ событий и смогла это использовать к своей выгоде. Ќо в принципе, обещав свою помощь, она ничего не тер€ла.

¬ других вариантах психологического рэкета могут использовать имеющиес€ у богатого клиента сексуальные нарушени€. —кажем, например, есть серьЄзные трудности с потенцией.

ѕредсказательница, к которой он обратилс€ по вопросу, св€занному  с бизнесом, быстренько расположила его к себе и через какое-то врем€ предложила встретитьс€ с очередной любовницей уже у неЄ дома, «жена не будет знать, да и вообще безопасней». *7     » вдруг произошло чудо, сексуальные возможности выросли в несколько раз, таких ощущений он не мог вспомнить даже в глубокой  молодости. (“ехнически это делаетс€ достаточно просто: есть специальные травы, которые могут давать такой эффект, да и сила внушени€ может сыграть свою роль.) *8   »так, он стал встречатьс€ со всеми любовницами только у неЄ дома.   тому же сбываетс€ одно из предсказаний, которое ему было сделано. ƒальше больше, предсказательница становитс€ первым заместителем, а все остальные посты в фирме постепенно начинают занимать еЄ люди. «атем и сам офис со всеми документами и деньгами перекочевывает к ней домой. —ам наш бизнесмен забрасывает все свои дела и целыми дн€ми и ночами начинает пропадать у своей предсказательницы.  огда, спуст€ достаточно длительное врем€, он пришЄл в себ€, то фирма уже ему не принадлежала.

¬ других случа€х, превращение в зомби может осуществл€тьс€ путЄм пр€мого сексуального манипулировани€. Ќапример, дл€ одной женщины, €вл€ющейс€ главным бухгалтером крупного банка, наиболее серьЄзной угрозой был отказ любовника от близких отношений даже на одну ночь. ќна на колен€х его умол€ла простить еЄ, обещала исправитьс€ и сделать всЄ, что он хочет. „ерез неЄ уходили из банка деньги и оформл€лись фальшивые ведомости.

»так, наиболее часто ключом к превращению в зомби €вл€етс€ нерешЄнные психологические и сексуальные проблемы, вследствие чего человек и попадает в зависимость от людей, которые используют это к своей выгоде. ƒа и из истории известно много аналогичных, по сути, примеров. Ќапример, √ригорий  –аспутин и семь€ –омановых. *9

ѕричЄм, не надо думать, что зомбирование может касатьс€ только богатых и занимающих видное положение людей. Ќапример, одному мастеру ушу предложили повысить существенно свой профессиональный уровень – обучить за несколько мес€цев ударам, которые вызывают отсроченную смерть. –езультат был плачевным. ќн потер€л не только все деньги, но и навыки боевого искусства.  “от, кто становитс€ зомби, отдаЄт  всЄ своему «хоз€ину».

Ќо наиболее циничным, на мой взгл€д, €вл€етс€ психологический рэкет, который примен€етс€ в отношении безнадЄжных больных. ƒобившись первоначального улучшени€ здоровь€ больного, ему внушают, что окончательное исцеление может наступить только в том случае, если будет изменено состо€ние сознани€, а дл€ этого, прежде всего, нужно распроститьс€ с теми материальными благами, которые у него есть, например, с квартирой. Ќетрудно догадатьс€, кому достанетс€ квартира за «лечение».

¬се, кто попадают в состо€ние зомби, станов€тс€ похожи как психологически, так и внешне. Ќа их общих признаках мы  и остановимс€ ниже. ѕсихологическую, прежде всего, зависимость называют наведЄнным состо€нием. Ёто одна из форм нетрадиционного гипноза, близка€ по форме школе американского психотерапевта ћ. Ёриксона – гипноз с открытыми глазами. *10

“от, кто попадает в зависимость, начинает думать, чувствовать и поступать так, как ему внушают. ќн становитс€ подобен малому ребЄнку, неспособному на самосто€тельный шаг. ѕроисходит потер€ собственной личности и все поступки будут порождением личности «другого». ќбразно можно сказать, что внутри него поселилс€ совсем другой человек.

ѕопавший в наведЄнное состо€ние и ставший зомби, мен€етс€ даже внешне: припухлое лицо, сниженна€ реакци€ зрачка на свет, в€лость, сонливость, ощущение упадка сил, хроническа€ усталость. Ќо все эти отрицательные эмоции проход€т в присутствии того, кто создал ему психологическую зависимость. Ѕлизкие говор€т: «“ы очень изменилс€, проснись, ты совсем стал другим». ј тот смотрит на себ€ в зеркало и не понимает, что в нЄм изменилось и что от него требуют. ќн то себ€ ощущает прежним. „асто мен€етс€ характер, человек становитс€ вспыльчивым, категоричным, могут пол€рно мен€тьс€ его взгл€ды и интересы. –одные перестают чувствовать его душу и не понимают, что с ним. Ёто €вл€етс€ гипнозом, потому что отсутствует €сность сознани€, критичность. ¬нутренне человек как бы засыпает и начинает посто€нно, как приЄмник, транслировать мысли и волю другого. —воих мыслей и желаний у него практически не остаЄтс€, так как за пеленой, покрывшей его, он и сам не может их обнаружить.

≈стественно, возникает вопрос: «Ћюбого ли человека можно превратить в зомби?» Ёто зависит, прежде всего, от характера психики и особенностей личности.

Ѕыстрому превращению в зомби способствует повышенна€ эмоциональна€ зависимость от людей или обсто€тельств, нерешЄнные личные проблемы, низка€ степень осознани€ себ€ как личности  и собственных мотивов поведени€, внушаемость. ѕричЄм  не надо думать, что у сильных людей с волевым характером нет опасности превращени€ в зомби. —пособы воздействи€ на человека разносторонни, к каждому можно найти свой «ключ», что хорошо известно профессиональным гипнотизЄрам. Ќапример, человека с сильным характером можно очень легко подловить на его подозрительности.

ѕогружение в наведЄнное состо€ние или зомбирование может касатьс€ не только отдельных людей, но и народа в целом. »стори€ многих государств показывает, что прав€ща€ элита, стрем€сь полностью подчинить себе народные массы, превратить их в единое  коллективное зомби, всегда стараетс€ переписать историю в выгодном дл€ себ€ свете. Ёто св€зано с тем, что основным условием превращени€ в послушного зомби €вл€етс€ стирание тем или иным способом пам€ти о прошлом и всех морально-этических ценностей, которые были привиты в прежней культурной среде. 

Ётот феномен прекрасно показан в социальной утопии ƒж. ќруэлла  «1984», где дан образ сверхтоталитарного государства. ¬ этом государстве лозунгом прав€щей партии были следующие слова: « то управл€ет прошлым, тот управл€ет будущим, кто управл€ет насто€щим, тот управл€ет прошлым». ѕоскольку в реальном воплощении этого лозунга парти€ достигла абсолютного совершенства, то народ легко верил и таким утверждени€м: «¬ойна – это мир. —вобода – это рабство. Ќезнание – сила.» и т.д.

Ќечто похожее часто наблюдаетс€ и в рекламе. –едко можно встретить рекламу, рассчитанную на интеллект взрослого человека, в которой сообщаютс€ действительные качества товара, способные привлечь покупател€. ќчевидно, она менее эффективна, чем та, котора€ ориентирована на детский, эмоциональный компонент личности. ¬ психологии рекламы давно известно, что люди покупают не товар, а его имидж, некую дополнительную психологическую ценность товара: «Ќасто€щую јмерику» (сигареты «Ћаки  —трайк»),  «–айское наслаждение» (шоколад «Ѕаунти»), «ќщущение насто€щего мужчины» (сигареты «ћальборо») и т.д.

¬ыход один – учитьс€ отслеживать собственные и чужие состо€ни€, мысли, чувства, укрепл€ть свой психологический иммунитет. Ёто даЄт мощный импульс к вашей духовной защите. ¬ы обретете собственную личностную автономию и перестанете бесцельно расходовать свои силы, эмоциональную и физическую энергию, а также деньги. ѕрислушайтесь к себе, понаблюдайте за собой.  —просите себ€: как вли€ет на мен€, на моЄ настроение, на мои отношени€ с другими людьми этот человек, эта телевизионна€ передача и т.д.? ћы слишком привыкли уповать на разум, хот€ стоило бы побольше довер€ть своей интуиции, почаще к ней прислушиватьс€.

„то же касаетс€ психологического рэкета – учитесь сразу видеть ходы манипулировани€ вашим сознанием и, если есть возможность, любым путЄм пресекайте их на начальном этапе, ибо в дальнейшем вам сможет помочь только профессионал.

ѕримечани€.

—писок использованной литературы.

 1. ƒанна€ стать€ впервые была опубликована автором в 1995 году. —м.  удр€ков ё.Ќ. «ѕсихологический рэкет», журнал « ресть€нка», є1, 1995 г., стр. 42-45. 
 2. —лово зомби, веро€тно, происходит от конголезского нзамби («дух мертвеца»). Ќо насто€щий мертвец – мозг которого прекратил функционировать – не может быть возвращЄн к жизни. «наменитый исследователь гаит€нского воду ”эйд ƒэвис высказал предположение, что зомби – это человек, похороненный заживо, который только выгл€дел мЄртвым из-за сильной наркотической интоксикации. –асследование ƒэвисом конкретных случаев показало, что при создании зомби действительно используютс€ сильнодействующие  €ды, которые ввод€тс€ в тело жертвы через открытую рану или подмешиваютс€ в пищу. Ётот €д, или «порошок зомби», содержит различные токсические вещества растительного или животного происхождени€, а также человеческие останки. ¬оздействие порошка зомби вызывает у человека коматозное состо€ние, и его хорон€т абсолютно неподвижным и окоченевшим, но всЄ понимающим. „ерез день или два чЄрный маг (бокор), отравивший человека, извлекает его из могилы и возвращает к жизни при помощи галлюциногенной смеси сладкого картофел€, тростникового сахара и так называемого «огурца зомби» (дикорастущего растени€ в јфрике). — помощью гипноза, психологической обработки и физического избиени€ чЄрный маг (бокор) окончательно формирует зомби из своей жертвы.
  —м. подробнее в кн. —. ƒжейсон Ѕлэк,  ристофер —. ’айатт «¬уду в мегаполисе» ћ. 1998 г. стр. 164-165. 
 3. —м. напр. Ё. Ѕерн «—екс в человеческой любви» ћ.2002, стр.172-183 или, он же, «»гры в которые играют люди», часть втора€: «¬ы сказали  «здравствуйте», что дальше?» (психологи€ человеческой судьбы) ≈катеринбург 1999 г. стр.164-420 
 4. ё.Ќ. »ванов, Ќ.ћ. »ванова «∆изнь по интуиции». ћ. 1994 г., стр.5 (1-ое издание). 
 5. —м. подр. јбаев Ќ.¬. «„ань - буддизм и культура психической де€тельности в средневековом  итае». Ќовосибирск 1983 г. стр.80 
 6. ’орхе Ћуис Ѕорхес «ѕроза разных лет». ћ.1984 г. стр.254 
 7. ¬ личной собственности этой предсказательницы находилось три квартиры, расположенные на одном этаже. 
 8. Ѕольшинство мужчин стрем€тс€ избежать приЄма фармакологических препаратов типа «¬иагры», предпочита€ естественное возбуждение и эрекцию. Ёто и было использовано предсказательницей, котора€ незаметно дл€ бизнесмена подкладывала ему в чай или кофе свои таблетки и лекарственные растени€. 
 9.   1915 году почти все члены правительства и ближайшее окружение царской семьи €вл€лись ставленниками –аспутина, а также тех сил, которые сто€ли за ним. ќн снимал с должности и назначал членов правительства и чиновников любого ранга. ‘актически –аспутин правил –оссией, а не царь или премьер-министр. ѕрекрасной иллюстрацией €вл€етс€ фильм Ёлема  лимова «јгони€», который был создан этим талантливым режиссЄром после тщательного изучени€ архивных материалов и воспоминаний очевидцев.
  —м. также:
  * ёсупов ‘.‘. « онец –аспутина «¬оспоминани€». –ига, 1927г.
  * ѕуришкевич ¬.ћ. «ƒневник.  ак € убил –аспутина». ћосква, 1990г.
  * »лиодор (иеромонах).
  «—в€той чЄрт. «аписки о –аспутине». ѕермь, 1991г.
  ќн же: «—в€той чЄрт √ришка –аспутин». ѕетроград, 1918г.
  * “елицын ¬.Ћ. «√ригорий –аспутин . ∆изнь и смерть «св€того грешника».».
  —анкт – ѕетербург, 2004г. стр. 80; 272.
 10. —м. подр. ћилтон Ёриксон «—тратегии семейной психотерапии». —анкт - ѕетербург 2000 г. стр.11- 47. http://www.magic-i-ching.ru/psi_reket.html
 11.  
–убрики:  ѕсихологи€

 омментарии (0)

ћ≈“ќƒ» ј »Ќ“”»“»¬Ќќ√ќ ѕ–ќ√Ќќ«»–ќ¬јЌ»я

ƒневник

—реда, 30 ќкт€бр€ 2013 г. 22:00 + в цитатник

ћ≈“ќƒ» ј »Ќ“”»“»¬Ќќ√ќ ѕ–ќ√Ќќ«»–ќ¬јЌ»я

≈катерина ћедведева.

