Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 241 сообщений
Cообщения с меткой

гита - Самое интересное в блогах

«  Предыдущие 30 Следующие 30  »
SadaaShiwa_Brahman

Список Гит в Махабхарате

Вторник, 16 Апреля 2013 г. 22:02 (ссылка)

В Махабхарате находится 22 Гиты. Ниже перечислены все Гиты с их местоположением:

Метки:   Комментарии (2)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SadaaShiwa_Brahman

Сута поклоняется Шамбху (Сута Гита)

Понедельник, 15 Апреля 2013 г. 22:59 (ссылка)

Сута поклоняется Шамбху

sUtagItA

(sUta saMhitA skandapurANa)

Skanda Purana, Yajnavaibhava Khanda

|| sUtagItA ||

shrImatsUtasaMhitAyAM |
chaturthasya yajnavaibhavakhaNDasyoparibhAge
sUtagItAprArambhaH |

atha prathamoAdhyAyaH |

1) sUtagItiH |
aishvaraM paramAnandamanantaM satyachidghanam |
Atmatvenaiva pashyantaM nistaraNgasamudravat || 1||
nirvikalpaM susampUrNaM suprasannaM shuchismitam |
bhAsayantaM jagadbhAsA bhAnumantamivAparam || 2||
praNamya munayaH sUtaM daNDavatpRithivItale |
kRitanjalipuTA bhUtvA tuShTuvuH parayA mudA || 3||

namaste bhagavan shambhuprasAdAvAptavedana |
namaste bhagavan shambhucharaNAmbhojavallabha || 4||
namaste shambhubhaktAnAmagragaNya samAhita |
namaste shambhubhaktAnAmatIva hitabodhaka || 5||
namaste vedavedAntapadmakhaNDadivAkara |

vyAsavijnAnadIpasya vartibhUtAya te namaH || 6||
purANamuktAmAlAyAH sUtrabhUtAya te namaH |
asmAkaM bhavavRikShasya kuThArAya namoAstu te || 7||
kRipAsAgara sarveShAM hitaprada namoAstu te |
namoAvijnAtadoShAya namo jnAnaguNAya te || 8||
mAtRibhUtAya martyAnAM vyAsashiShyAya te namaH |
dharmiShThAya namastubhyaM brahmaniShThAya te namaH || 9||
samAya sarvajantUnAM sArabhUtAya te namaH |
sAkShAtsatyaparANAM tu satyabhUtAya te namaH || 10||
namo namo namastubhyaM punarbhUyo namo namaH |
asmAkaM gurave sAkShAnnamaH svAtmapradAyine || 11||
evaM gotrarShayaH stutvA sUtaM sarvahitapradam |
prashnaM prachakrire sarve sarvalokahitaiShiNaH || 12||
soApi sUtaH svataH siddhaH svarUpAnubhavAtparAt |
utthAya svaguruM vyAsaM dadhyau sarvahite ratam || 13||
asminnavasare vyAsaH sAkShAtsatyavatIsutaH |
bhasmoddhUlitasarvANgastripuNDrANkitamastakaH || 14||
kRiShNAjinI sottarIya AShADhena virAjitaH |
rudrAkShamAlAbharaNastatraivAvirabhUtsvayam || 15||
taM dRiShTvA deshikendrANAM deshikaM karuNAkaram |
sUtaH satyavatIsUnuM svashiShyaiH saha sattamaiH || 16||
praNamya daNDavadbhUmau prasannendriyamAnasaH |
yathArhaM pUjayAmAsa dattvA chAAasanamuttamam || 17||
bhadramastu susampUrNaM sUta shiShya mamAAastika |
tavaiShAmapi kiM kAryaM mayA tadbrUhi meAnagha || 19||

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Тунга

Нараяна Махарадж Gopi Gita

Суббота, 07 Апреля 2013 г. 01:14 (ссылка)


Gopi Gita, song of separation
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
SadaaShiwa_Brahman

Гиты в Бхагавата Пуране

Воскресенье, 03 Марта 2013 г. 12:48 (ссылка)

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество

«  Предыдущие 30 Следующие 30  »

<гита - Самое интересное в блогах

Страницы: 1 2 [3] 4 5 ..
.. 10

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda