-

: 966 : 4
( )
: 37507 : 7
: 6091 : 3
: 4488 : 5
: 5915 : 1

 -

 • (210)
 • (255)
 •     (119)
 •     (25)
 •     (29)
 •     (94)
 • (327)
 • (554)
 • (39)
 • (77)
 • , , , (85)
 • (496)
 • (195)
 •    = = (32)
 •     (163)
 •     , (14)
 • (52)
 • (1585)
 •     (25)
 •     (133)
 •    , , , (186)
 •     (100)
 •    , , .. (446)
 •     (618)
 •     (104)
 •    , (198)
 •     (19)
 •     (9)
 • (24)
 • (0)
 • (744)
 •     (182)
 •     () (102)
 •     (219)
 •     (158)
 •    , (90)
 •     (97)
 •     (37)
 • (291)
 • (19)
 • (164)
 • , (135)
 • (126)
 • (1426)
 •    , : (116)
 •    , : (105)
 •    , : (109)
 •    , , (162)
 •     - (44)
 •     - , (16)
 •    , (59)
 •     .. (34)
 •     (40)
 •     (128)
 •     (29)
 •     (301)
 •    : (25)
 •    : (54)
 •    : , , (31)
 •    : (36)
 •    : , , (59)
 •    : (22)
 •    : (58)
 •    : (85)
 •    : (136)
 •    : (9)
 •    : , (12)
 •     (90)
 •     (22)
 • (83)
 • (145)
 •    . (84)
 •    , (47)
 •     (14)
 •     (21)
 • (720)
 • (44)
 •     (30)
 •     (9)
 •     (10)
 • (150)
 • (100)
 •    = = (62)
 •     (57)
 • (5)
 • , (435)
 • ! (47)
 • (266)
 • (392)
 • (93)
 • (276)
 •    , , (54)
 •     (11)
 •    , , (38)
 •     (16)
 •     (7)
 •    , (16)
 •     , , (9)
 •     (8)
 •    , , , (35)
 •    , (57)
 •     (24)
 •    , (10)
 • (34)
 • (2243)
 •    . . (126)
 •    == (82)
 •    = = (81)
 •    = = (270)
 •    =, , = (368)
 •    , (24)
 •     (48)
 •    , , (37)
 •     (106)
 •     (185)
 •    , (223)
 •     (76)
 •     (7)
 •     (277)
 •     (97)
 •    , , (41)
 •     (34)
 •    , (6)
 •     (387)
 • (143)
 • (75)
 •     (48)
 •     (12)
 •     (6)
 • , (96)
 • (83)
 • , , (1088)
 •    =, , , = (135)
 •    == (11)
 •    =, ר= (93)
 •    == (38)
 •     (7)
 •     (16)
 •     (74)
 •    , (38)
 •     (21)
 •     (25)
 •    , (290)
 •     (12)
 •    , , . (22)
 •     (52)
 •     (9)
 •    , (143)
 •     (24)
 •     (12)
 •    , (4)
 •    , (23)
 •     (115)
 •     (91)
 • (110)
 • (2)
 • , (127)
 • (168)
 •     (6)
 •     (109)
 •     (6)
 •     (31)
 •     (26)
 • (128)
 • (384)
 • (165)
 • (425)
 • (70)
 • (26)
 • , , (454)
 • (479)
 •    = = (22)
 •     (111)
 •     (37)
 •     (52)
 •     (28)
 •     (255)
 • )))))) (91)
 • (100)
 • (104)
 • (691)
 •    , , , , (95)
 •     (42)
 •     (205)
 •    , , (85)
 •     (11)
 •     (12)
 •     , , (84)
 •     (48)
 •     (34)
 •    , (94)
 •     (32)
 •     (33)
 • (10)
 • (50)
 •     (38)
 • ! (107)
 • (54)
 • (182)
 • (95)
 • (707)
 •    = = (79)
 •     (127)
 •     (423)
 •     (85)
 •     () (37)
 •     (22)
 •     (13)
 •     (38)
 • (338)
 • , .. (1547)
 •    . , . (97)
 •    .. (675)
 •    .. (197)
 •    . (158)
 •    .. (73)
 •    = = (104)
 •     (1)
 •     (1)
 •     (3)
 •     (8)
 •     (3)
 •     (1)
 •     (18)
 •     (26)
 •     (10)
 •     (1)
 •     (1)
 •     (49)
 •     (1)
 •     (3)
 •     (13)
 •     (2)
 •     (1)
 •     (4)
 •     (12)
 •     (4)
 •     (38)
 •     (24)
 •     (1)
 •     (6)
 •     (179)
 •     (2)
 •     (1)
 •     (34)
 •     (21)
 •     (13)
 •     (3)
 •     (1)

 -

  _

 - e-mail

 

 -

 LiveInternet.ru:
: 14.08.2010
: 16251
: 6169
: 23388

:


 

 

 


(16)

, 13 2025 . 03:57 +
 • (209)
 •  (255)
 •      (119)
 •      (25)
 •      (29)
 •      (94)
 •  (324)
 •  (551)
 •  (39)
 •  (77)
 • , , ,  (84)
 •  (496)
 •  (195)
 •    = = (32)
 •     (163)
 •     ,  (14)
 •  (52)
 •  (1584)
 •      (25)
 •     (133)
 •    , , ,  (186)
 •     (99)
 •    , , .. (446)
 •      (618)
 •      (104)
 •    ,  (198)
 •      (19)
 •     (9)
 •  (24)
 •  (0)
 •  (744)
 •      (182)
 •     ()(102)
 •     (219)
 •     (158)
 •    ,  (90)
 •      (97)
 •     (37)
 •  (289)
 •  (18)
 •  (164)
 • ,  (135)
 •  (126)
 •  (1425)
 •    , :  (116)
 •    , :  (105)
 •    , :  (108)
 •    , ,  (162)
 •     -  (44)
 •     - ,  (16)
 •    ,  (59)
 •     .. (34)
 •      (40)
 •      (128)
 •      (29)
 •      (301)
 •    :  (25)
 •    :  (54)
 •    : , , (31)
 •    :  (36)
 •    : , ,  (59)
 •    :  (22)
 •    :  (58)
 •    :  (85)
 •    :  (136)
 •    :  (9)
 •    : ,  (12)
 •     (90)
 •      (22)
 •  (83)
 •  (144)
 •    .  (83)
 •    ,  (47)
 •      (14)
 •     (21)
 •  (718)
 •  (43)
 •      (29)
 •      (9)
 •      (10)
 •  (150)
 •  (100)
 •    = = (62)
 •     (57)
 •  (5)
 • ,  (432)
 • ! (47)
 •  (266)
 •  (392)
 •  (93)
 •  (276)
 •    , ,  (54)
 •     (11)
 •    , ,  (38)
 •     (16)
 •     (7)
 •    ,  (16)
 •     , ,  (9)
 •     (8)
 •    , , ,  (35)
 •    ,  (57)
 •      (24)
 •    ,  (10)
 •  (34)
 •  (2232)
 •    . . (126)
 •    == (81)
 •    = = (81)
 •    = = (268)
 •    =, , = (365)
 •    ,  (24)
 •     (47)
 •    , ,  (36)
 •     (104)
 •     (184)
 •    ,  (221)
 •     (75)
 •      (7)
 •     (275)
 •     (95)
 •    , ,  (41)
 •     (33)
 •    ,  (6)
 •     (385)
 •  (143)
 •  (75)
 •     (48)
 •     (12)
 •      (6)
 • ,  (96)
 •  (83)
 • , ,  (1082)
 •    =, , , = (135)
 •    == (11)
 •    =, ר= (93)
 •    == (37)
 •     (7)
 •     (16)
 •     (74)
 •    ,  (38)
 •     (21)
 •     (25)
 •    ,  (289)
 •     (12)
 •    , , . (22)
 •     (52)
 •     (9)
 •    ,  (143)
 •     (24)
 •     (12)
 •    ,  (4)
 •    ,  (23)
 •     (111)
 •     (91)
 •  (108)
 •  (1)
 • ,  (127)
 •  (168)
 •      (6)
 •      (109)
 •     (6)
 •     (31)
 •      (26)
 •  (128)
 •  (383)
 •  (165)
 •  (424)
 •  (70)
 •  (26)
 • , ,  (454)
 •  (477)
 •    = = (21)
 •     (111)
 •     (37)
 •     (51)
 •      (27)
 •     (255)
 • ))))))  (91)
 •  (100)
 •  (104)
 •  (690)
 •    , , , , (95)
 •      (41)
 •     (205)
 •    , ,  (85)
 •     (11)
 •     (12)
 •     , ,  (84)
 •      (48)
 •      (34)
 •    ,  (94)
 •     (32)
 •     (33)
 •  (10)
 •  (50)
 •      (38)
 • ! (107)
 •  (54)
 •  (182)
 •  (95)
 •  (706)
 •    = = (79)
 •      (127)
 •      (422)
 •      (85)
 •     () (36)
 •      (21)
 •      (13)
 •      (38)
 •  (338)
 • , .. (1545)
 •    . , . (97)
 •    .. (675)
 •    .. (196)
 •    .  (158)
 •    .. (72)
 •    = = (104)
 •     (1)
 •     (1)
 •      (3)
 •     (8)
 •      (3)
 •     (1)
 •     (18)
 •     (26)
 •     (10)
 •     (1)
 •     (1)
 •     (49)
 •     (1)
 •     (3)
 •     (13)
 •     (2)
 •     (1)
 •     (4)
 •     (12)
 •     (3)
 •     (38)
 •     (24)
 •     (1)
 •     (6)
 •     (179)
 •     (2)
 •      (1)
 •     (34)
 •     (21)
 •     (13)
 •     (3)
 •     (1)

 
16
: 8
(0)

? .