ћетодика интуитивного прогнозировани€ деловых контактов. ѕрофилактика манипулировани€  вашим сознанием. / –азработана мною в 2001 году. /

¬опросы, на которые вы должны ответить письменно. ∆елательно сразу после деловой встречи.

 1.  ого вам напомнил этот человек?  акой личный опыт, св€зан с этой ассоциацией?
 2. „то изменилось в вашем настроении и самочувствии после общени€?
 3.  акие нетипичные событи€, хот€ бы самые мелкие, предшествовали, сопровождали или произошли после вашего общени€? ƒайте им символическую трактовку.
 4. —ыграйте в ассоциативный р€д. ¬озьмите им€ этого человека, визуализируйте его образ, запишите первую ассоциацию, котора€ придет в голову, какой бы нелепой она не показалась. ѕример: Ћена, колокольчик, звонит, долго, 1 сент€бр€.
 5.  акое первое желание у вас по€вилось после общени€ с этим человеком. Ќапример, выпить, закурить, позвонить другу, накричать на подчинЄнного или начальника, купить жене цветы…и т.д.  Ќасколько в этот день и час, это желание €вл€етс€ дл€ вас адекватным?
 6. Ќейтрализаци€ воздействи€. ¬спомните врем€ и место, когда и где вы были счастливы. ¬изуализируйте, услышьте звуки, почувствуйте запахи, ощутите каждой клеточкой вашего тела ваше присутствие в том моменте времени. “еперь вернитесь в насто€щее. ¬нимательно осмотрите детали обстановки. „то первое привлекло ваше внимание… часы, п€тно на ковре, шкаф, документы..? ќтветьте на вопрос: «ѕочему этот предмет или деталь привлекли ваше внимание?». ¬ы очистили ваше сознание от искажений.
 7.  онтрольный вопрос. Ќапишите любой год вашей жизни, прибавьте 5, отнимите 7, запишите дату.  акое значимое событие дл€ вашей жизни произошло в этот год? Ќапример, 1970, +5 = 1975, -7 = 1968, а вы родились в 1970. ќтвет. ¬ этот год познакомились мои родители.

Ќапишите характеристику этого человека, в том числе и интуитивную. „то принесло или принесЄт общение с этим человеком? ¬аше внутреннее отношение к нему. »тог встречи.

ќкончательный вывод возможен только после двух встреч.

ѕример использовани€ методики.

—ергей 74 года рождени€, директор преуспевающей авиационной компании.
ѕосле переговоров  с потенциальным клиентом.

ќтветы на вопросы.

 1. Ќапоминает женщину, котора€ умерла от рака, и у которой был т€жЄлый развод с мужем.
 2. ¬озникло ощущение, что жизнь закончена. «ахотелось врубить музыку погромче и напитьс€.
 3. ”тром случайно сломал секретарше ноготь. ¬о врем€ общени€ ничего не привлекло моего внимани€. ј вот после, было целое приключение. ћо€ машина оказалась блокирована другой машиной. ’оз€ина не нашЄл, поехал на троллейбусе. Ќа  утузовском  была авари€, троллейбус стал объезжать машины и столкнулс€ с дев€ткой.  утузовский был перегорожен, такси вз€ть не смог, до дома шЄл пешком.
 4. Ќаталь€ ¬ладимировна, поганка, мох, несъедобна€, не нужна.
 5. ¬з€ть выходной в разгаре рабочей недели.
 6. ћусорна€ корзина. Ќе знаю.
 7. … в этом году поступил в институт.

ѕодведение итогов.

Ќадо навести более подробные справки об этой женщине, возможно, еЄ бизнес окружЄн массой проблем, или она сама создаЄт их. ¬еро€тно, этот контакт бесполезен (поганка, мусорное ведро). ѕредположительно у неЄ очень плохое состо€ние и масса нерешЄнных личных проблем, поэтому никакие встречи и переговоры после общени€ с ней невозможны. ¬идимо, € смогу многому научитьс€ из этой ситуации.

http://magic-i-ching.ru/psi_metodika.html

–убрики:  ѕсихологи€

 омментарии (0)

«≈Ћ≈Ќјя Ћ≈Ќ“ќ„ ј ќ“ Ѕџ¬Ў≈… ∆≈Ќџ

ƒневник

—реда, 30 ќкт€бр€ 2013 г. 21:58 + в цитатник

«≈Ћ≈Ќјя Ћ≈Ќ“ќ„ ј ќ“ Ѕџ¬Ў≈… ∆≈Ќџ

ёрий  удр€ков.


 

"ѕрошлое необходимо, будущее свободно" -
так сказано в  ниге ѕеремен.

ќна многого не понимала в его отношении к ней.  азалось, он любил еЄ, звонил каждый день, они часто встречались. ƒругой женщины, в этом она была уверенна, у него не было. Ќо его чувство к ней она считала слишком рассудочным и спокойным. ћежду ними  как будто существовала невидима€ граница, котора€ отдел€ла их друг от друга и не давала возможности стать  единым целым.  Ѕыло ощущение, что даже в момент близости он оставалс€ за железной дверью, в глазок которой теб€ посто€нно рассматривают, но открыть не спешат.

ј однажды произошло событие, которое помогло ей многое пон€ть.
¬ машине у него висела зелена€ ленточка, по виду довольно стара€. ќднажды он, как всегда, довез ее до дома и передал книгу, попросив особое внимание обратить на некоторые страницы. ќна стала искать, чем можно отметить эти главы, и автоматически прот€нула руку к ленточке. ≈го реакци€ ее поразила. ќн схватил ее за руку и побледнел. ¬ид€ перед собой испуганные, изумленные глаза, она, сдержива€ собственное волнение, попросила объ€снить, в чем дело. ќказываетс€, эту ленточку ещЄ шесть лет назад прив€зала его бывша€ жена. » никому, ни при каких обсто€тельствах не разрешалось даже дотрагиватьс€ до этого зелЄного лоскутка, который он считал своим талисманом. ’от€ назад, в прошлое, пути дл€ него не было – он дл€ себ€ это решил. ƒа и его бывша€ жена уже давно жила с другим и была счастлива.

ѕосле этого признани€ она пон€ла, что кусочек его души, самые тонкие и нежные чувства остались в прошлом, с той женщиной. Ќо если человек очень сильно любит кого-то в прошлом, он никогда не может так же любить в насто€щем!

—луша€ его сбивчивый рассказ, она не плакала, не упрекала – она понимала его. Ёта боль и ей была близка. ≈Є тоже долго держал, не давал жить €корь прошлого чувства.  ¬ 16 лет она полюбила. Ѕыло всего несколько встреч, потом он исчез. Ќо ещЄ годы она продолжала его помнить и совсем недавно, когда ей было плохо, посто€нно писала им€ любимого человека - на бумаге, земле, на чем придетс€, много, много раз. »менно поэтому ей было интересно слушать его рассказ о бывшей жене, их отношени€х. ќна поведала свою историю, и он выслушал ее с состраданием. „ерез какое-то, достаточно долгое врем€, когда он однажды заехал за ней, она впервые не увидела этой зелЄной ленточки. ќн сам сн€л еЄ, когда почувствовал, что боль св€занна€ с прошлым, ушла и он снова обрел способность любить. ѕрошлое стало прошлым, и насто€щее снова вошло в его жизнь.

¬ этой житейской ситуации нашел свое отражение хорошо известный психологам «механизм переноса». ќн заключаетс€ в том, что сильные чувства, которые человек когда-то к кому-то испытывал, могут переноситьс€ на другого, если тот способен к активному сопереживанию. ѕоэтому не надо избегать разговоров о прошлом, даже очень болезненных дл€ вас. ќшибкой было бы останавливать того, кто хочет исповедатьс€, поделитьс€ всем, что дл€ него эмоционально значимо, фразами типа «Ќе стоит ворошить прошлое», «я не хочу знать, что у теб€ было до мен€» и т.д. ≈сли вы искренне и с сочувствием станете внимать такой исповеди, то не только поможете другому уменьшить душевную боль. ќчень может быть, что любовь, обращенна€ в прошлое, будет перенесена на вас.

Ќо бывают и более драматичные сюжеты, вызванные чувством, оставленным с другим человеком в прошлом. ¬спомним хот€ бы историю жизни главного геро€ романа ¬ладимира Ќабокова «Ћолита».
≈му 13 лет, и он без пам€ти влюбилс€ в јннабеллу, котора€ немногим младше его. “ри мес€ца продолжались их встречи. «атем она внезапно уехала вместе с родител€ми в другой город, где вскоре умерла. ¬се последующие годы герой посв€тил тому, что пыталс€ воссоздать то, что у него не было с јннабеллой. ≈му было уже почти сорок лет, но он продолжал влюбл€тьс€ в тринадцатилетних девочек. ќднако каждый раз его ожидало сильнейшее разочарование.

¬оссоздать чувства, испытанные в далеком прошлом, таким конкретным путем, который выбрал главный герой, невозможно. Ёто хорошо прокомментировал сам писатель, когда у него спросили, в св€зи с чем ему пришла иде€ написани€ романа. ќднажды Ќабоков прочел о группе психологов, которые проводили эксперимент, пыта€сь научить подопытных обезь€н рисовать. Ќо сама€ талантлива€ из обезь€н смогла нарисовать лишь клетку, в которой сидит… јналогичной цели достиг и главный герой «Ћолиты». ¬оссоздать ситуацию прошлого на чувственном уровне, вз€в за основу чисто физические признаки человека, которого любил когда-то, - это то же самое, что учить обезь€н рисовать. ¬ лучшем случае поймешь недостижимость цели, то есть увидишь клетку, в которой сидишь.

Ќо все-таки что же делать, если вдруг обнаружитьс€, что ваши чувства остались с кем-то в прошлом? ћой совет – сделайте все, чтобы как можно быстрее разв€зать этот узел. Ќе надо бо€тьс€ новых эмоциональных травм, и, если есть возможность, попробуйте ещЄ раз встретитьс€ с ним или с нею. ƒело в том, что действи€, а тем более отношени€, которые были прерваны и не завершены, уже сами по себе, в силу своей незаконченности, сильно вли€ют на поведение и долго остаютс€ в пам€ти.
Ётот феномен  был открыт ещЄ в 30-ые годы Ѕлюмой «ейгарник и известен профессиональным психологам под названием «эффект  незавершенного действи€». —уть экспериментов, подтверждающих этот эффект, в том, что задани€, которые испытуемым не давали закончить до конца, оставались в их пам€ти дольше, чем те, которые они решили.

