Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 1812 сообщений
Cообщения с меткой

корни - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
Хвиртка

ANTI-COLORADOS: Корни (Часть 2)

Пятница, 09 Мая 2020 г. 02:18 (ссылка)


3 ТРАВНЯ, 2020

В данном случае,речь идет о монографии Дмитра Наливайка,которая вышла в печать в далеком 1998 году,но как следует из предисловия к монографии,большая ее часть, особенно в части ранней истории Украины,была написана еще в 60-е годы прошлого столетия.Это – важный момент,поскольку ряд аспектов,изложенных в этом труде,освещается без учета того,что стало известно уже после выхода этой книги.Кроме того,следует учесть еще и тот факт,что источники,которыми оперирует автор,очень часто относятся к трудам совковых историков или тех,кто писал историю до большевистского переворота. Тем не менее,автор использовал наработки Грушевского,Драгоманова и тех иностранных ученых,работы которых были доступны в совке и,конечно, – первоисточники.Это важно понимать,чтобы не спотыкаться о некоторые вещи,которые известны нам (не всем) уже сегодня,и которые были недоступны в 60-е и даже 90-е годы минувшего столетия.
Тем не менее,задолго до того,как этот текст попал в мое поле зрения,у меня получились примерно такие же выводы,как и у автора.Далее – будут цитаты из этой работы,которые относятся именно к ранней истории Украины.Именно здесь была проведена максимальная работа совково-российскими «историками» для того,чтоб максимально выхолостить нашу историю,а ее куцые огрызки сделать частью собственно квази-истории.Поскольку основной целью этой публикации все же является привлечение внимания к самой работе и лишь вторичной – освещение некоторых ключевых вопросов,цитаты будут отражать то,что мы считаем наиболее важным или интересным.Такой себе пунктир. ***Необхідно визначитися в принципово важливому питанні відношення України й української історії до Київської Русі та її історії.З цього питання,складного не стільки самого по собі,скільки навмисне заплутаного,існують різні погляди,які,зрештою, сходять до трьох основних етнополітичних концепцій. Перша з них була створена російськими державно-політичними колами та істориками,і ґрунтується вона на ідеї «единого русского народа»,що включає три його гілки – великоруську,малоруську й білоруську,і єдиної руської державності.Ця концепція,за суттю своєю великодержавно-імперська,почала складатися ще в XV-XVI ст. з піднесенням Великого князівства Московського,яке проголосило себе прямим спадкоємцем Київської держави і об’єднувачем «усіх земель руських»,що на століття стало політичною програмою російських самодержців.Як науково-історична концепція, ця схема державно-політичного розвитку східного слов’янства була остаточно оформлена М. М. Карамзіним в його «Історії держави Російської» і була прийнята російською історіографією XIX ст.…Варто зазначити,що спротив історії,очевидність етнокультурної самобутності українського народу змушували російських істориків вносити певні корективи в дану концепцію,шукати додаткову аргументацію.Так,М. П. Погодін висунув гіпотезу,за якою населення Київської землі до монгольської навали було,так би мовити, «великоруським»,навала змусила його податися до Північно-Східної Русі,а залишені землі заселили вихідці із західнослов’янських земель,від яких і пішли малороси. Пізніше Погодін змінив,як іронізував М. Драгоманов,«цей найбільш сепаратистський погляд»,але залишився при думці,що «плем’я великоруське і малоруське настільки різняться своїми характерами,що допустити появу цієї відмінності лише після татар немає ніякої можливості. …Російські історики кінця XIX — початку XX ст.,як зазначив Д. Д. Дорошенко,«відчули незручність цієї схеми; наприклад,у курсі проф. Платонова,а ще виразніше у проф. Ключевського, - зустрічаємо відокремлення київського періоду як початкового і спільного для всього сходу Європи,а потім уже йдуть спеціальні розділи про сформування великоруського племені.Але далі виклад іде у них за звичайною старою схемою: історія московського царства і петербурзької імперії,з епізодичними згадками про українців і білорусів»…За концепцією М. Грушевського,Київська держава була утворена «полуденною частиною східнослов’янських племен»,тих племен,із яких сформувався руський (український) народ,передовсім полянами.