-

 -

 • (34)
 • (15)
 • (42)
 •     (12)
 •     (10)
 •     (13)
 • (45)
 • (58)
 • (15)
 • (3)
 • (94)
 • (139)
 •     (12)
 •     (32)
 •     (11)
 •     (3)
 •     (45)
 •    , (20)
 • (2)
 • (6)
 • (10)
 • (299)
 •     (28)
 •     (3)
 •     (29)
 •     (39)
 •     (30)
 •     (24)
 •     (14)
 •    - (4)
 •     (47)
 •     (21)
 •     (33)
 •     (10)
 •     (10)
 •     (27)
 •     (19)
 • (55)
 •     (8)
 •     (16)
 •    , (14)
 •     (1)
 •     (17)
 • (497)
 •     (10)
 •     (18)
 •     (72)
 •     (52)
 •     (21)
 •     (3)
 •     (15)
 •     (5)
 •     (12)
 •     (1)
 •     (28)
 •     (19)
 •     (25)
 •     (19)
 •     (18)
 •     (20)
 •     (20)
 •     (9)
 •     (17)
 •     (88)
 •     (14)
 •     (15)
 •     (68)
 • (27)
 •     (10)
 • (38)
 • (60)
 •     (27)
 •     (1)
 •     (13)
 •     (14)
 • (56)
 •    "Point-to-Point (7)
 •     (23)
 •     (20)
 • (332)
 •     (13)
 •     (25)
 •     (2)
 •     (7)
 •     (1)
 •     (31)
 •     (6)
 •     (4)
 •     (18)
 •     (4)
 •     (3)
 •     (3)
 •     (21)
 •     (13)
 •     (2)
 •     (2)
 •     (15)
 •     (12)
 •     (37)
 •     (3)
 •     (18)
 •     (6)
 •     (28)
 •     (20)
 •     (Cold porcelain) (7)
 •     (8)
 •     (10)
 •     (48)
 • , (177)
 •     (4)
 •     (22)
 •     (20)
 •     (15)
 •     (16)
 •     (46)
 •     (35)
 •     (9)
 •     (19)
 •     (2)
 • (18)
 •     (9)
 • (34)

 -

  _

 - e-mail

 

 -

 -

 LiveInternet.ru:
: 04.02.2012
: 1958
: 49
: 2016

:

.


: (19), (27), (10), (10), (33), (21), (47), (3), - (4), (14), (30), (39), (29), (28)

: (34), (18), ,(177), (332), (56), (60), (38), (27), (497), (55), (299), (10), (6), (2), (139), (94), (3), (15), (58), (45), (42), (15), (34)
(0)

, 04 2016 . 09:07 +
5819 [ + !], .  , .

, , .

  , , 100% ,    .  ?


34349f31930e4a2e77943cc1cb9aef49 (700x494, 209Kb)

0_96bce_390471e0_S.png
/
/
/

(1)

, 15 2016 . 18:24 +
galkapogonina [ + !]

A

salenta - http://salenta.livejournal.com/910621.html
@ 2016-03-15 15:15:00salenta
15 , 10:57
. , , . , . , , : , , , . . 3,5 - 5,5 /. 6 / () - , .

A

. , . , , " """, , . . . , - . , . , , . . , , .
...
/
/

(0)

, 14 2016 . 11:48 +
_ [ + !]

.

  . (604x486, 53Kb) , . , . 12 . , .

, , , .
, , . : , .

.
2-3 ( ).

, - , . , , - 4-6 1 . ( , , ). , , , , .
...
/
/

(0)

, 14 2015 . 12:07 +
_ [ + !]

......

, , .

1. , .

, , , — — . , . — . : — .

2. В , .

— « » , . , — — , , , — . , , . , , . , , , « ».

: «» , , , . — , , , , .

3. , : , .

: «» (, , ), . — .

: . , . , , — : . В , , — .

4. .

, . , , 3 5% , , , . , , .