ѕри новой встрече вы можете дл€ себ€ открыть, что того, кого вы продолжаете любить, фактически уже давно не существует. ќна или он в 20 лет и, к примеру, в 35 – это скорее всего, разные люди, и кроме внешности (а часто сильно мен€етс€ и она), сходства с когда-то любимым или возлюбленной можно не обнаружить. –азочарование в насто€щем – хорошее средство от прошлой любви.

ќднажды € оказалс€ в доме, где врем€ остановилось ещЄ в 1954 году. — этого момента в нем ничего не изменилось, не по€вилось ни одной новой вещи. ƒаже расположение мебели осталось точно таким же.  ак сорок лет назад. Ќа стене висит немыслимый по нынешним временам ковер с оленем, подушки всЄ так же лежат горкой на железной панцирной кровати…
” хоз€ина дома в 1954 году умерла мать, с которой он был сильно эмоционально св€зан. ÷елыми дн€ми он лишь пьет и читает книги, причем все подр€д без разбору. —ам он духовно умер тогда же, а в насто€щем времени осталась только его физическа€ оболочка.

≈сли врем€ останавливаетс€, то оно начинает растекатьс€, и в этой растекающейс€ массе всЄ, что в неЄ попадает, застывает и продолжает существовать в неизменном виде – это гениально показано на одной из картин —альвадора ƒали.

Ётот же феномен остановки времени и все, что с ним св€зано, образно и точно переданы в романе «—то лет одиночества» √абриэл€ √арсиа ћаркеса «… он вошел в мастерскую јурелиано и спросил: « акой сегодн€ день?» јурелиано ответил ему, что вторник. «я тоже так думал, - сказал ’осе јркадио Ѕуэндиа, - но потом заметил, что все ещЄ продолжаетс€ понедельник, который был вчера.  ѕогл€ди на небо, погл€ди на стены, погл€ди на бегонии. —егодн€ оп€ть понедельник». ¬ четверг ’осе јркадио Ѕуэндиа снова пришел в мастерскую, лицо его выражало полное отча€ние. «ћашина времени испортилась, - почти рыда€ сказал он…» ”тром в п€тницу, когда дом ещЄ спал, он снова прин€лс€ изучать облик окружающего мира, пока у него не осталось ни малейшего сомнени€ в том, что все ещЄ продолжаетс€ понедельник».
¬се остальные жители города подумали, что ’осе јркадио Ѕуэндиа просто сошел с ума. Ќа самом же деле он единственный, кто почувствовал остановку времени.  ∆изнь города и его обитателей стала с того момента лишь повторением одного и того же круга событий.

— позиций всего, что было сказано об оставленной в прошлом любви и остановившемс€ времени, мне кажетс€ очень жестоким культ верности, если он пр€молинейно насаждаетс€ в искусстве, литературе.

ѕам€ть о человеке, которого любил, совсем не предполагает необходимости жертвовать собственной судьбой. Ћюбить, радоватьс€ жизни, испытывать сильные чувства сегодн€ вовсе не означает забвени€ того, что было в нашей жизни вчера. ’ранить в душе верность ушедшим люд€м можно и тогда, когда не стыд€сь стремишьс€ снова быть счастливым. Ќе говор€ уж о том, что верность ушедшему может смертельно ранить живого – люб€щего и страдающего. Ћюдей, у которых чувства и душа остались в прошлом, не стоит ставить всем в пример. Ёто лична€ трагеди€, и им можно только сочувствовать, а если есть возможность, то и помочь вернутьс€ из прошлого. «ѕрошлое необходимо, будущее свободно» - так сказано в  ниге ѕеремен, одном из самых древних письменных пам€тников человечества.

„увства, оставленные с другим человеком, даже способны вызвать болезнь с очень характерными признаками.

∆енщине 40 лет. Ќи она, ни врачи никак не поймут, что с ней происходит. ѕосто€нна€ слабость, хроническа€ усталость, боли в спине, часто беспричинно повышаетс€ температура, посто€нный бронхит и т.д.

¬ психосоматической медицине это означает нарушение иммунитета в св€зи с наличием посто€нного стресса. “олько вот осознать, что €вл€етс€ причиной стресса, бывает очень сложно. Ќа работе  вроде бы все нормально, в личной жизни тоже, во вс€ком случае, внешне все благополучно. » можно долго тер€тьс€ в догадках, что же происходит с этой женщиной, если не обратитьс€ к еЄ прошлому.

¬от уже почти 15 лет, хот€ не признаетс€ в этом ни себе, ни другим, она любит одного человека. ѕериодически они встречаютс€, часто разговаривают по телефону, но близких отношений нет и не было. Ѕывали периоды, когда они по целому году не созванивались и не виделись. Ќо при первой же встрече отношени€ возобновл€лись в неизменном виде. ¬ ее жизни на короткий срок возникали другие мужчины, но проходило врем€, и она безболезненно дл€ себ€ с ними расставалась. ѕо своему характеру это женщина властна€ и достаточно жестока€ в общении. Ќо, когда  они вместе, она тер€етс€, словно попада€ под какой-то гипноз, и чувствует себ€ совершенно беззащитной, маленькой девочкой. ќн делитс€ с нею всем, от работы до своих увлечений другими женщинами. ќна всегда сочувствует ему, помогает советом, посто€нно думает о нем.

ѕо духовному каналу, которым она св€зана с этим человеком, ее жизненна€ энерги€ и чувства уход€т к нему. “акой посто€нный отток энергии может приводить к снижению жизненного потенциала и иммунитета, что и произошло в данном случае.

» эта ситуаци€ продолжалась до тех пор, пока женщина вдруг не спохватилась – проход€т годы, она стареет, а ее жизнь как будто застыла в омуте безответной любви. ѕодруги влюбл€лись, крутили романы, рвали с прежними поклонниками и заводили новых, выходили замуж, рожали детей. ќни страдали и плакали или си€ли от счасть€, но в любом случае ∆»Ћ». ј она?   ак примерна€ школьница, лов€ща€ одобрительный взгл€д учител€, она с благодарностью ждала  самого незначительного знака внимани€ от своего кумира. Ќо могла рассчитывать лишь на его снисходительное позволение любить себ€.
∆енщина пон€ла – так больше продолжатьс€ не может. » понемногу  стала мен€ть свою жизнь, внутренне и внешне отдал€€сь все дальше от предмета своей любви.  Ќачала Ѕ≈« Ќ≈√ќ принимать у себ€ друзей, сама ходить в гости и вообще «выбиратьс€ в люди», съездила в путешествие, завела новых знакомых.
ѕуты мучительной прив€занности все больше ослабевали, и однажды она вдруг заметила – один из ее вновь обретенных при€телей €вно заинтересован ею, да и она испытывает что-то близкое к влюбленности. ¬первые за п€тнадцать лет. Ќо вот что поразительно. — тем, кому она в течение этих долгих лет отдавала без взаимности свои чувства, начинала происходить странные вещи. ќн внезапно перестал пользоватьс€ успехом у своих поклонниц, да и чисто профессиональные его дела пришли в упадок. »м овладела депресси€, он стал пить.

ƒело в том, что отношени€ с другими женщинами строились у него преимущественно на основе чужих чувств и чужого эмоционального состо€ни€. ќн нравилс€ другим только тогда, когда посто€нно был пропитан любовью своей тайной обожательницы.

Ёнерги€ чьей-то любви делает нас более привлекательными. Ќо безвозмездна€ эксплуатаци€ чужого чувства, чужой энергетики опасна. „еловек может стать в некотором смысле наркоманом. «ависимость выразитс€ в том, что без использовани€ чувств другого, вне его (или ее) состо€ни€ влюбленности станет невозможно даже строить сексуальные отношени€.

’отел бы заметить, что сильный отток чувств в прошлое или к кому-то может быть основан не только на любви без взаимности. —ильный негатив, продолжительна€ по времени эмоциональна€ фиксаци€, окрашенна€ ненавистью или страхом, дают часто не менее разрушительный результат. ≈сли вы, например, кого-то сильно ненавидите, боитесь в прошлом или насто€щем и это продолжаетс€ достаточно долго, риск заболеть или потер€ть способность любить не менее высок.

¬ообще проблема «утаскивани€» нашего состо€ни€  другими очень серьезна. »звестно, что, когда вы общаетесь с человеком, у которого приподн€тое, веселое настроение, и у вас настроение, как правило, улучшаетс€: вы вз€ли часть чужого состо€ни€. ” другого же его веселое настроение может уменьшитьс€: он прин€л на себ€ долю вашего состо€ни€.  онтактиру€, люди посто€нно обмениваютс€ своими внутренними состо€ни€ми.
“олько мало кто знает, что, прин€в чужой настрой души, вы одновременно впитываете и чужие проблемы, которые могут стать уже и вашими проблемами.

≈сли вы, например, дружите с человеком, у которого сплошные профессиональные провалы или супружеские проблемы, и не отслеживаете у себ€ изменени€ собственного настроени€ и хода мыслей в св€зи с таким общением, то не удивл€йтесь, если у вас в семье или на работе возникнут аналогичные трудности. ” вашего же знакомого может наступить улучшение дел: вы обмен€лись состо€ни€ми и соответственно проблемами. Ќе случайно, наверное, многие психотерапевты, занимающиес€ супружескими конфликтами, сами в итоге остаютс€ одни: проблемы пациентов посто€нно перенос€тс€ в их личные отношени€.

¬ восточных учени€х (дзэн, даосизм, буддизм и т.д.) учитель выбираетс€ не по внешним признакам (знани€м, техническим навыкам), а по внутреннему состо€нию. —читаетс€, что оно обучает в первую очередь, а не знани€ учител€. »нформаци€ и умение без соответствующего внутреннего настро€ – ничто, и у такого мастера чему-нибудь научитьс€ невозможно.
ѕоэтому, если у вашего преподавател€ по английскому €зыку или у тренера по аэробике есть серьезные неразрешимые личные проблемы, будьте внимательны к тому состо€нию  и самочувствию, которое возникает у вас после зан€тий.
ѕрислушайтесь к себе, понаблюдайте за собой. —просите себ€: как вли€ет на мен€, на мое настроение, на мои отношени€ с другими людьми этот человек? „увствую ли € себ€ после общени€ с ним бодрее, увереннее, спокойнее? »ли все наоборот? ¬едь бывает: беседуешь с кем-то и ощущаешь, будто душу высасывают насосом». „ас проведешь с таким человеком, а кажетс€, что целый день камни таскал.

»ногда внутренний голос предостерегает: поменьше будь р€дом с тем или с той. ¬ежливо обходи их стороной. Ќо нет! –азум твердит свое: ерунда, все нормально, никаких причин осторожничать нет. ј мы так привыкли уповать на разум. ’от€ стоило бы побольше довер€ть своей интуиции, почаще к ней прислушиватьс€.

¬ыход один – учитьс€ отслеживать собственные и чужие состо€ни€, мысли, чувства, укрепл€ть свой психологический иммунитет. Ёто даст мощный импульс к вашей духовной защите. ¬ы обретете собственную личностную автономию и перестанете бесцельно расходовать свои силы, эмоциональную и физическую энергию.

http://www.magic-i-ching.ru/psi_lentochka.html

–убрики:  ѕсихологи€

 омментарии (0)

—ила улыбки и секрет радости. Ќорбеков

¬торник, 29 ќкт€бр€ 2013 г. 13:38 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ esoterick [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—ила улыбки и секрет радости. Ќорбеков

сила улыбки (429x338, 14Kb)

¬ этой небольшой статье вы узнаете о великой силе улыбки, а также секрет обретени€ гармонии и радости.

 

—ила улыбки и секрет радости. Ќорбеков

 

ћирзакарим Ќорбеков в одной из своих книг, котора€ зоветс€ «ќпыт дурака, или ключ к прозрению», рассказывает поучительную историю своего пребывани€ в высокогорном ’раме-монастыре.  огда-то давно люди обнаружили здесь источник природного газа и основали  на этом месте ’рам ќгнепоклонников. ќднако главна€ его особенность заключаетс€ в ином… 

ѕаломники, прожившие здесь 40 дней, излечиваютс€ от вс€ческих, в том числе т€жЄлых, заболеваний.  ’отите узнать эзотерический рецепт здоровь€ и счасть€? „то ж, приготовьтесь удивл€тьс€.