«Русь — це земля полян, —писав Грушевський, — русини — це поляни передовсім,хоч в ширшому значенні се ім’я обіймало в XI-XII ст. всю Україну,а і все східне слов’янство,зв’язане київськими князями в одну державу,під іменем Русі протиставлялося теж часом іншим політичним організмам».Тобто,за цією концепцією історія Київської Русі своїм корінням йде в глибину віків. Власне,свій початок вона бере у київських літописців XI-XII ст.,у тій же «Повісті временних літ»,де ставиться питання «откуду єсть пошла руская земля»,і дається на нього відповідь: пішла вона з Києва,з середнього Придніпров’я,тут була закладена Київська держава,яка в X-XI ст. поширила свою владу на всі східнослов’янські племена. …М. П. Драгоманов писав: «Щодо періоду,який передував XIII ст.,то вона (історія України. — Д. Н.) показує нам федерацію руських вільних міст,особливо міст південної Русі,що групувалися навколо Києва.Цей період української історії історики звичайно конфіскують на користь царської імперії,яка насправді походить від Московського князівства і є набагато пізнішою,датуючись від 1328 р.Більше того,деспотично-аристократичні московські інституції,що розвинулися під татарськими впливами,не мали нічого спільного з князівствами і південної,і північної Русі XII-XIII ст.З ними погоджується і деякі російські вчені,зокрема,Тихомиров: «Назва «Русь» — давня назва Київської землі,країни полян,відомої вже в першій половині IX ст» (там само,с. 80).Також Б. Рибаков визнавав: «Текст «Повісті временних літ» дає право об’єднувати Київ,Чернігів і Переяслав в одне ціле.Цим цілим була «Русь»,яка замінила собою назву «Поляни» (690,с. 86).…Тобто назва «Русь» ще в IX ст. закріпилася за землею в середньому Подніпров’ї з центром у Києві і є історичним ядром формування руського (українського) етносу.За порівняно нетривалий час розквіту Київської держави,що припадає на другу половину X —першу половину XI ст.,на неї поширюється назва «Русь»,але вживається вона лише в двох значеннях — у державно-політичному стосовно інших держав і в церковній сфері, де нею окреслювалася руська церква як ієрархічна одиниця. …Як відомо,в другій половині XII ст. виникає,а в XIII ст. визначається поділ Русі (в широкому значенні слова) на північну й південну частини зі своїми центрами,до яких тяжіли навколишні території.Для північної частини таким центром стає Володимир і Володимирське князівство,яке в XII-XIII ст. претендує на роль гегемона в східнослов’янському світі,для південної таким центром залишається Київ.Поміж інших пам’яток і джерел цю ситуацію яскраво відбиває «Слово о полку Ігоревім»,яке постало наприкінці XII ст.…Щодо російського народу,то він,за М. Грушевським,почав формуватися в міжріччі Волги й Оки дещо пізніше,в процесі слов’янської колонізації цієї території,заселеної здавна угро-фінськими племенами: «Він витворився на фінськім ґрунті цією новгородсько-кривицькою та кривицько-в’ятицькою колонізацією,асимілюючи фінську людність і модифікуючись під її впливом,ся колонізація одначе заховала в нім вповні слов’янський національний тип» (504,I,с. 185).Як доводив М. Грушевський,Московська (російська) держава не була спадкоємицею Київської,вона виросла з власного коріння,і починати історію Росії з Київської держави — це не лише спотворювати початковий період історії іншого,українського народу,а й позбавляти російський народ його справжніх витоків (503).Ця концепція на початку XX ст. була тією чи іншою мірою прийнята й деякими російськими істориками,найбільш послідовно розвивав її М. Д. Приселков у книзі «Утворення великоруської держави» (674). Після розпаду Київської держави й монголо-татарської навали українські землі підпадають під владу Литви й Польщі,але український народ самоусвідомлюється як «руський народ» і зберігає цю свою назву; як буде показано далі,так само він усвідомлювався і в Європі XV-XVII ст.Поряд з тим,з піднесенням Московського князівства,яке проголошує себе збирачем «усіх руських земель» і спадкоємцем Київської держави,це державне утворення поступово закріплює за собою назву Русі; проте в Європі здебільшого називають його «Московією»,а російський народ відповідно «московитами».Рішучий перелом у цьому плані відбувається лише у XVIII ст.,коли в Європі остаточно переходять до назви «Росія». (продолжение следует)К итогам года | Линия обороны


Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Хвиртка

ANTI-COLORADOS: Корни (Часть 1)

Пятница, 09 Мая 2020 г. 01:21 (ссылка)


3 ТРАВНЯ, 2020

Карантин – тяжелое испытание для всего: для страны,экономики и даже для отдельных граждан,уныло наблюдающих за тем,как “черепицею шурша,крыша едет не спеша”.С другой стороны,любые обстоятельства можно обернуть себе на пользу. Наличие свободного времени дает возможность почитать то,до чего никогда бы не дошли руки,и вот сейчас мы предложим небольшой набросок на тему очень давнего исследования,которое может дать ответы на множество открытых вопросов именно для себя.ПРОЛОГ
Мне как автору рассуждать на тему,изложенную выше, – просто,поскольку судьба сложилась так,что школьный курс истории пришлось проходить далеко от Украины,и для нее там просто не было места.Поэтому на том месте,где у остальных была забита кастрированная,выхолощенная и перекрученная история Украины,у меня была пустота. А ведь хорошо известно,что в пустое место всегда легче что-то грузить,чем догружать уже захламленное или сначала вытаскивать из него старый хлам.Кроме того,все же юриспруденция дает о себе знать,и любые данные из области исследований,которые демонстрируют противоречия,просто автоматом выводятся из поля доказательств и исследуются отдельно с выходом на первоисточники или что-то близкое к ним.Оказалось,что при желании можно найти ответы на большую часть вопросов и развенчать большую часть лживых теорий,просто самостоятельно изучив эти самые первоисточники или действуя методом от противного – найти противоречия, внимательно вчитываясь в «труды» теоретиков,которые были авторами ряда бредовых теорий.Что еще более важно.Авторы ложных теорий – сами ссылаются на эти источники,но трактуют их так,как им вздумается,и делают они это лишь потому,что большая часть тех,кто будет вынужден оперировать их выводами,никогда не станет лично погружаться в первоисточники,а уж тем более – находить их параллельно и что-то такое сравнивать.И кроме того,свои «исследования» они проводили или по прямому заказу власти,или внутренне понимая то,чего от них ожидает власть.Если их труды попадут в резонанс и высочайшим мнением или политикой партии и правительства,они заработают ништяки в виде званий,премий,гонораров,должностей и прочего.В общем,самостоятельное исследование ключевых аспектов истории Украины открывает возможность понять практически все то,что сейчас происходит вокруг,и то, кто и на чьей стороне играет.Более того,это даст возможность понять всю глубину дремучести и необразованности тех,кто сейчас подыгрывает Москве в утверждении ее нелепых,бредовых идей,в которых они отталкиваются от псевдо-истории.К сожалению,обычно власть в Украине осуществляли люди с отвратительным образованием и непониманием того,в какой стране они живут,и что самое главное – о сути извечного антагонизма между украинцами и московитами.О нынешней власти не стоит вести речи просто потому,что это,в отличие от всех предыдущих вариантов,не просто самая невежественная власть,но в своем невежестве они проскочили какие-то ограничительные знаки и линии,за которыми они свое невежество сделали предметом гордости и неким идентификатором для того,чтобы собирать вокруг себя таких же невежд,гордящихся своей тупостью и упоротостью. В связи с этим,и пользуясь карантином,мы предлагаем почитать довольно интересную и познавательную сагу об истории Украины.Вернее,мы приведем два обширных блока цитат.Один блок мы приведем сегодня,а второй – через какое-то время,поскольку чтиво это специфическое.Те,кому все это окажется интересным и познавательным настолько, что будет не жалко потратить времени больше – могут все найти в виде монографии. Тем же,у кого нет возможности читать большую книгу,мы и предлагаем ряд выдержек из текста,на свой вкус.(продолжение следует)К итогам года | Линия обороны


Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Lesnic

Стимуляторы образования корней из подручных средств

Четверг, 23 Апреля 2020 г. 19:23 (ссылка)


4027137_Repotting_plants_001_1_ (700x466, 235Kb)


При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них — корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов.Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.