— (, ). . В, .

:

 1. — , 300 , : 100 .
 2. В — .  . , — . , , , . . — 20 — 30 , 1000 , 2 — 5 . , «» , . В , , . , , . — . — .
 3. , , : . « ». ! , , . : , . — , . , — . , . , .

— 60! — , . , , . ! : « !»

В — , . , . , , . В : «В!», : « !».

, , . , — , . . … . , .

: . , , , . : , . — « », — . .

? , . , ? : — . , . — ! В — . .

5. . ?

, 90% , , . , , . … «-» (!) , , (!)

6. . В , .

: « ». , — . ? , . — — . — — . . , — , , . , , . , , . В .

. .  . , , «», «» ? В ( ). , . — . , , . , , . .

http://formulazdorovya.com/780350087793478068/shes...aily&utm_content=title

,/
,/
/

(0)

, 07 2015 . 12:51 +
[ + !]

♥ღ♥ , , ♥ღ♥

doctor (300x300, 255Kb)
? .
, . - . , .
2-3 7-9 . 30 .

* * *

, , , , , .

* * *

, , , , , , .
.

4248238_59 (141x95, 29Kb)
/
/

(0)

, 31 2015 . 10:32 +
5819 [ + !]

...

sakit-gigi (241x320, 51Kb)
, !.. , ... ...
: , , . . , . . , , , , , , ...

- .
. , . . .
. , . , , , .

3 . . - . , , , .

274958481 (145x65, 17Kb)- :

1. .

2. , .

3. , . , . , , . , . .

4. . , . .

5. 2-3 .

6. .

7. . . . 3-4 . . - . , . . - . — .

.

. , . , . , . , .

, , .

.

. ! -, , -, , , , -, , . , ?

, , . , : . ?.

 

/

(0)

, 29 2015 . 09:55 +
_ [ + !]

ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß ÏÐÎÒÈÂ ÃÎËÎÂÎÊÐÓÆÅÍÈÉ ÏÐÈ ØÅÉÍÎÌ ÎÑÒÅÎÕÎÍÄÐÎÇÅ.

ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß ÏÐÎÒÈ ÃÎËÎÂÎÊÐÓÆÅÍÈÉ ÏÐÈ ØÅÉÍÎÌ ÎÑÒÅÎÕÎÍÄÐÎÇÅ. (604x385, 33Kb)Ãîëîâîêðóæåíèþ ïîäâåðæåíû ìíîãèå ïîæèëûå ëþäè.  ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îíî ñâÿçàíî ñ îñòåîõîíäðîçîì øåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà.  ýòîì ñëó÷àå ïîëåçíî âûïîëíÿòü ñïåöèàëüíóþ ãèìíàñòèêó, êîòîðàÿ èçáàâèò âàñ îò ãîëîâîêðóæåíèÿ. Îíà óêðåïëÿåò ìûøå÷íûé êàðêàñ øåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà è òàêèì îáðàçîì ïðåäîòâðàùàåò «çàæèìû», ïðèâîäÿùèå ê ãîëîâîêðóæåíèþ.

Êîìïëåêñ óïðàæíåíèé äëÿ øåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà

1. Ìåäëåííî, ñ óñèëèåì âûòÿãèâàéòå øåþ ââåðõ (ãîëîâó ïðè ýòîì çàäèðàòü íå íóæíî, ñìîòðåòü ïåðåä ñîáîé). Óäåðæèâàéòå íàïðÿæåíèå â øåå íåñêîëüêî ñåêóíä, çàòåì ðàññëàáüòå øåþ. Ïîâòîðèòå 10 ðàç.

2. Ìåäëåííî, ñ óñèëèåì ïîâåðíèòå ãîëîâó íàëåâî äî óïîðà. Çàäåðæèòåñü â òàêîì ïîëîæåíèè íåñêîëüêî ñåêóíä, çàòåì ðàññëàáüòå ìûøöû è âåðíèòåñü â èñõîäíîå ïîëîæåíèå. 10 ðàç.