„итать далее...
–убрики:  ѕсихологи€

 омментарии (0)

30 способов настроитьс€ на позитив и стать счастливее

¬торник, 29 ќкт€бр€ 2013 г. 12:46 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ esoterick [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

30 способов настроитьс€ на позитив и стать счастливее

настроитьс€ на позитив и стать счастливее (473x381, 102Kb)

—оветы всем, кто хочет хот€ бы немного улучшить свою жизнь.

 

30 способов настроитьс€ на позитив и стать счастливее1. —лушайте при€тную позитивную музыку - она заметно вли€ет на настроение. ќтдавайте предпочтение композици€м, вызывающим светлые при€тные эмоции.


2. «анимайтесь тем, что приносит вам насто€щую радость и удовлетворение.  ак правило, это кака€-то де€тельность, котора€ приносит пользу не только вам, но и другим.


3. «аполните свое рабочее место и квартиру красивыми позитивными картинами, светлыми предметами интерьера, наведите пор€док и уберите то, что вызывает непри€тные воспоминани€ или негативные мысли.


4. „аще улыбайтесь и смейтесь. ≈сли дл€ этого вам нужен повод, найдите его. ≈сли трудно найти – придумайте. “рудно придумать – одолжите у других))


5. ѕростите себе свои ошибки, если не можете их исправить. „еловеку свойственно ошибатьс€, и делать из этого трагедию нет смысла. —ожалени€ о прошлом только мешают настроитьс€ на позитив.

„итать далее...
–убрики:  ѕсихологи€

 омментарии (0)

100 путей прожить жизнь на все 100%

¬торник, 29 ќкт€бр€ 2013 г. 12:39 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ esoterick [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

100 путей прожить жизнь на все 100%

100 (436x561, 149Kb)

«¬аше врем€ ограничено, поэтому не тратьте его на то, чтобы жить чей-то чужой жизнью. Ќе попадайтесь в ловушку догмы, котора€ подталкивает жить мысл€ми других людей. Ќе позвол€йте хаосу чужих мнений подавить ваш внутренний голос. » самое важное — про€вите храбрость следовать своему сердцу и интуиции. ќни каким-то образом уже знают то, кем вы желаете стать на самом деле. ¬сЄ остальное вторично.» —тив ƒжобс

 

100 путей прожить жизнь на все 100%

 

ќщущаете ли вы гармонию в повседневной жизни?


∆ивЄте ли ¬ы  каждый день на «полную катушку»? ¬ам нравитс€ то, как  проснулись сегодн€, что ¬ы делаете с утра? ¬ы находитесь в восторге от того, что происходит каждый день? ¬ы проживаете лучшую из возможных жизней? ≈сли ответ на любой из этих вопросов — «нет», «не знаю» или «возможно», это означает, что вы живете неполной жизнью, чего на самом деле не должно быть, поскольку ¬ы* и только ¬ы* €вл€етесь творцом своего счасть€. «ачем вам размениватьс€ на что-то меньше, если вы заслуживаете только самого лучшего?! Ёто список из 100 принципов, которыми стоит руководствоватьс€, чтобы проживать свою жизнь в полной мере. ¬ тот момент, когда ¬ы* начинаете руководствоватьс€ этими ориентирами, всЄ вокруг становитс€ более наполненным, интересным и €рким и ¬ы начинаете жить по-насто€щему.

¬от эти 100 путей, как прожить вашу жизнь на все 100%.  аждый дл€ себ€ может найти что-то сто€щее.

„итать далее...
–убрики:  ѕсихологи€

÷итата сообщени€ esoterick

“орсунов: как стать красивой и выйти замуж

÷итата

¬торник, 29 ќкт€бр€ 2013 г. 11:51 + в цитатник
ѕросмотреть видео
268 просмотров
“орсунов: как стать красивой и выйти замуж

ќ внешней и внутренней красоте.

ѕочему никто не берет замуж?

ѕочему внешней красоты недостаточно?

 ак удачно выйти замуж?

 

ќбо всем этом и еще несколько интересных моментов в коротком ролике ќ. √. “орсунова

" ак стать красивой и выйти замуж".

 

—мотрите также другие интересные ролики в коллекции и другие материалы “орсунова в моем блоге.

¬сем счасть€ и мудрости!

–убрики:  ѕсихологи€

 омментарии (0)
 омментарии (0)

“еперь проблем стало меньше... ћотиваторы

¬торник, 29 ќкт€бр€ 2013 г. 11:46 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ esoterick [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

“еперь проблем стало меньше... ћотиваторы

–Љ–Њ—В–Є–≤–∞—В–Њ—А –Њ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—Е - 1 (515x403, 137Kb)

 

ј вы тоже хотите улучшить свою жизнь, избавившись от лишних проблем и обрет€ больше спокойстви€, радости и удовлетворенности жизнью? Ёто возможно, о чем свидетельствует огромное количество отзывов и успехов тех, кто воспользовалс€ несложными рекомендаци€ми и техниками на сайте самопознани€.

ѕродолжаю публиковать в блоге эти успехи и отзывы от прохождени€ первого уровн€, и сегодн€шней темой пусть будет фраза, котора€ €вл€етс€ общим знаменателем этой подборки:

 

“еперь проблем стало меньше...

+ ћотиваторы

 

 

ѕриложив не так уж много усилий на уровне ума, почти каждый человек может тоже получить не менее замечательные успехи. “аким образом, утверждение "все в наших руках" обретает новый важный смысл: мы сами можем изменить нашу жизнь к лучшему, устран€€ то, что мешает этому.

„итаем отзывы других, пробуем сами и отписываемс€ на форуме (по ссылке выше) о результатах. ¬аши успехи вдохновл€ют других людей вз€ть себ€  в руки и начать что-то делать. ѕоэтому, огромна€ благодарность всем, кто делитс€ успехами с другими. ”лучша€ таким образом жизни других, вы запускаете бумеранг, который вернетс€ в вашу жизнь с новыми и новыми улучшени€ми.

»так, новые 12 успехов и отзывов от практикующих техники первого уровн€:

 

„итать далее...
–убрики:  ѕсихологи€

 омментарии (0)

 ак устранить неуверенность в общении и отношени€х?

¬торник, 29 ќкт€бр€ 2013 г. 11:41 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ esoterick [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

 ак устранить неуверенность в общении и отношени€х?

Ќеуверенность в общении (470x351, 12Kb)

¬опрос, который в том или ином виде задают себе большинство людей:

 

 

 ак устранить неуверенность в общении и отношени€х?

 

 

¬ этой небольшой статье мы попробуем разобрать причины неуверенности и наметить пути их исправлени€.

„итать далее...
–убрики:  ѕсихологи€

 омментарии (0)

’орошие мысли вместо таблеток

ƒневник

—уббота, 26 ќкт€бр€ 2013 г. 12:49 + в цитатник

’ќ–ќЎ»≈ ћџ—Ћ» ¬ћ≈—“ќ “јЅЋ≈“ќ 

ќт наших мыслей действительно завис€т настроение и здоровье. Ќедав?но € пон€ла, что мысль — это универсальное и дл€ всех без исключени€ доступное лекарство!

Ќаверн€ка вы слышали про так назы?ваемый эффект плацебо. ¬ера в чудодейственную силу того или иного препарата делает его по-насто€щему целебным. «начит, чтобы тело было здоровым, надо просто старатьс€ всегда поддержи?вать спокойное состо€ние духа. ѕоэтому при стрессе необходимо сразу ?переключатьс€? на позитивные мысли. ќ чем именно думать — единого совета тут нет. ƒумайте о том, что поможет вам избежать нервотрепки.

» все же, как ни старайс€ сохран€ть спокойствие, иногда заболеваешь. “огда правильные мысли особенно важны!

≈сли у вас болит голова, а болит она, как правило, от напр€жени€ и усталости, начинайте думать например  о том, каким будет ваш  ближайший отпуск. ≈сли же отпуск еще нескоро, вспомните  обо всем хорошем, что может успокоить и порадовать. ѕостепенно при€тные мысли начинают действовать как спазмолитики. —начала проходит напр€жение в шейном отделе позвоночника, а затем и головна€ боль.

≈ще одна ситуаци€, когда можно призвать мысли на помощь, — укачивание в транспорте. „тобы избежать неловкой ситуации или хот€ бы отт€нуть ее, начинайте думать о свежем горном или морском воздухе. ћожно и о морозной зиме.

ќдним словом, надо создать образ свежести. “огда вы начнете дышать легко, полной грудью. Ёто подавит непри€тные симптомы хоть на врем€. ј возможно, и насовсем

Ћили€ Ѕутова, г. иев

–убрики:  ѕсихологи€

 омментарии (0)

—мотрим в небо

—реда, 23 ќкт€бр€ 2013 г. 12:23 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Leykoteya [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

—мотрим в небо

небо (500x333, 3398Kb)–егул€рно занима€сь, уже через несколько дней вы отметите у себ€ значительное улучшение эмоционального состо€ни€. ¬ы заметите, что стали гораздо тише (внутренне), внимательнее и доброжелательнее. Ѕудете чаще улыбатьс€! ≈щЄ дальше, вы начнЄте отмечать улучшение самочувстви€ и здоровь€.
„итать далее...
–убрики:  ѕсихологи€

 омментарии (0)

ќ женщинах, за которыми мужчины пойдут на край света...

ѕонедельник, 21 ќкт€бр€ 2013 г. 15:39 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ капинка [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ќ женщинах, за которыми мужчины пойдут на край света...

”величить фото...
 
∆изненный опыт показывает, что мужчины предпочитают знакомитьс€ и проводить врем€ с красивыми женщинами, а жен€тс€ на самых обыкновенных. Ќи ноги "от ушей", ни бархатна€ кожа, ни осина€ тали€ не играют той решающей роли, которую им иногда приписывают модные женские журналы. Ёто не значит, конечно, что мужчинам совсем наплевать на женскую внешность - отнюдь! Ќа этапе возникновени€ симпатии она важна, и даже очень. Ќо вот потом, по мере развити€ отношений, станов€тс€ значимыми другие характеристики. ¬едь даже самые большие ценители женской красоты в конце концов понимают, что "с лица воду не пить".

ј’ “џ, Ѕ≈ƒЌјя ќ¬≈„ ј...

—просите у дес€ти мужчин подр€д, что они ищут в женщинах, которых выбирают дл€ семьи - и 9 из них ответ€т одно и то же: м€гкость, уступчивость, покорность. ≈сли кто-то и скажет, что ему нравитс€ этакое "сердце с перцем", то это будет или большой оригинал, или просто представитель молодежи, не знающий жизни. ј типичный мужчина всегда жаждет найти женщину, с которой можно будет почувствовать себ€ лидером. ƒаже если роль главы семьи - не дл€ него. » ничего здесь не попишешь: быть под п€той - это болезненно дл€ мужского самолюби€. ѕон€тно, откуда у великих рождались мысли типа "“ерпеть - дар женщины!" (–ильке). ¬оспевал кротость в женщине Ѕальзак: "∆енщина только тогда по-насто€щему трогательна и хороша, когда подчин€етс€ своему господину". Ќу а јндре ћоруа, великий знаток мужской и женской психологии, за€вл€л, что "женщине легко прощают вздор, но не прощают правоту!". ¬ывод очевиден: если уж командовать - то умело, чтобы мужчина ни о чем не догадалс€, а если спорить - то с подружкой.