Читать далее...
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
NIMVFA

David Garrett - Nocturne - Chopin. (Давид Гарретт - Корни, ноктюрн)

Четверг, 16 Апреля 2020 г. 19:13 (ссылка)
David Garrett - Viva La Vida


geniavegas
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Александр_Божьев

ГЛАВА 2258. 8 МАРТА 2020 ГОДА. 68 ДЕНЬ 2020 ГОДА. С Днём 8 Марта! Пить или не пить. Под прикрытием мишуры. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ.

Воскресенье, 08 Марта 2020 г. 07:39 (ссылка)


C днём 8 Марта (700x653, 337Kb)


1 Где Святой источник (517x335, 124Kb)

3 У источника (700x393, 153Kb)
2 Источник (700x541, 189Kb)


4 кока (700x393, 150Kb)

Александр Трофимов
Coca Cola под микроскопом. Факты, которые поставят точку в вопросе: пить или не пить…
В Турции впервые в мире против Coca-Cola начали судебное разбирательство по поводу состава напитка. На этикетке обычно пишут, что в Кока-колу входит сахар, фосфорная кислота, кофеин, карамель, углекислота и некий «экстракт». Этот экстракт и вызвал подозрение.
И компания Coca-Cola была вынуждена раскрыть секрет, из чего же на самом деле делают колу. Это оказалась жидкость, полученная из насекомого Cochineal (Кошени́ль).
Кошени́ль – это насекомое, которое живет на Канарских островах и в Мексике. Это насекомое присасывается хоботком к растению, сосёт сок и никогда не двигается с места. Для насекомого кошени́ль подготавливают специальные поля. Этих насекомых в поле собирают жители деревень…
Из самок и яиц этих насекомых выводят пигмент под названием кармин, который и окрашивает кока-колу в коричневый цвет. Сушеный вид кошени́ль выглядит как изюм, но на самом деле это насекомое!
Теперь вы знаете, что означает слово «Кока» в названии напитка. А теперь я вам расскажу, что скрывается за словом «Кола». Для этого я расскажу вам историю сотрудника, который 23 года проработал на фабрике Coca-Cola.
Сырьем для колы являются соло́дковые корни и этими корнями питаются разные млекопитающие, в том числе и мыши. Большие компании при производстве колы собирают эти корни тоннами с помощью экскаваторов. При сборке тонн корней они не в состоянии вытаскивать мышей.
Поэтому соло́дковые корни прессуют вместе с тем, что было среди корней.
Только после этого остатки шерсти, лапы и так далее вытаскиваются из этой массы!
Оттого, что напиток имеет темный оттенок, не заметно, что в ней также присутствует кровь и желудочная жидкость мышей. Конечно же, гиганты-компании, которые производят колу, пытаются нейтрализовать вредные вещества с помощью химикатов.
За 23 года сотрудник, рассказавший эту историю, ни разу не выпил и стакана колы.
Дальше судите сами.
Ученые из Вашингтона разложили на составляющие один из ингредиентов кока-колы. Оказалось, что карамель – это вовсе не растопленный сахар, а химическая смесь сахара, аммиака и сульфитов, полученная при высоком давлении и температуре. Она может вызывать рак легких, печени, щитовидной железы и лейкемию.
Также выяснилось, что в газировку входит спирт: это основа той самой секретной добавки «7 икс». В алкоголь добавляют по несколько капель ароматических масел, кориандр и корицу.
А жидкость насекомого кошениль – кармин вообще не прошла сертификацию, поэтому колу в некоторых странах не производят вообще.
Как на колу реагирует организм:
Через 10 минут
10 чайных ложек сахара “ударят” по вашей системе (это ежедневная рекомендуемая норма).
Вас не тянет рвать, потому что фосфорная кислота подавляет действие сахара.
Через 20 минут
Произойдет скачок инсулина в крови. Печень превращает весь сахар в жиры.
Через 40 минут
Поглощение кофеина завершено. Ваши зрачки расширятся.
Кровяное давление увеличится, потому что печень выбрасывает больше сахара в кровь.
Блокируются аденозиновые рецепторы, тем самым предотвращая сонливость.
Через 45 минут
Ваше тело увеличит производство гормона дофамина, стимулирующего центр удовольствия мозга.
Такой же принцип действия у героина.
Спустя час
Фосфорная кислота связывает кальций, магний и цинк в вашем кишечнике, ускоряя метаболизм.
Увеличивается выделения кальция через мочу.
Более чем через час
Мочегонные действия входит в игру.
Выводятся кальций, магний и цинк, которые находятся в ваших костях, так же как и натрий, электролит и вода.
Более чем через полтора часа
Вы становитесь раздражительным или вялым. Вся вода, содержащая в кока-коле, выводится через мочу.
Активный ингредиент кока-колы – ортофосфорная кислота. Ее рН равен 2,8. Для перевозки концентрата Coca-Cola грузовик должен быть оборудован специальными емкостями, предназначенными для высококоррозионных материалов.
Подробный состав разрекламированного продукта Coca-Cola Light без кофеина: Aqua carbonated, E150d , E952 , E950 , E951 , E338 , Е330 , Аromas , Е211
1. Aqua carbonated – газированная вода. Присутствие в воде углекислого газа возбуждает желудочную секрецию, повышает кислотность желудочного сока и провоцирует метеоризм – обильное выделение газов. Кроме того, используется не родниковая вода, а водопроводная, пропущенная через специальные фильтры.