3. Ìåäëåííî, ñ óñèëèåì ïîâåðíèòå ãîëîâó íàïðàâî äî óïîðà. Çàäåðæèòåñü â òàêîì ïîëîæåíèè íåñêîëüêî ñåêóíä, çàòåì ðàññëàáüòå ìûøöû è âåðíèòåñü â èñõîäíîå ïîëîæåíèå. 10 ðàç

4. Ìåäëåííî, ñ óñèëèåì îïóñòèòå ãîëîâó, êîñíóâøèñü ïîäáîðîäêîì ãðóäè. Óäåðæèâàéòå íàïðÿæåíèå â ìûøöàõ íåñêîëüêî ñåêóíä, çàòåì ðàññëàáüòå ìûøöû è ïîäíèìèòå ãîëîâó. 10 ðàç.

5. Ìåäëåííî, ñ óñèëèåì îòêëîíÿéòå ãîëîâó íàçàä êàê ìîæíî äàëüøå. Óäåðæèâàéòå íàïðÿæåíèå â ìûøöàõ íåñêîëüêî ñåêóíä, çàòåì ðàññëàáüòå ìûøöû è âåðíèòåñü â èñõîäíîå ïîëîæåíèå. 10 ðàç.

6. «Ïèøèòå» íîñîì öèôðû îò 1 äî 10 è îò 10 äî 15 ðàç.

Ïîâòîðÿéòå êàæäîå óïðàæíåíèå ñíà÷àëà ïî 3-4 ðàçà. Ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàéòå êîëè÷åñòâî ïîâòîðîâ.Ñåðèÿ ñîîáùåíèé "ÔÈÒÍÅÑ ÍÀ ÄÈÂÀÍÅ":

×àñòü 1 - Áàññåéí...??? Ìîæíî...
×àñòü 2 - Ãèìíàñòèêà...??? Çàìå÷àòåëüíî...
...
×àñòü 18 - ÄÛÕÀÍÈÅ ÉÎÃÎÂ
×àñòü 19 - Êîñìåòè÷åñêàÿ ãèìíàñòèêà
×àñòü 20 - ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß ÏÐÎÒÈ ÃÎËÎÂÎÊÐÓÆÅÍÈÉ ÏÐÈ ØÅÉÍÎÌ ÎÑÒÅÎÕÎÍÄÐÎÇÅ.


/

(0)

, 29 2015 . 09:53 +
_ [ + !]

.

   . (604x385, 33Kb) . . , . , .1. , ( , ). , . 10 .

2. , . , . 10 .

3. , . , . 10

4. , , . , . 10 .

5. , . , . 10 .

6. 1 10 10 15 .

3-4 . ." ":

1 - ...??? ...
2 - ...??? ...
...
18 -
19 -
20 - .


/

(0)

, 25 2015 . 10:21 +
_ [ + !]17 (604x377, 46Kb) , , , , , , , , , .. - , - - .

, , , , . , .
, .

1. ,
. . - , .
- . - . .
...
/

(0)

, 24 2015 . 18:26 +
fljuida [ + !]!

    , , .

, . :

 • -
 • ,
 • , , , ,

, , :)

:)

- :
/
/

(0)

, 24 2015 . 18:25 +
5819 [ + !]

.....

chesnok1 (300x200, 14Kb)
, a .

.

.

.

 


.

. , ( ), , , 1 10 , ....  

, , .... ... !!!![

homesovety.ru
 

/
/

(0)

, 26 2014 . 00:40 +
_ [ + !]- . , . , . :
 • , . .
 •   ,     
...
/
/
/

(0)

, 28 2014 . 19:12 +
lenchik_1 [ + !]

.

   

 

 

.


  .
( ), , , , , - , , , "" , .

( ).

* ( ) , 2 .
* 1 . , 1 .
* 3 .
* 3 , .
* 3 .
9 . 2 .