ћужчины чувствуют себ€ "не в своей тарелке", если женщина выгл€дит умнее их - это задевает их чувство внутреннего достоинства. —казать точнее - они бо€тс€ умных женщин. ѕравда, никогда в этом не признаютс€, могут лишь заметить что-то вроде: "ѕодлинно умна€ женщина никогда не афиширует свой ум". »ли: "”мна€ женщина - та, в обществе которой можно держать себ€ как угодно глупо". ¬от она, мужска€ точка зрени€ и одновременно - подсказка дамам, как держать своих избранников на невидимом поводке. √лавное - не перестаратьс€. Ќаучитьс€ быть скромной, не демонстрировать свой ум еще не значит выгл€деть откровенной дурочкой. ¬се-таки мужчине нужна не только хоз€йка и любовница, но и подруга, с которой было бы о чем поговорить.

ћало того, мужчине хочетс€, чтобы его избранница была в какой-то области искусницей, мастерицей, чтобы она умела что-то делать лучше других - и он ею гордилс€, как охотник трофеем. ƒругими словами, она должна быть личностью, обладать индивидуальностью. “ак что не стоит в ежедневных хлопотах забрасывать свое увлечение - быть может, именно оно сделает вас в глазах мужчины интересной, особенной?

—ледующа€ тонкость - мужчины терпеть не могут быть неправыми! » больше всего на свете они ненавид€т, когда об их неправоте узнают женщины. Ёто сразу делает их как бы на голову ниже. ј поэтому бесцеремонно указывать мужчине на совершенные ошибки - жестоко и глупо. ≈сли по-другому не получаетс€, лучше не указывать вообще, а вспомнить, чему учат старые люди: "ƒержи глаза пошире до свадьбы и прищуривай после".

Ѕальзам на мужскую душу - попросить его что-то объ€снить, рассказать, подсказать, - ведь мужчины крайне люб€т учить. » влюбл€ютс€ в тех, кто принимает их в качестве учителей и с восторгом играет роль благодарного слушател€. ѕодтверждение тому - романы между преподавател€ми и студентками, нередко заканчивающиес€ вальсом ћендельсона. ј ведь еще классики замечали: "Ќевозможно наскучить мужчине, заставл€€ его говорить о себе. √лавное - уметь слушать, или хот€ бы делать вид".

≈ще один секрет - они страшно обожают похвалу! ∆елательно, чтобы это была не груба€ лесть, а именно похвала - щедра€, искренн€€, уместна€. ¬ ней мужчины нуждаютс€, как в хлебе насущном, а поэтому женщины, умеющие, образно говор€, нарастить им крыль€, всегда желанны и любимы. "ћногих бесцветных женщин всю жизнь любили только за то, что они знали, когда и как похвалить", - писал ћоруа. ¬ интерпретации современных психологов это звучит так: "нужно беспрерывно, гор€чо и убедительно доказывать мужчине, что только он, единственный, неповторимый и несравненный, может все, что захочет - ибо он есть царь и Ѕог". » тогда он "щедро отплатит вам, если не достижени€ми, то прив€занностью".

 ритиковать мужчину категорически запрещаетс€. (ѕомните? ћужчина всегда прав!).  ритика допустима лишь в количестве чайной ложки, подсыпаемой в бочку одобрени€, да и то умело и ненав€зчиво. ("“ы у мен€ такой славный, такой замечательный, - жаль, не сделал то-то и то-то"). «наки крайнего неодобрени€ - упреки, слезы, истерики - разрешаетс€ примен€ть лишь в аварийных ситуаци€х. », естественно, не без театрального оформлени€ - так, чтобы продемонстрировать женскую слабость.

 –ј—»¬ќ… ћќ∆≈Ў№ “џ Ќ≈ Ѕџ“№...

ѕрин€то считать, что мужчины гон€ютс€ за красивыми женщинами. Ќо, кого считать красивыми, если само пон€тие красоты в современном мире весьма неопределенно и относительно? Ѕолее того, как за€вл€ют специалисты, феномен некрасивой женщины - чисто психологический, внутренний. „то, на самом деле, если женщина уверена в себе и любит себ€, то даже будучи дурнушкой, она сможет быть при€тной и оба€тельной. „то красота - это не физические качества, а самооценка плюс умение себ€ подать.

ћало того, на сегодн€шний день в категорию прекрасного попадает не столько нечто гармоничное, сколько выразительное. ¬изажисты ищут необычные лица. ѕо их мнению, "чем более некрасива женщина, тем интереснее можно ее сделать".

“ак что не стоит пен€ть на родителей за не совсем удачную внешность. Ћучше вспомнить о том, сколько общепризнанных красавиц проз€бает в одиночестве, и воспользоватьс€ мудрыми рекомендаци€ми специалистов о том, как правильно преподнести свои достоинства и скрыть недостатки.

Ќу, например: "≈сли у вас маленька€ грудь, но божественные ноги, то вместо нар€дов с глубоким вырезом надевайте короткие юбки и из€щную женскую обувь".

" Ќикогда не покупайте платье только потому, что оно практично. ≈сли вы не чувствуете в нем себ€ счастливой, оставьте его на прилавке. ѕроверьте, какие цвета вам к лицу, и носите только их. ќтдайте это гр€зно-коричневое платье, в котором вы выгл€дите как смерть, в фонд помощи нуждающимс€, а себе купите то самое розовое платьице, которое вам так к лицу".

"¬аша прическа зависит от хорошей стрижки. ≈сли голова не в пор€дке, никака€ укладка не поможет хорошо выгл€деть после утомительного дн€".

"ћужчины не люб€т драконовски длинных ногтей, а поэтому, прежде чем их отращивать, проверьте вкус своего партнера".

"ƒаже если вы предпочитаете "художественный беспор€док", надо выгл€деть аккуратной. Ќикаких ниспадающих бретелек от бюстгальтера, дыр€вых и спущенных чулок, потертых перчаток...".

"ƒешева€ бижутери€ - это именно дешево. ќна смотритс€ только на молоденьких девушках, но не на взрослых женщинах. »ли сто€щие украшени€ - или ничего".

"¬ косметике главное - не переборщить. ¬аше лицо должно выгл€деть при€тным дл€ поцелу€. ћужчине не понравитс€ прикосновение к щеке, если она затвердела от крема или пудры".

"Ќе носите зеркальных и затемненных очков, скрывающих ваши глаза, - мужчина должен иметь возможность их видеть!".

"Ќесколько лишних килограммов едва ли приведут к разрыву отношений. ј вот чрезмерно увлекшись диетой, зан€вшись самоист€занием, вы скорее потер€ете мужчину".

ќчень даже может быть! ¬едь мужчин крайне раздражают женские сетовани€ на фигуру и вечное "я худею". Ћюбители поесть, они приветствуют у своей избранницы хороший аппетит, поскольку провод€т такую параллель: "≈сли она хорошо кушает, то и хорошо готовит. ј значит, ходить голодным мне не придетс€". », напротив, им весьма не нрав€тс€ прозрачные дамы, перманентно сид€щие на редиске и капусте. ћужчину гложет сомнение: будет ли озабоченна€ диетой избранница готовить его любимые пельмени и котлеты? Ќе придетс€ ли перенимать ее траво€дные привычки?

...Ќќ Ѕџ“№ ”’ќ∆≈ЌЌќ… - ќЅя«јЌј

¬р€д ли поспоришь с той мыслью, что красота - штука быстротечна€. “руд€сь над своей внешностью изо дн€ в день, ежедневно ухажива€ за лицом и телом, можно сбросить 3, 5, 7, максимум - 10 лет, добившись того, что вам скажут: "как вы молодо выгл€дите!". Ќо никогда 40-летн€€ женщина не будет выгл€деть на 25 лет, а 50-летн€€ - на 30. ѕросто, согласитесь, при€тнее смотреть на 50-летнюю женщину, котора€ занимаетс€ собой, чем на неухоженную молодую девицу.

¬ыходит, что отнюдь не молодость делает женщину неотразимой?

 атрин ƒенев, общепризнанна€ красавица, никогда не употребл€ет слово "стареть", но всегда - "взрослеть". ¬опросами по поводу внешности ее буквально атакуют. ƒенев не слишком откровенна, хот€ кое-какие секреты по ее сохранению все-таки раскрывает. √оворит, например, что "недостаточно иметь красивую кожу - надо уметь ее сохран€ть". ¬о им€ этого она бросила курить и перестала подставл€ть лицо под солнечные лучи.  осметикой пользуетс€ умеренно, полага€, что красить веки не об€зательно, а вот подвести брови и губы - нужно, так как "они определ€ют все выражение лица". ≈е девиз - "максимум естественности!". ƒенев много ходит пешком, занимаетс€ гимнастикой и посещает сауну, спит 8 часов в сутки и не ест десерты. ќтдает предпочтение фруктам и не увлекаетс€ м€сом. ¬от и все премудрости по сохранению природных данных. —кажете, ничего сложного? Ќо сама  атрин так не думает, полага€, что "быть красивой и находитьс€ в хорошей форме - это огромный труд".

„“ќ ќ““јЋ »¬ј≈“

ќднако снова возвращаемс€ от внешности к характеру. ¬едь, как говор€т на ¬остоке, "посеешь характер - пожнешь судьбу". ≈сть вещи, которые мужчин пр€мо-таки отталкивают, и при этом не поможет ни чувственный рот, ни грудь а-л€ ћерилин ћонро, ни абсолютно ухоженный вид.

  таким вещам относ€тс€, например, женска€ агрессивность и излишн€€ самоуверенность. „ур - не путать с пон€тием уверенности в себе, которое женщине просто необходимо. Ќо, как говоритс€, все хорошо в меру. »злишн€€ самоуверенность раздражает и делает женщину в глазах мужчины сильной, непробиваемой. "“ака€ не нуждаетс€ в защите, с такой бесполезно о чем-либо спорить", - соображают они и бегут от такой женщины, как черт от ладана.

“ак что нужно быть уверенной ровно на столько, чтобы продемонстрировать самоуважение и собственное достоинство. » никакой критики в свой адрес в присутствии ≈го, типа: "ќй, € така€ забывчива€, така€ глупа€", или: "Ќу € и располнела!". –ассказывать мужчине о своем целлюлите и др€блом животе - нелепо. —читайте себ€ красивой. » ему ничего не останетс€, как поверить в это самому. "–еклама" работает исподволь, действу€ на подсознание.

ќтталкивает мужчин показна€, нарочита€ сексуальность. ќна ассоциируетс€ у них с вульгарностью и распущенностью. ј поэтому призывы женских журналов "быть сексуальной и сексапильной" нужно принимать осторожно, а замечани€ типа "летом носить нижнее белье не об€зательно" пропускать мимо ушей. ѕомн€, что на самом деле мужчины предпочитают утонченных, скромных, м€гких женщин - которые, по их мнению, "должны увлекать незаметно".

ћужчинам не нрав€тс€ излишне деловые, капризные и расчетливые женщины. √оворить без умолку о своих успехах на работе и на первом же свидании спрашивать его о размере заработной платы - значит, поставить на отношени€х жирный крест.  апризничать и изображать из себ€ маленькую девочку тоже ни к чему. ћожет, ему и понравитс€ роль папочки, но лишь в том случае, если "доченька" будет примерной послушницей. ћужчина ведь обожает комфорт, а вс€кие женские "штучки" лишают его душевного равновеси€, раздражают, вывод€т из себ€.

Ќаконец, мужчинам не нрав€тс€ женщины, которые слишком тороп€тс€ говорить "да" - к легкой "добыче" они моментально тер€ют интерес. ¬от уж, воистину, "что легко даетс€ - то не ценитс€". “ем более, не нрав€тс€ назойливые дамы, открыто и с особым усердием добивающиес€ их расположени€. ¬ этом случае у них, мужчин, просто отбирают природную миссию быть завоевателем. ј природна€ мисси€ - это серьезно. “ак что - никакого обменивани€ рол€ми.  ому положено добиватьс€, пусть добиваетс€, тратит кучу усилий, эмоций, нервов, в конце концов, денег; а кому суждено принимать ухаживани€ и кокетливо сопротивл€тьс€ - тот пусть сопротивл€етс€. ѕо принципу "чем позже, тем лучше". Ќо, разумеетс€, не перегиба€ палку, дабы мужчине не наскучила эта игра в "догон€лки".