2. E952 (Cyclamic Acid and Na, К, Са salts), Цикламовая кислота и ее натриевые, калиевые и кальциевые соли.
Заменитель сахара. Цикламат – синтетический химикат, имеет сладкий вкус в 200 раз превышающий сладость сахара, используется как искусственный подсластитель. Был запрещен к использованию в продуктах питания человека, поскольку является канцерогеном, вызывающим раковую болезнь.
В 1969 году распоряжением Федерального агентства по пищевым продуктам и лекарственным препаратам (FDA) запрещен к применению на территории США, т.к. было доказано, что он, как сахарин и аспартам, вызывает у крыс рак мочевого пузыря. В том же году запрещен в Канаде.
В 1975 году запрещен в Японии, Южной Корее и Сингапуре. Запрещен к использованию в производстве напитков в Индонезии. В 1979 г. всемирная организация здравоохранения реабилитировала цикламаты, признав их безвредными.
* Безопасная доза: 0,8 г в сутки.
3. E150d (Caramel IV – Ammonia-sulphite process, краситель)
– жженый сахар, получают путем переработки сахара при определенных температурах, с добавлением химических реагентов или без них. В данном случае добавляют сульфат аммония.
4. E950 (Acesulfame Potassium, ацесульфам калия)
– в 200 раз слаще сахарозы. Содержит метиловый эфир, который ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, и аспарогеновую кислоту, которая оказывает возбуждающее действие на нервную систему и может, со временем, вызвать привыкание. Ацесульфам плохо растворяется. Продукты с этим подсластителем не рекомендуется употреблять детям, беременным и кормящим женщинам.
* Безопасная доза: 1 г в сутки.
5. E951 (Aspartame)
– сахарозаменитель для больных диабетом. Химически не устойчив: при повышении температуры распадается на метанол и фенилаланин. Метанол (метиловый спирт) очень опасен: 5-10 мл способны привести к гибели зрительного нерва и необратимой слепоте, 30 мл могут привести к смерти. В теплой газировке и аспартам трансформируется в формальдегид, который является сильнейшим канцерогеном.
Документально подтвержденные случаи отравления аспартамом: потеря осязания, головные боли, усталость, головокружение, тошнота, сильное сердцебиение, увеличение веса, раздражительность, тревожное состояние, потеря памяти, туманное зрение, сыпь, припадки, потеря зрения, боли в суставах, депрессии, спазмы, заболевания детородных органов, потеря слуха.
Также аспартам может провоцировать следующие болезни: опухоль мозга, множественный склероз, эпилепсию, базедову болезнь, хроническую усталость, болезни Паркинсона и Альцгеймера, диабет, умственную отсталость и туберкулез.
* Безопасная доза: 3 г в сутки.
6. E338 (Orthophosphoric Acid, ортофосфорная кислота) – химическая формула: H3 PO4.
Пожаро- и взрывоопасна. Вызывает раздражение глаз и кожных покровов. Применение: для производства фосфорнокислых солей аммония, натрия, кальция, марганца и алюминия, а также для органического синтеза, в производстве активированного угля и кинопленки, для производства огнеупоров, огнеупорных связующих, керамики, стекла, удобрений, синтетических моющих средств, в медицине, металлообрабатывающей для очистки и полировки металлов, текстильной для выработки тканей с огнезащитной пропиткой, нефтяной, спичечной промышленности.
Пищевую ортофосфорную кислоту применяют в производстве газированной воды и для получения солей (порошки для изготовления печенья). Препятствует усвоению кальция и железа в организме, что может приводить к ослаблению костной ткани, остеопорозам. Другие побочные эффекты: жажда, сыпь на коже.
7. Е330 (Citric Acid, лимонная кислота) – бесцветные кристаллы.
Широко распространена в природе. Получают лимонную кислоту из махорки и брожением углеводов (сахар, патока). Применяют в фармацевтической и пищевой отраслях промышленности. Соли лимонной кислоты (цитраты) используют в пищевой отрасли промышленности, в качестве кислот, консервантов, стабилизаторов, в медицине – для консервирования крови.
8. Аromas – неизвестно какие ароматические добавки
9. Е211 (Sodium Benzoate, бензоат натрия)
– отхаркивающее средство, консервант пищевых продуктов. Бензойную кислоту (Е210), бензоат натрия (Е211) и бензоат калия (Е212) вводят в некоторые пищевые продукты, в качестве бактерицидного и противогрибкового средств. К таким продуктам относятся джемы, фруктовые соки, маринады и фруктовые йогурты. Не рекомендуется употреблять астматикам и людям, чувствительным к аспирину.
В последнем исследовании, проведенном профессором в области молекулярной биологии и биотехнологий из Шеффилдского университета (Англия) Питером Пайпером, обнаружили, что данное соединение наносит значительный вред ДНК.
По словам Пайпера, бензоат натрия, являющийся активным компонентом консервантов, используемых в большинстве газированных напитков, не уничтожает части ДНК, но деактивирует их. Это может приводить к циррозу печени и дегенеративным заболеваниям, например, болезни Паркинсона.
Источник: pandda.meПод прикрытием мишуры.