: , -.

 

" .":
 (221x45, 90Kb) (221x45, 90Kb)
1 - .
2 - .
...
5 - 33 .
6 - 10 :
7 - .
/
/
/

(0)

, 01 2014 . 15:04 +
Volody24_gl [ + !]

5

- (Campaign for Safe Cosmetics) Not Just a Pretty Face: The Ugly Side of the Beauty Industry ( : )

1) Silicone(C) - , 50%


, Silicone free

2) Tallow animal fat ( ) -

3) ineral oil - - . , .!!!


Oil Free

4) Paraben() - ( , butyl,ethyl,methyl paraben)

,,

Haraben free

5) Glueen()- ,

6) Bentonite()-

7) Glycols()-,

8) Talc()-.

Talc free

9) (Phthalates, BBP, DBP, DEHP, DEP, DIDP)

,

10)

,

11) ( Sodium Laureth Sulphate),,

12)

Fd&C D&C, .

, Fd&cred #6.

13)Triclosan ()

- . -

14)

PEG

DMDM hydantoin

Imidsazolidinyl urea

Methylchloroisothiazolinone

Methylisothiazolinone

Triclosan

Triclocarban

Triethanolamine ( TEA)

15) (,,) Mercury,Lead Acetate, plumbous acetate

. : http: //vk.com/maihoum?w=wall-52361900_40370


Volody24 gl
/

(0)

, 19 2014 . 02:03 +
_ [ + !]

.

lopnuvshie-kapilyari-200x179 (200x179, 6Kb)

. ,  

...
/
/

(0)

, 19 2014 . 02:01 +
_ [ + !]767_500_300_1 (485x300, 20Kb)

, , .

...
/

(0)

, 08 2014 . 19:15 +
imgpreview (2) (238x168, 6Kb)
, , 50- . , . , , , , , , , , , , . .

, , . . . , . .

. , . , , , , , . , , .

- . , .

, , . , , . - . , .

, , . , 10 48% .

, , : , , , , . . , - .

, , , , . , , .

, (, ) . . , .

, . . : . ( ), .

, , . , , , . . , , .

: . : . , , , , .

. , . , . , , .

, , .

, , . , ? , . , ?

, . , , , .

: , , . , , . , , .

: . , , , . , . ? .

, . . , , . , . , , ? . .

: , , , , .

, ? . , , , , , . ?

, . - , . . , , .

, , , , , , . . .

, , . : , , (1%-) . 2 , , .

. , , ( ), , . , , , , . , . , .

, , : , ? ! : .

: , . . , - , . . .

: . :

,
,
,
.
( ) . , , .

. , . : 36,6 , pH 7,4, - . . , , , .

100% , . , , , , , , , . , .

, . .

. . , , , . . . .

. , , , . .

. , . . . , 1015- , , .

( ).

10 2 . (37 ) , . , : , : , .
37 , 7 . . 2 : 9 18 21 6 . 5 .
3 . . , , 1 . 30 3 .
0,5 2 , 1 . 3 , 50 .
.
: (, ), , , , , , , , . . , .

. , , . , , 12 , .
,
/
/
/

(0)

, 07 2014 . 21:30 +
__ [ + !]3407372_i_1 (224x150, 6Kb)

. .

- ! - - !

. : 2 . . , 5 . .  2 . . . , - 1 . . , , 10- . . . 

2 , , . - 4 . 5 . . .

,  . ,  , . .


3407372_108364370_2971058_0_94083_a9ca375b_S (127x150, 34Kb) , , . . . , , .

/
/


(0)

, 03 2013 . 23:01 +
_ [ + !]i (201x150, 6Kb)

"" - . - "".

...
/
/

(0)

, 03 2013 . 20:27 +
AAUUMM [ + !]

-

9s (150x112, 3Kb)

, :)..

, :)..

.

- ( ) , , :)..

.

- , :)

ok

  :)

 

 

...
/


 : [2] 1