» еще один важный момент. √овор€т, что женщина, имеюща€ недобрую установку на мужской род (типа "все они, мужики, - такие-с€кие"), обречена на безлюбье и невнимание. — такими взгл€дами даже красавица не сможет завоевать мужчину - от нее будет исходить плоха€ энергетика, которую почувствуют даже самые толстокожие. ј мужчины очаровываютс€ женщинами - солнышками. “еми, которые свет€тс€ изнутри. “еми, которые излучают особую ауру и умеют просто любить. Ѕез претензий и оговорок. Ќе за что-то, а вопреки. Ћюбить другого больше, чем себ€. «а такими мужчины пойдут на край света.

—сылка на источник http://tvplus.dn.ua/pg/news/8/full/id=771

–убрики:  ѕсихологи€

 омментарии (0)

"я сама€ оба€тельна€ и привлекательна€": работает ли аутотренинг?

ƒневник

—реда, 16 ќкт€бр€ 2013 г. 10:28 + в цитатник

04 августа 2013, 00:00 |  ат€  ожевникова

¬се мы помним психолога —усанну из фильма —ама€ оба€тельна€ и привлекательна€, и все мы посмеивались над ее методами. ¬прочем, хоть —усанна – психолог и вымышленный, аутотренинг – сама€ насто€ща€ техника из самой насто€щей психологии. ƒавайте попробуем разобратьс€, работает ли он, и можно ли изменить собственную жизнь и характер одними словами.

јутотренинг и аффирмаци€

—уществует не одна, а даже две подобных техники – аутотренинг и аффирмаци€. ¬ чем разница? јутотренинг – это более сложна€ методика, близка€ к гипнотерапии. ќна требует мышечного расслаблени€ и погружени€ внутрь себ€. —читаетс€, что с его помощью можно решить не только психологические и эмоциональные проблемы, но и психосоматические, даже избавитьс€ от некоторых болезней.

јффирмации – это, так сказать, "легка€ верси€". Ёто короткие фразы, частое повторение которых должно изменить наши собственные подсознательные установки. ј когда мен€етс€ сознание, мен€етс€ и наша жизнь. Ќапример, девушка, котора€ сама считает себ€ некрасивой, редко привлекает внимание мужчин, а та, что уверена в собственной привлекательности, умеет убедить в этом и окружающих. ƒругой пример – человек с подсознательной установкой на неудачу вр€д ли добьетс€ успеха в жизни.

ѕсихолог ћари€ ѕугачева на практике объ€снила разницу между этими двум€ техниками: "ћожно даже так сказать: аутотренинг более качественна€ работа, а аффирмации – количественна€. Ќапример, аутотрениговые фразы могут быть такими: "я чувствую себ€ хорошо, мои мышцы расслаблены, у мен€ ничего не болит, € ощущаю себ€ здоровой и красивой". јффирмации проще: "я красива€", "я всем нравлюсь", "ћен€ все люб€т".

ѕробуем на себе

Ќасколько эти техники работают – вопрос сложный. Ёто может зависеть от того, как много времени человек им удел€ет и насколько готов поверить в их эффективность. ¬прочем, почему бы не попробовать на себе – хуже ведь точно не будет.

јффирмации надо повтор€ть минут по дес€ть один или два раза в день. »х можно проговаривать, записывать, а при желании даже петь. ћожно текст аффирмации вставить в браузер в качестве стартовой страницы. ¬ы будете видеть ее каждый день и рано или поздно она подействует на ваше подсознание.

—уществует несколько правил составлени€ действенных аффирмаций:

 • «десь и сейчас. јффирмации должны произноситьс€ в насто€щем времени. Ќе "€ найду хорошую работу" или "встречу свою любовь", а "€ нашел", "€ встретил". »наче позитивные изменени€ так и останутс€ в воображаемом будущем, которое вр€д ли когда-нибудь станет насто€щим.
 • Ќе могу, а делаю. Ќе стоит употребл€ть в аффирмаци€х слово "могу". ѕодсознание и так знает, что вы можете, соответственно, ничего не изменитс€.
 • Ќе говори "не". јффирмации не должны содержать отрицани€ (например, "€ не ссорюсь с мужем"), такие утверждени€ действуют пр€мо противоположным образом. ѕодсознание не учитывает частицу "не", и получаетс€, что вы настраиваете себ€ на ссору.
 • «наю, чего хочу. јффирмации должны быть конкретными. ѕостарайтесь кратко, но четко сформулировать, чего хотите добитьс€.
 • √овори о себе. јффирмации действуют только на того человека, который их произносит, изменить других с их помощью не получитс€. Ќапример, сколько не повтор€й про себ€ "муж каждый день дарит мне цветы", ничего не изменитс€. Ёффективней его пр€мо попросить об этом.
 • Ёмоциональное вовлечение. —тарайтесь создать образную аффирмацию со словами, которые вызывают положительные эмоции и энтузиазм. “огда вы будете эмоционально, а не механически проговаривать их.
 • ѕоверьте. ¬ аффирмацию нужно верить. ≈сли, повтор€€ позитивную установку, вы не можете избавитьс€ от мысли "ерунда это все", техника вр€д ли сработает.

¬ целом, аффирмации – это не так просто, как кажетс€ на первый взгл€д, чтобы добитьс€ успеха, надо запастись силами и терпением."Ќе стоит рассчитывать, что оно само сработает. ѕросто так ничего не получитс€. Ќеобходимо иметь огромное желание достичь результата, мощный эмоциональный и энергетический настрой на это. ¬ажно максимально освобождать свое сознание от посторонних мыслей и полностью прочувствовать то, чем вы занимаетесь во врем€ этих тренировок. „ем больше вы вложите в это веры, внутреннего желани€ и сил, тем очевиднее может быть результат", – уверена ћари€ ѕугачева.

—читаетс€, что при каждодневном повторении аффирмаций, первые изменени€ можно ждать только через несколько недель. ¬прочем, все индивидуально и зависит от того, насколько вы верите в эту технику и насколько прочны установки, которые пытаетесь изменить.

ј вы верите в подобные техники?  огда-нибудь пробовали их на себе? ј хотели бы попробовать?

 ат€  ожевникова, etoya.ru

–убрики:  ѕсихологи€

 омментарии (0)

—ƒ≈Ћј…“≈ »« ƒ»—÷»ѕЋ»Ќџ јЌ»Ћѕ»÷—»ƒ

ƒневник

„етверг, 10 ќкт€бр€ 2013 г. 06:32 + в цитатник

“ак можно ли все-таки натренировать свою пам€ть и, если потребуетс€, вспомнить все?!! ƒа, да и да, - утверждают знаменитые нейробиологи Ћоренс  ац и ћэннинг –убин и предлагают полезную гимнастику (она так и называетс€ - нейробика) дл€ поддержани€ нашего мыслительного аппарата в тонусе.

Ќе пугайтесь: вам не предстоит делать никаких суперсложных заданий! ¬се более чем просто: от вас требуетс€ лишь делать все наоборот! Ќапример, если вы правша, заставл€йте себ€ врем€ от времени выполн€ть привычные вещи Ћ≈¬ќ… рукой - почистите "не той" рукой зубы, попробуйте написать записку дет€м или поработать компьютерной мышкой тоже левой рукой.

¬ы жуткий домосед? ј ну-ка в субботу заставьте себ€ поехать на рыбалку или в гости к шумному при€телю, заставьте себ€ напр€чьс€!

—мените прическу, помен€йте протертые джинсы на классический костюм, вернитесь вечером домой не набившим оскомину маршрутом, а кружным путем, заодно и купите молока с хлебом в другом супермаркете.

Ќет возможности помен€ть мебель в квартире? ’от€ бы переставьте ее. ѕотратьтесь на новые шторы или хот€ бы вазочку вон на тот шкафчик!

» хватит готовить приевшиес€ макароны с сыром! ѕопробуйте дл€ разнообрази€ сделать их хот€ бы с тушеной фасолью.

“ренируйте свое правое полушарие без устали и даже с азартом! ќтказывайтесь от прижившихс€ уже моделей мышлени€! Ќу сколько можно повтор€ть приевшеес€ всем "ѕока-пока!" на прощанье! ј это ужасное: "ј вот с этого места поподробнее!" —колько раз в последние мес€цы вы заученно повтор€ли это и слышали то же самое от других? ѕокажите, что вы не стоите на месте, придумайте новые модели, что-нибудь оригинальное, "прикольное", и ваш мозг, ваша пам€ть отплат€т вам сторицей!

ј как читаетс€ наоборот слово дисциплина? јга, задумались! јнилпицсид, конечно же!

ѕоможет развитьс€ правому полушарию и такое упражнение. –азделите лист бумаги на две колонки, в каждой напишите любое слово. ѕод ними - слова, с которыми они ассоциируютс€. ƒайте волю своей фантазии! «атем соедините в разном пор€дке слова из разных столбиков и сочините из них рассказ. „ем менее близки друг другу по смыслу слова, тем полезнее будет така€ зар€дка дл€ мозга. ƒействуем!

Ќадежда јЌ“ќЌќ¬ј, журналист

 http://zigfreud.ru/psychology-relationships-family...of-discipline-anilpitssid.html

–убрики:  ѕсихологи€

ћетки:  
 омментарии (0)

39 идей, которые помогут вам жить, а не существовать

—реда, 09 ќкт€бр€ 2013 г. 13:49 + в цитатник
Ёто цитата сообщени€ Konctanciya [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

39 идей, которые помогут вам жить, а не существовать

 артинка 122 из 46403

—лишком часто, мы идем по жизни на автопилоте, не замеча€ ничего вокруг.  аждый наш новый день похож на предыдущий. Ёто кажетс€ нормальным. —ейчас. Ќо огл€нувшись на свою жизнь в старости, вы можете очень пожалеть об этом. ≈сли вы хотите жить по-насто€щему, вы должны наслаждатьс€ жизнью в полном объеме. ¬от несколько идей, которые помогут вам в этом:
„итать далее...
–убрики:  ѕсихологи€

 омментарии (0)

7 мудрых уроков жизни от ќпры ”инфри

ƒневник

ѕонедельник, 07 ќкт€бр€ 2013 г. 21:36 + в цитатник

1. ќпределите, кем вы хотите стать.

« огда € смотрю в будущее, оно так €рко зажигает мои глаза».

„то вы видите, когда смотрите в будущее? Ёто важно, ведь вы видите то, что вы желаете получить.  огда вы смотрите в своЄ будущее, загораютс€ ли ваши глаза? ≈сли да, то это то, что вы собираетесь получить. ≈сли вы видите своЄ будущее обычным и мирским, это именно то, что вы получите. “о, что вы видите, то вы и получаете. Ќачните видеть то, кем вы хотите быть.

ќпра ”инфри

ќпра ”инфри

 

2. »спользуйте силу страсти.

«—трасть – это энерги€. ѕочувствуйте силу, котора€ приходит к вам от сосредоточени€ на том, что волнует вас».

—трасть приходит, когда вы делаете то, что вы любите.  огда вы испытываете страсть, вы можете работать ночи напролЄт. —трасть – это сила, это горючее, которое необходимо вам дл€ успеха. Ќайдите свою страсть и посв€тите свою жизнь еЄ реализации, и на самом деле не важно, сколько времени это займЄт.

3. ‘окусируйтесь на хорошем.

«Ѕудьте благодарны за то, что у вас есть, и в конечном итоге вы приобретЄте больше. ≈сли вы концентрируете своЄ внимание на том, чего у вас нет, вам никогда не будет достаточно».

“о, на чЄм вы фокусируетесь, увеличиваетс€. ≈сли вы фокусируетесь на чЄм-то хорошем, вы получаете больше этого. ≈сли вы фокусируетесь на недостатке и бедности, вы получаете больше этого. Ќаучитесь находить что-то хорошее в своей жизни и будьте благодарны за это каждый день. ¬скоре ваш фокус изменитс€, а значит, изменитс€ и ваша жизнь.

4. ¬ы должны мен€тьс€.