Прослушать запись Скачать файл

>
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_novate

Лайфхак: Как скрыть отросшие корни, если визит к парикмахеру откладывается

Четверг, 13 Февраля 2020 г. 18:48 (ссылка)
Наверное, у каждой девушки бывали ситуации, когда корни волос отросли, а визит к парикмахеру откладывается по различным причинам: завал на работе, маленькая зарплата, отъезд любимого мастера и так далее. Иногда случается и так, что на улице просто плохая погода, а стилист, как назло, живет на другом конце города. В любом случае бороться с отросшими корнями нужно. И если этого не может сделать специалист, то возьмитесь за дело самостоятельно, взяв на вооружение несколько советов от Novate.ru.

Подробнее..

https://novate.ru/blogs/130220/53404/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
ира_пичурова

Как легко и просто стимулировать образование корней

Вторник, 24 Сентября 2019 г. 21:06 (ссылка)


5774028_rost1 (200x300, 35Kb)Читать далее...
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Ромашковый_ангел

Как стимулировать образование корней натуральными способами. Несколько полезных советов.

Пятница, 23 Августа 2019 г. 09:11 (ссылка)1. Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.2. Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.3. Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.4. Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.5. Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.

3a268d9c (500x273, 124Kb)Источник.Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
cty0271

Уникальный способ лечения зубов.

Пятница, 01 Марта 2019 г. 09:06 (ссылка)

Это цитата сообщения siurpriz_siur Оригинальное сообщение

Без заголовка

Народный, уникальный способ естественного лечения, пломбирования и наращивания. В основном, для лечения используют настойки: а) аир настоянный на водке. б) прополис настоянный на водке. Готовим настойки: пол стакана аира (корни) заливаем пол литрами водки. Прополис (15-20грамм) натираем мелко и так же заливаем водкой 0,5 литра. Готовые настойки можно использовать через неделю. Одновременно применяют обе настойки. На один прием смешиваем по одной столовой ложке каждой из настоек. Полоскаем во рту, где больные зубы, от одной до трех минут. Потом сплевываем. Полоскания проводим перед тем как ложиться спать, или если начали болеть зубы. Этот способ используем в течении месяца, ну а сама боль пройдет через 1-3 дня. Настойка прополиса постепенно запломбирует микротрещины. А настойка аира снимает болевые ощущения с корней. Зубная боль исчезает совсем. Даже сломанные ровно корни начинают постепенно отрастать и не разрушаются. Что бы ускорить этот процесс, принимайте во время еды 0,1 грамма кальция.