, 25 2016 . 09:12 +
kru4inka [ + !]? .

 (600x400, 41Kb)

. , . 2-3 , 20-30 .

. :
 (180x87, 25Kb)
/


: 1
(0)

, -

, 25 2016 . 09:11 +
Liousy [ + !]kak-prigotovit-em-preparaty-svoimi-rukami (220x220, 15Kb)

, - , .

-, , . , , .

   , , . , . , .

, . : , ,  , . , , .

...
,: 1
(0)

,

, 25 2016 . 09:11 +
Liousy [ + !]normy-poliva (220x220, 19Kb)

: , , .  ?

  , . , . .

, , . , . 3-4 17 . - . - . 20-30 1 2.

, - .  . . , . .

...

"":
1 - ,
2 -
...
46 - , , , -
47 - .
48 - ,

"":
1 - !
2 - ,
...
32 - ,
33 - , ,
34 - ,

", , ":
1 - …
2 -
...
35 - : , , ,
36 - !
37 - ,

/
/
/
/
/,
/: 4
(0)

, 25 2016 . 09:09 +
PEROOO [ + !]

***********
, :
1
1
1
1
4,5:  

: 2
(0)

:

, 19 2016 . 12:49 +
_ [ + !]:

 :

2 . , . . , , , . , . , , .

...
, , /


:  
(2)

-

, 19 2016 . 12:45 +
11 [ + !]


 

4265673_album_pic_1_1_ (700x525, 289Kb)

, 15 .

.

,- , ,

4265673_album_pic_2 (700x525, 339Kb)

.. ( nyam2 nyam2 nyam2 ),

.

-,, - . 

:

,-, .

, - .

15-20 .

. 1 -600-800 ( ).

, .PS:

, , .

.

, .

4265673_thumb_16571b3ce745505a612510446add27f0_1_ (700x525, 124Kb)

4265673_album_pic_1_ (700x525, 138Kb)

4265673_album_pic_3 (700x525, 146Kb)

4265673_album_pic_4 (700x525, 287Kb)

 

- -

4265673_album_pic_5 (700x525, 322Kb)

4265673_album_pic_6 (700x525, 292Kb)

-

4265673_album_pic_7 (640x480, 162Kb)

4265673_album_pic_8 (640x480, 159Kb)

4265673_album_pic_9 (700x524, 19Kb)

 

http://forum.say7.info/topic17663-250.html

 

/, :


: 8
(0)

-

, 19 2016 . 12:44 +
Veh07 [ + !]jZV-bI9Awpo (600x254, 20Kb)

"==":
1 - 5 , , ?
2 - :
...
36 - -
37 -
38 - -: 1
(0)

, 19 2016 . 12:27 +
nickchay [ + !]

/

(1)

: 4

, 19 2016 . 11:55 +
_ [ + !]1 (592x401, 209Kb)

, . , , . 

4
/
, , /


: 4
(0)

""

, 19 2016 . 11:44 +
Bereginia_Ludmila [ + !] , ? - «» !

,         ?  - «» !

6 .. — ( ), . : 

1.   (Phlox paniculata) ‘Blue Paradise’ 1 . - «» . 

 (Phlox paniculata) ‘Blue Paradise’

2.   (Helianthus microcephalus) ‘Lemon Queen’ — 1,5 . . 

 (Helianthus microcephalus) ‘Lemon Queen’

3.     . 4.    (Euphorbia characias), - . 

 (Euphorbia characias)

5.   (Hemerocallis), — . 

 Hemerocallis


6. -    (Salvia nemorosa). 

 (Salvia nemorosa).

7.    (Campanula punctata) - . 

 (Campanula punctata)

8. - -    (Achillea filipendulina) . 

 (Achillea filipendulina)

9.    (Agastache rugosa). 

 (Agastache rugosa)

10.    (Kniphofia uvaria). 

 (Kniphofia uvaria)

11. «»    (Iris Barbata-Elatior). 

 Iris Barbata-Elatior

:

12. 13.    (Geranium magnificum) 

 Geranium magnificum

14.    (Salvia officinalis). 

 Salvia officinalis

15.    (Nepeta faassenii) . 

 Nepeta faassenii

16.    (Sedum reflexum) ‘Angelina’.

 (Sedum reflexum) ‘Angelina’

 
 http://www.7dach.ru/MoySad/idei-garmonichnogo-sada...formy-21395.html#ixzz4C0mIG6Do

" ":
1 - " "
2 -
...
20 - .
21 - -
22 - ""

" ()":
1 -
2 - " "
...
35 - !!!
36 -
37 - ""

/

:  

: 2

  _
: [813] 812 811 ..
.. 1