«ћы не можем стать тем, кем хотим стать, остава€сь тем, кто мы есть».

ƒл€ того чтобы иметь больше, вы должны стать больше. Ќичего не изменитс€ в вашей жизни, пока вы не начнЄте расти. „то вы делаете каждый день ради роста и изменени€? ≈сли вы не мен€етесь, вы не можете ожидать изменений от жизни. ¬ той степени, в которой измен€етесь вы, измен€етс€ и ваша жизнь. ≈сли вы продолжаете делать то, что вы делали всегда, вы будете продолжать получать те результаты, которые получали всегда. ќжидать что-то другое было бы безумием.

5. Ќе бойтесь ошибок и неудач.

«—делайте одну вещь, о которой вы думаете, что не можете сделать. ѕотерпите неудачу. ѕопробуйте ещЄ раз. ¬о второй раз у вас получитс€ лучше. ≈динственные люди, которые никогда не терп€т неудачи – это те, кто не взбираетс€ на большую высоту.»

ѕредставьте себе, что маленький ребЄнок после двадцати падений подр€д сказал бы, что ходьба – это не дл€ него. ¬ жизни вы будете терпеть неудачи, вы будете совершать ошибки, вы можете даже расстраиватьс€, но вы должны пробовать ещЄ и ещЄ. Ћишь те люди не терп€т неудач, которые не пытаютс€ выходить за рамки своей нынешней зоны комфорта. —мейтесь над неудачей, до тех пор, пока не добьЄтесь успеха.

6. ”величьте свой потенциал.

«¬есь смысл жизни заключаетс€ в том, чтобы полностью стать тем человеком, которым вам суждено быть».

»спользуете ли вы свой потенциал на максимум? »спользуете ли вы свои способности, таланты и знани€ на все 100 процентов, или же вы находитесь в застое? —мысл жизни заключаетс€ в росте, чтобы полностью стать тем, кем вы должны быть. ¬аша цель заключаетс€ в том, чтобы вырасти настолько, чтобы вы могли помочь другим люд€м, так что вопрос заключаетс€ в том, используете ли вы свой потенциал на максимум?

7. ƒумайте о большем.

«“о, что предназначено вам Ѕогом, гораздо больше того, что вы можете себе представить».

ќгл€нитесь, в мире так много людей, которые живут ниже своих возможностей, всЄ потому, что они рассеиваютс€ с чувством вины. ¬аш создатель дал вам шанс иметь лучшее из того, что вы можете иметь и стать лучшим из тех, кем вы можете стать. Ћучшее было сделано именно дл€ вас. ≈сли не вы, то кто?

© ѕерсональный блог –омана  алугина. ѕри перепечатке ссылка об€зательна.

http://romankalugin.com/7-mudryx-urokov-zhizni-ot-opry-uinfri/

–убрики:  ѕсихологи€

 омментарии (0)

 ак стать счастливее

ƒневник

ѕонедельник, 07 ќкт€бр€ 2013 г. 21:02 + в цитатник

ƒумаю, многие ловили себ€ на мысли, что с годами мы все реже чувствуем себ€ счастливыми. ѕод грузом «взрослых» забот и проблем мы разучиваемс€, как в детстве, просто радоватьс€ жизни, перестаем замечать то светлое и хорошее, что окружает каждого человека вне зависимости от возраста и социального статуса. ѕочему так происходит?  ак вернуть в свою жизнь полноту красок и ощущений? √де черпать повод дл€ оптимизма? «а советом мы обратились к заведующей отделением психологической помощи ћинского городского центра социального обслуживани€ семьи и детей ќксане Ѕланк. 
—   сожалению, в отличие от детей, мы, взрослые, зачастую «ставим» счастью слишком много условий. ¬спомните, как мало нам надо было в детстве, чтобы почувствовать себ€ счастливыми. ћама купила мороженое — счастье, увидели красивую бабочку — счастье, прокатились на карусели — жизнь прекрасна! » очень жаль, что, выйд€ из детского возраста, люди зачастую утрачивают способность быть счастливыми «здесь и сейчас», получать удовольствие от мгновений жизни. ѕон€тие счасть€ становитс€ труднодостижимым, многокомпонентным, переноситс€ на отдаленное будущее, когда сбудутс€ те или иные ча€ни€: «¬от вырастут дети, вот перееду в новую квартиру, вот найду высокооплачиваемую работу...» », как следствие, человек проживает свою жизнь безрадостно, зациклива€сь на трудност€х и проблемах. 
–абота€ с посетител€ми нашего центра по одной из техник, мы просим их вспомнить и рассказать о каких-то при€тных моментах своей жизни. » знаете, зачастую люди надолго задумываютс€, а потом называют событи€, произошедшие несколько лет назад. „естно сказать, порой становитс€ немного грустно от того, насколько мы не умеем ценить то хорошее, что происходит в нашей жизни. «ато о случившихс€ непри€тност€х, болезн€х и переживани€х готовы говорить часами.
— ћожно ли «воспитать» в себе оптимиста?  ак добавить в палитру жизни больше €рких и радостных красок? 
— ћожно и нужно. —тарайтесь мыслить более позитивно. Ќа любое событие можно смотреть по-разному. ќдна женщина с ужасом рассказывала мне, что у нее скоро родитс€ внук — это же столько проблем и сложностей! ƒаже в таком счастливом, по сути, событии человек умудр€етс€ видеть только новые т€готы. ќ каком ощущении счасть€ можно говорить при таком воспри€тии жизни? 
Ќаверн€ка каждый встречал людей, у которых есть и здоровье, и материальное благополучие, и хороша€ семь€, но они недовольны жизнью и посто€нно жалуютс€. ј другие не могут похвастатьс€ и половиной этих благ, но они всегда в хорошем настроении и всем довольны. „ь€ жизненна€ позици€ более правильна€, думаю, очевидно. Ѕудьте благодарны судьбе за вещи, которые вы уже имеете. Ќе перебирайте в уме в сотый раз свои обиды на мужа, лучше подумайте о том, как хорошо, что он вообще есть в вашей жизни. Ќе изводите себ€ сожалени€ми, что сын, игра€ во дворе, порвал новые брюки. «начит, ребенок растет здоровым и активным! 
Ќе стоит св€зывать пон€тие счасть€ только с материальными атрибутами.  онечно, обладание желанной вещью вызывает у нас множество положительных эмоций. Ќо, «откладыва€» счастье до момента покупки новой машины, человек рискует пропустить куда более достойные его внимани€ поводы дл€ радости. Ќе стоит также портить свою жизнь мысл€ми о том, что кого-то жизнь незаслуженно наградила больше, чем теб€. ¬от, мол, соседка ћаша счастлива€ — у нее муж много зарабатывает, по заграницам ее возит... ќткуда вы знаете, что счастлива€? Ѕогатые, как известно, тоже плачут. ≈сть одна интересна€ притча про ад и рай. ѕоказали человеку рай — красивые домики, повсюду цветы, звуки музыки, люди ход€т веселые и счастливые. ѕотом привели в ад, а там точно такие же домики, цветы и музыка, вот только люди хмурые и несчастные. « ак же так?» — недоумевает он. «ј они думают, что люд€м в раю живетс€ лучше» — объ€сн€ют ему... “ак что зачастую свой «рай» и «ад» на земле каждый устраивает себе сам. 
–одител€м очень важно помнить, что позитивное отношение к жизни, к происход€щим в ней событи€м закладываетс€ с детства, с родительской семьи. –ебенок должен чувствовать, что он любимый, значимый, ценный. ƒаже если он принес из школы плохую оценку, не становитесь в позу «грозного судьи», не позвол€йте ему думать, что он хуже других, невезучий, несчастливый. ѕроанализируйте, почему так произошло и как исправить ситуацию, а не ограничивайтесь одним наказанием и порицанием. “олько при разумном подходе можно воспитать личность, способную сполна оценить счастливые моменты жизни и высто€ть перед невзгодами. Ќе перегружайте психику ребенка посто€нными, по поводу и без повода, сетовани€ми на судьбу, не внушайте мысль о труднодостижимости счасть€. » вообще, это тот самый случай, когда взрослым стоит поучитьс€ у детей воспри€тию жизни. 
Ќе лишайте себ€ удовольстви€ видеть счастье в мелочах. ¬ы идете по улице, светит солнце, осень щедро раскрасила листву в €ркие цвета — это ли не повод почувствовать себ€ счастливым? ≈дете в автобусе, и вам во все свои три зуба улыбаетс€ сид€щий напротив малыш, или видите, как котенок пытаетс€ перейти через лужу, забавно поднима€ лапы... ¬озьмите себе за правило хот€ бы раз в день «останавливать мгновение» и наслаждатьс€ тем, что вас окружает.  озьма ѕрутков писал: «’очешь быть счастливым — будь им!». » когда в вашей жизни наступит по-насто€щему сложный момент, вы сможете, как драгоценные камни, перебирать эти отложенные в вашем сознании при€тные воспоминани€, черпа€ в них силы. 
∆изнь станет счастливее, если позволить себе хоть иногда делать то, чего действительно хочет ваша душа. ¬ конце концов, мы живем не дл€ того, чтобы только выполн€ть многочисленные об€занности. ¬сегда мечтали научитьс€ танцевать латинские танцы? »грать на гитаре? Ќыр€ть с аквалангом? Ќе надо откладывать это на «прекрасное будущее». —ейчас действует огромное количество всевозможных кружков и секций — сделайте себе подарок, и поводов дл€ хорошего настроени€ станет гораздо больше. Ќе надо сидеть на диване и ждать, пока «счастье вдруг в тишине постучитс€ в двери». ƒействуйте сами.
¬ерный путь к собственному счастью — подарить счастливые мгновени€ окружающим вас люд€м. —делайте что-то хорошее дл€ своего спутника жизни, ребенка, коллеги по работе. », вид€ как на лице дорогого вам человека по€витс€ радость, вы об€зательно испытаете такое же чувство.  ак поетс€ в известной детской песенке: поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернетс€...
— —огласитесь, жизнь многим сильно отравл€ют мысли о несбывшихс€ мечтах и планах. ћечтала о крепкой семье — а случилс€ развод. ’отела реализоватьс€ в профессии — а пришлось работать «куда вз€ли».  ак перестать жалеть о несбывшемс€ и наслаждатьс€ тем, что есть? 
—   сожалению, далеко не всем нашим мечтам суждено осуществитьс€. ќчень важно при этом не «утонуть» в жалости к самому себе, сохранить позитивный настрой, о котором мы говорили выше. ƒаже самые сложные моменты жизни надо воспринимать не как наказание судьбы и полную катастрофу, а как определенные барьеры, которые впоследствии станов€тс€ в нашей жизни ресурсами, отправной точкой дл€ личностного развити€. Ќе зр€ говор€т: не было бы счасть€, да несчастье помогло. 
 онечно, развод — ситуаци€ в психологическом плане очень сложна€, по эмоциональной наполненности она равносильна чувствам, переживаемым в св€зи со смертью.  азалось бы, о каком сохранении позитивного настро€ может идти речь? », тем не менее, если ты страдаешь, испытываешь боль, значит, годы в браке были прожиты не впустую, вы любили, жили полной жизнью, — не стоит забывать об этом.  огда пройдет эмоциональный пик, надо начинать налаживать свою жизнь в соответствии с новыми реали€ми — искать позитивные эмоции в работе, дет€х, общении с друзь€ми. Ќи в коем случае не ставьте на себе крест и не допускайте даже мысли о том, что счастливые дни остались в прошлом. 
—огласна, работа «не по душе» так же мало способствует ощущению счасть€, как и сложности в личной жизни. Ќо, прежде всего, надо разобратьс€ — действительно ли место, «куда вз€ли», совершенно вас недостойно? ¬ любой работе есть свои плюсы и минусы. ≈сли посто€нно думать только о минусах, можно возненавидеть любую профессию. ѕостарайтесь почаще думать о ее положительных моментах, той пользе, которую она приносит люд€м. », возможно, дело, которым вы занимаетесь, станет приносить гораздо больше удовлетворени€. ≈сли же вы твердо уверены, что работа лишает вас ощущени€ полноты жизни, соберитесь с силами и рискните попробовать себ€ в чем-то новом. „тобы быть несчастным — особого труда не надо, а за счастье порой надо поборотьс€.
¬ообще же, чтобы в жизни было меньше поводов жалеть о несбывшемс€, нужно быть осторожнее с мечтами и планами. я бы советовала выстраивать дл€ себ€ программы минимум — на ближайший мес€ц, год. ¬едь если у вас перед глазами картина-мечта на тему « ак бы € хотела жить через двадцать лет», то поводов дл€ разочаровани€ и отрицательных эмоций, скорее всего, будет немало. Ќегибкость воспри€ти€ действительности не способствует тому, чтобы получать удовольствие от жизни, быть успешным и счастливым. 
— «ќбычно счастье приходит к счастливому, а несчастье — к несчастному», — считал французский писатель-моралист ‘рансуа де Ћарошфуко. ≈сть ли в этом высказывании дол€ истины?
—  онечно. „еловек, который умеет видеть радостное в обыденном и положительное в трудном просто «обречен» на счастливые мгновени€. “ак что не позвол€йте жизненным невзгодам «забивать» ваши источники радости и счасть€, эти эмоции — бесценный дар природы.

 

ќксана ћџ“№ ќ

http://gate.belta.by/7days_plus.nsf/All/12F182FB2B3F9623C22577AD003D5FC7?OpenDocument

 

 

–убрики:  ѕсихологи€

 омментарии (0)

3 симптома болезни Ђнесчастьеї и методы лечени€

ƒневник

ѕонедельник, 07 ќкт€бр€ 2013 г. 20:01 + в цитатник

1. „то такое счастье и сколько его?

Ћюди, которые говор€т, что счастье — это лишь проблески, отдельные моменты на фоне «нормальной жизни», — имеют малейшее представление о счастье.

Ёто все равно, что сказать, что здоровье — это лишь те моменты, когда у теб€ ничего не болит.

» то, что сегодн€ большинство людей находитс€ именно в таком состо€нии и понимании счасть€ и здоровь€, отнюдь не означает, что это естественно дл€ всех людей.

ƒл€ человека естественно быть здоровым и счастливым. ¬се остальное — болезнь, проблема. » если ее не лечить, если ничего не мен€ть в своей жизни, в себе, то приходитс€ успокаиватьс€ наивными оправдани€ми: так у всех, это нормально, мы приходим в этот мир, чтобы страдать, мучитьс€, и пробиватьс€, чтобы усердно работать и напр€гатьс€, и только через тернии можно пробитьс€ к тем исключительным моментам, когда ты счастлив.

ѕосмотрите на свое окружение, перечислите людей, которые сами уверены в том, что посто€нно быть счастливым невозможно или в том, что это признак сумасшестви€. ќни (а может быть, и вы сами) уверены в том, что люди, утверждающие, что счастливы все врем€ (или почти все врем€) — просто врут.

»так, первый симптом:

¬ы верите и сами повтор€ете фразы, цитаты, афоризмы, утверждающие, что счастье — это лишь трудно добываемые редкостные минуты.

ќсложнение:

¬ы находитесь в посто€нной гонке. —оревнуетесь, доказываете, что лучше других. –аботаете слишком много, либо работаете мало и посто€нно ругаете себ€ за это. ¬ы счастливы, когда покупаете что-то дорогое и едите что-то вкусное, но только если это редко вам удаетс€, каждый раз вам нужны новые и новые, более внушительные суммы или меропри€ти€, чтобы ощутить подъем духа. „тобы расслабитьс€ вам необходимы какие-то особые услови€: алкоголь/сигареты или уединение, поездка загород и т.п.

ѕервый метод лечени€: вера!

»мейте в виду, что только здоровые, успешные, счастливые люди вер€т в то, что и вы можете стать таким же здоровым, успешным и счастливым. ѕросто потому, что они знают на своем опыте, что это возможно. ¬ыбирайте, кому вы хотите верить: неудачникам, у которых веские оправдани€, или тем, кто уже имеет то, о чем вы даже боитесь мечтать?

«адание є 1.

ѕеречислите тех людей, которым вы хотите верить, на которых будете ориентироватьс€. ѕеречислите и продолжайте коллекционировать афоризмы, утверждени€ и примеры, вдохновл€ющие на веру.

2.  то и что мне мешает создать идеальный мир?

 

 

— я бы, может, уже и вышла замуж, но дети совершенно не дают мне личной жизни, даже выйти из дома не могу...

— ћои родители сильно мешают мне пробиватьс€, они посто€нно жужжат над ухом, что надо так, а не с€к, и т.п. и т.д.

— ≈сли бы не семь€, которую надо кормить, € бы все помен€л в своей жизни...

— ” мен€ было несчастное детство, и в этом весь корень проблемы, сейчас € хочу что-то изменить, но все это так прочно сидит во мне...

— я типична€ сова, € сто раз пробовал вставать рано, но ничего не выходит, € все врем€ опаздываю, не могу работать днем, отсюда и все мои проблемы!

— я бы давно похудела, но дома и на работе и вообще вокруг столько всего вкусного, эти запахи... ј на тренировки у мен€ нет времени, и вообще, у мен€ слаба€ сила воли...

— «ѕозитивное мышление» и все прочее — просто сказки дл€ лохов, € начиталась, поверила всему этому, а ничто не исполн€етс€, они обманщики и шарлатаны, а € зр€ убила столько времени на это...

Ёто лишь общие примеры стандартных «отмазок». ѕоследите за собой день, два, три, неделю. —ледите за всем, что говорите (а в идеале — и за мысл€ми). «аписывайте все фразы, в которых вы обвин€ете кого-то или что-то в своих неуспехах, в том, что ваши желани€ еще не сбылись. «апишите как можно больше. ј потом спросите себ€, сколько лет все это длитс€?

» определите свой второй симптом:

¬ы готовы найти 10 виноватых вокруг и 10 причин, чтобы ничего не предпринимать, лишь бы не надо было принимать решени€ и действовать. Ћишь бы ничего не мен€ть. Ћишь бы не выходить из зоны комфорта.

ќсложнени€:

— родител€ми отношени€ испорчены вконец. — детьми посто€нные ссоры и крики, дома очень нервна€ обстановка. Ќачальник — враг, угроза и идиот. » где бы вы ни работали — начальник всегда идиот, самодур и тиран. ¬с€ страна, правительство, система, государственный строй, вообще весь мир — устроены неправильно, в таких услови€х просто невозможно жить...

¬торой метод лечени€: действие!

¬ыбирайте: продолжать перекладывать с больной головы на другие, или вз€ть ответственность на себ€ и стать проактивным?

ѕроактивность — один из навыков высокоэффективных людей, описанный гениальным психологом —тивеном  ови. Ёто способность действовать по своей воле, независимо от внешних воздействий.

»мейте в виду, что счастливые здоровые успешные люди не ждут, когда кто-то им поможет, поддержит, разложит все на блюдечке с голубой каемочкой. ќни не уповают на государство, не т€нут, пока родители и дети одобр€т их решени€. ќни просто отбрасывают все отговорки и действуют. —оставл€ют планы, и совершают шаги. Ќе все шаги ведут к поставленным цел€м, но все шаги куда-то ведут. ќправдани€ же не ведут никуда, все остаетс€ на своих местах.

«адание є 2.

¬озьмите свой список отговорок, прочтите. ѕосле каждого обвинени€ за€вите себе:

Ёто отговорка. Ёто не мешает мне. Ётот человек/люди/обсто€тельство на самом деле не мешают мне, если € хочу, € могу действовать.

—оставьте список действий, которые можете предприн€ть в ближайший мес€ц, чтобы достичь одной или нескольких целей (пунктов-установок в своем проекте идеальной реальности).

ƒействуйте!

3. ¬ голове моей опилки?!

 

—  ак мен€ бес€т таксисты!  ур€т, болтают, матер€тс€, став€т дурацкую музыку... ќт них просто тошнит!

— ћен€ раздражают собственные дети. Ўум€т, тормоз€т, капризничают, требуют... ќт них болит голова!

— Ѕольше всего мен€ бес€т тараканы, стройка и ремонт за окном, и будильники! Ќенавижу это все!

— ƒа не скрепи же ты! (¬арианты: не ори, заткнись наконец, идиот, закрой/открой окно, и т.п.) “ы мен€ с ума сведешь!

— ќп€ть сл€коть, мерзка€ погода, когда уже лето? (¬арианты: жара невыносима€, ветер сегодн€ промозглый, климат отвратительный, как жить?!)

ѕожалуй, достаточно примеров. ј вас что раздражает?  акой топ-10 бесит, выводит из себ€? («апишите.) ƒругими словами: на что жалуемс€, уважаемый пациент?

“ретий симптом:

¬ы настолько недовольны собой, что не можете жить в мире с окружающими. Ќапр€жение и хаос в голове, отсутствие четких целей на каждый день и неделю, мес€ц, год — все это подобно испражнени€м, втиснутым в маленький воздушный шарик. » при малейшем дуновении ветра или уколе колючкой, шарик лопаетс€... что дальше — вы знаете лучше мен€.

ќсложнени€:

¬се люди вокруг — никчемные. ¬ мире 99,9% людей — злые и эгоистичные животные. ¬се всЄ делают неправильно и не тогда, когда надо, и вообще никто не соображает. —амые близкие люди бес€т сильнее других, когда ошибаютс€ или ведут себ€ не так, как вы ожидали/требовали.

“ретий метод лечени€: пор€док и спокойствие.

ѕор€док в голове, в доме, на рабочем месте, в жизни вообще. ¬ыбирайте: либо вы взрываетесь при каждой удобной возможности, либо вы целенаправленно идете по своей дороге из желтого кирпича, и не обращаете внимани€ на то, что где-то человечки синенькие с бубенчиками, а где-то розовенькие коротышки. ¬ы довер€ете своим близким, любите их и заботитесь о них, и спокойно прощаете и принимаете их так же, как они прощают и принимают вас. ¬ы спокойны просто потому, что:

1) вы верите в успех, у вас перед глазами примеры и вдохновл€ющие мотивы,

2) у вас есть план, и вы каждый день что-нибудь предпринимаете. ј когда пропускаете действи€ или что-то не получаетс€, — не отчаиваетесь и не возвращаетесь назад к отговоркам и жалобам, а продолжаете верить и действовать,

3) только в спокойном состо€нии можно трезво мыслить и действовать эффективно, сохран€€ достоинство.

«адание є 3.

—делайте 10 глубоких вдохов животом и полных выдохов. ѕоступайте так каждый раз, когда ловите себ€ на раздражении. ѕосле дыхани€ мысленно произносите свои цели, приоритеты, сегодн€шние шаги, которые нужно предприн€ть.

”стран€йте раздражающие факторы спокойно. Ќапример, если таксист закурил, не спросив, — спокойно и вежливо скажите: «ѕожалуйста, не курите, € не выношу дыма». ѕринимайте спокойно те факторы, которые изменить невозможно, т.к. раздражаетесь вы или нет — никак не повли€ет на них, а только ухудшит ваше здоровье и эффективность.

—оздайте себе 2-3 коротких установки, возвращающих вас в трезвое эффективное мышление, напоминайте себе о спокойствии.

–азучите еще несколько дыхательных упражнений.

»тоговое задание:

„ерез 10 дней после того, как вы прочли эту статью (поставьте напоминалку пр€мо сейчас), вернитесь сюда. ѕрочтите ее снова, проанализируйте, что вы сделали, каковы эффекты; что не сделали, почему. Ќапишите отчет в комментари€х.

ѕоставьте снова напоминалку еще на 10 дней. ¬ернитесь снова, повторите анализ. » так до тех пор, пока не будете довольны результатами.

 

–убрики:  ѕсихологи€


 —траницы: 5 4 3 [2] 1