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
NetFact

Елизавета Дворецкая в 64 книгах (1997-2018) FB2 » NetFact.Ru: Скачать бесплатно – Популярная Интернет Библиотека

Воскресенье, 18 Февраля 2019 г. 00:37 (ссылка)
netfact.ru/detective/6483-e...8-fb2.html


Елизавета Дворецкая в 64 книгах (1997-2018) FB2
Елизавета Алексеевна Дворецкая - современная и популярная российская писательница-фантаст и педагог. Настоящий мастер славяно-варяжского фэнтези, также пишет в жанре исторического романа. Коренная москвичка. Лауреат нескольких всероссийских литературных премий в области фантастики. Книги мастера славяно-варяжского фэнтези Е.А. Дворецкой могут быть восприняты и как сериалы, где из книги в книгу действуют полюбившиеся персонажи, и как самостоятельные произведения!Список книг:Княгиня Ольга

1. Ольга, лесная княгиня

2. Наследница Вещего Олега

3. Ольга, княгиня воинской удачи

4. Зимний престол

5. Ольга, княгиня зимних волков

6. Ольга, княгиня русской дружины

7. Две жены для Святослава

8. Княгиня Ольга и дары Золотого царстваКнязья Леса

1-2. Огненный волк

1. Чуроборский оборотень

2. Князь волков

3. Утренний всадник. Книга 1. Янтарные глаза леса

4. Утренний всадник. Книга 2. Чаша Судеб

5. Весна незнаемая. Книга 1. Зимний зверь

6. Весна незнаемая. Книга 2. Перекресток зимы и летаКорабль во фьорде

1-2. Битва колдуньи. Сага о мечах (= Стоячие камни)

1. Стоячие камни. Книга 1. Квиттингская ведьма

2. Стоячие камни. Книга 2. Дракон судьбы

3-4. Спящее золото

3. Спящее золото. Книга 1. Сокровища Севера

4. Спящее золото. Книга 2. Стражи Медного леса

5. Щит побережья. Книга 1. Восточный Ворон

6. Щит побережья. Книга 2. Блуждающий огонь

7. Корни гор. Книга 1. Железная голова

8. Корни гор. Книга 2. Битва чудовищ

9. Ведьмина звезда. Книга 1. Последний из Лейрингов

10. Ведьмина звезда. Книга 2. Дракон Памяти

11. Перстень альвов. Книга 1. Кубок в источнике

12. Перстень альвов. Книга 2. Пробуждение валькирии

13. Ясень и яблоня. Книга 1. Ярость ночи

14. Ясень и яблоня. Книга 2. Черный камень Эрхины

15. Дракон восточного моря. Книга 1. Волк в ночи

16. Дракон восточного моря. Книга 2. Крепость Теней

17. Дракон восточного моря. Книга 3. Каменный Трон

18. Лань в чаще. Книга 1. Оружие Скальда

19. Лань в чаще. Книга 2. Дракон БитвЛес на Той Стороне

1-2. Золотой сокол. Зеркало и чаша

1. Лесная невеста (= Золотой сокол)

2. Проклятие Дивины (= Зеркало и чаша)

3. Ночь богов. Книга 1. Гроза над полем

4. Ночь богов. Книга 2. Тропы незримых

5. Сокол Ясный

След черного волка

Солнце ВелесаОгнедева

1. Огнедева

2. Аскольдова невеста

3. Перст судьбы

4. Чары колдуньи

5. Тайна древлянской княгиниРюрик

1. Орел и Дракон

2. Источник судьбыВне серий

Венец Прямиславы (= Червонная Русь)

Ветер с Варяжского моря

Гуннхильд, северная невеста

Дверь в скале

Дочери Волхова

Как огонь от огня (в кн. Славянское фэнтези)

Колодец старого волхва

Кольцо Фрейи

Невеста викинга (= Велесов ключ; Ветер с Варяжского моря)

Предания Северного замка

Сокол Ясный

Сокровище Харальда

Червонная РусьНазвание: Елизавета Дворецкая в 64 книгах

Автор: Елизавета Дворецкая

Издательства: Разные

Год издания: 1997-2018

Жанр: Фантастика, Фентези

Язык: Русский

Формат: FB2

Качество: Отличное

Размер: 95 МбСкачать: Елизавета Дворецкая в 64 книгах (1997-2018) FB2Скачать | Download | TurboBit.net

https://turbobit.net/axydy4x2zr7x/Elizaveta_Dvoreckaja-64.rar.htmlСкачать | Download | HitFile.net

https://hitfile.net/iOVA60g/Elizaveta_Dvoreckaja-64.rar.htmlСкачать | Download | Файлообменник.рф

http://www.файлообменник.рф/po4gyuxxjlmm/Elizaveta_Dvoreckaja-64.rar.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Комфортариум (Автор -butikovanv)

Экс-участница «Дома-2» заявила,что воспитывает сына от Александра Бердникова.

Среда, 31 Января 2019 г. 00:07 (ссылка)


Бывшая участница телепроекта Анастасия Толстихина заявила, что уже несколько лет одна воспитывает сына от солиста группы «Корни» Александра Бердникова и потребовала у артиста заплатить ей крупную сумму денег на содержание ребенка.В эфире телепрограммы "На самом деле" Бердников рассказал ведущему Дмитрию Шепелеву, что познакомился с Толстихиной более 10 лет назад, когда та подошла к нему с просьбой сфотографироваться. По словам артиста, они начали общаться, однако через пару месяцев девушка внезапно исчезла. Спустя несколько лет Анастасия снова появилась в жизни Александра и заявила о том, что уже несколько лет воспитывает от него ребенка.Читать далее...
Метки:   Комментарии (3)КомментироватьВ цитатник или сообщество
ffecansiacoup80

Без заголовка

Вторник, 29 Января 2019 г. 09:33 (ссылка)

Семейные корни по фамилии в Чайковском
подробнее тут - http://rememberalways.me/


Проект Remember Always
Адрес: Пермский край, г.Пермь, ул.Монастырская, 57, оф. 401Эл.адрес: rememberalways59@gmail.com
http://rememberalways.me/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
sigslirelic87

Без заголовка

Вторник, 29 Января 2019 г. 09:29 (ссылка)

Семейные корни в Соликамске
подробнее тут - http://rememberalways.me/


Проект Remember Always
Адрес: Пермский край, г.Пермь, ул.Монастырская, 57, оф. 401Эл.адрес: rememberalways59@gmail.com
http://rememberalways.me/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
liaspamjutfinn76

Без заголовка

Вторник, 29 Января 2019 г. 08:56 (ссылка)

Семейное древо найти свои корни в Ижевске
подробнее тут - http://rememberalways.me/


Проект Remember Always
Адрес: Пермский край, г.Пермь, ул.Монастырская, 57, оф. 401Эл.адрес: rememberalways59@gmail.com
http://rememberalways.me/

Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
prozvsl

Без заголовка

Понедельник, 28 Января 2019 г. 23:09 (ссылка)

Семейные корни в Соликамске - https://vk.com/page-146922511_53950578

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
pusycho

Без заголовка

Понедельник, 28 Января 2019 г. 18:21 (ссылка)

Семейные корни в Соликамске - https://vk.com/page-146922511_53950578

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
nonsurrenderuu413

Без заголовка

Понедельник, 28 Января 2019 г. 14:04 (ссылка)

Семейные корни в Соликамске - https://vk.com/page-146922511_53950578

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
riddcyrsaitson1979

Без заголовка

Понедельник, 28 Января 2019 г. 12:35 (ссылка)

Семейные корни в Соликамске - https://vk.com/page-146922511_53950578

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество

Следующие 30  »

<корни - Самое интересное в блогах

Страницы: [1] 2 3 ..
.. 10

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda