-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Саледаба

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 30.05.2010
Записей: 3508
Комментариев: 18
Написано: 3673


Без заголовка

Среда, 21 Сентября 2016 г. 12:06 + в цитатник
Это цитата сообщения Lula79 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Корекційно-розвивальна програма для дітей із затримкою психічного розвитку

практичний психолог спеціальної ЗОШ №1 Кіровоградської міської ради

Інформацію взято із газети «Дефектолог», листопад 11(35) 2009

Працюючи у спеціалізованому навчальному закладі з дітьми, які мають обмежені психофізичні можливості, практичний психолог займається діагностичною, корекційною, консультативною роботою, що має свої особливості. Ця робота спрямовується на виправлення, послаблення недоліків психофізичного розвитку розумово відсталих учнів. Корекційна робота в основному базується на формуванні в учнів нових пізнавальних можливостей. Система занять організована на поєднанні наочного образу, слова та практичних дій, а також сприяє розвитку сприймання та сенсорних можливостей наочно-образного мислення, довільної уваги та пам'яті.

Для підвищення ефективності психолого- педагогічної і соціальної реабілітації учнів із ЗПР необхідні комплексні диференційовані медичні реабілітаційні заходи із застосуван­ням медикаментозної терапії, психотерапії, використанням нетрадиційних методів Підвищення опірності організму, загартування, індивідуалізації фізичного виховання, раціоналізації режимів і умов навчання, що сприятиме корекції не тільки нервово- психічного, а й соматичного здоров'я цієї категорії учнів.

Для досягнення мети необхідно розв'язати такі завдання:
Аналізуючи цілісну систему формування вікової динаміки адаптивної поведінки імбецилів, виділити аспекти, що найактивніше проявляються в їхній реальній життєдіяльності, зокрема у процесі міжособистісної взаємодії у групі та практично-побутовій діяльності, а також обґрунтувати комплекс характерологічних особливостей дітей даної категорії, акцентуючи увагу на найбільш мобільних і дієздатних психологічних та інтелектуальних особливостях.
Диференціювати дітей зі складними інтелектуальними вадами за рівнем сформованості у них адаптивної поведінки.
Виявити характер впливу емоційно збагачених виховних ситуацій на формування адаптивної поведінки глибоко розумово відсталих дітей в умовах спеціального закладу.
Визначити психолого-педагогічні умови формування адаптивної поведінки глибоко розумово відсталих дітей, що реалізуються через створення комплексу спеціальних емоційно збагачених ситуацій.

Підвищенню результативності процесу формування адаптивної поведінки імбецилів допоможе вивчення дитини — практична основа для розробки індивідуальної корекційної програми розвитку, до якої входять два важливих взаємопов'язаних напрямки: по-перше, організаційні форми допомоги батькам; по-друге, корекційно-виховна робота з дитиною.

Загальна мета корекційно-розвивальної роботи — сприяння розвиткові дитини, створення умов для реалізації його внутрішнього потенціалу, допомога в подоланні і компенсації відхилень, що заважають його розвиткові. Досягти цієї мети можливо лише в тому випадку, якщо корекційно-розвивальна робота відбувається з урахуванням вікових особливостей дітей і особливостей, пов'язаних із характером порушення онтогенезу.

Корекційні впливи слід організовувати так, щоб вони відповідали основним лініям розвитку в конкретний віковий період, базувалися на властивих цьому вікові особливос­тях і досягненнях. По-перше, корекція має бути спрямована на виправлення і дорозвинення, а також компенсацію тих психічних процесів і новоутворень, що почали формуватися в попередньому віковому періоді та які є основою для розвитку в наступному періоді. По-друге, корекційно-розвивальна робота має створювати умови для ефективного формування тих психічних функцій, що особливо інтенсивно розвиваються в поточний період дитинства. По-третє, корекційно-розвивальна робота має сприяти формуванню передумов для благополучного розвитку на наступному віковому етапі. По-четверте, корекційно-розвивальна робота має бути спрямована на гармонізацію особистісного розвитку дитини на конкретному віковому етапі.

Рівні реалізації корекційно-розвивапьної роботи:
Психофізіологічний, що показує сформованість компонентів, які складають внут­рішню, фізіологічну і психофізіологічну основу всіх систем суб'єкта, який розвивається.
Індивідуально-психологічний, визначальний розвиток основних психологічних систем (пізнавальної, емоційної тощо) суб'єкта.
Особистісний, що виражає специфічні особливості власне суб'єкта як цілісної системи, його відмінність від аналогічних суб'єктів, які знаходяться на даному етапі розвитку.
Мікрогруповий, що показує особливості взаємодії суб'єкта, який розвивається, з ін­шими суб'єктами та їхніми об'єднаннями.
Соціальний, визначальної форми взаємодії суб'єкта з більш широкими соціальними об'єднаннями і суспільством у цілому.

Для дітей із ЗПР треба детально розплановувати рекреаційне заняття. Для таких дітей характерним є те, що в більшості з них можуть переважати процеси збудження нервової системи над процесами гальмування. Як наслідок того — надмірна рухливість, часте переключення уваги з одного виду діяльності на інший. Такі діти перебувають у постійному русі. Вони поверхово сприймають навколишній світ, не слухають пояснень, а одразу переходять до дій. Дехто взагалі не слухає пояснень. Або спостерігається інша картина, коли діти повільні, не сприймають пояснень чи навіть демонстрування їх.

Окрім того, діти навчаються у школі, де переважно ведуть сидячий спосіб життя, і можуть ділитися своїми емоціями лише на коротких перервах чи на уроках фізкультури, на яких удосталь погаласувати чи посміятися їм не дозволять, позаяк існує навчальний план і його треба виконувати.

Для таких дітей корекційні заняття є важливим фактором розрядки і вираження емоцій. Так само, як і для дітей із синдромом Дауна, на корекційних заняттях із дітьми із ЗПР треба використовувати безпечний і цікавий інвентар. Інструктор для них Має неодмінно стати авторитетом, бо інакше вони не слухатимуть ніяких пояснень чи вказівок із вашого боку.

Для таких дітей необов'язково використовувати саму казку, хоча це залежить від віку. Якщо молодший шкільний вік, то можна використовувати асоціації з казками, а якщо діти старші — треба конкретизувати завдання і наближати його до завдань, які ви давали б дітям із нормальним психічним розвитком. Головне в дітей із ЗПР — сформувати навич­ки, необхідні для їхнього віку. Так, граючи у гру, можна спочатку ввести одне правило, потім два, і навіть три, але треба пильнувати за правильністю виконання гри (тобто за до­триманням правил).

На початку заняття добре давати ігри на запам'ятовування імен одне одного чи на запам'ятовування назв предметів, потім ігри з перебуванням у грі та вибуванням із неї, естафети з найпростішими навичками володіння м'ячем чи палицями тощо, а наприкінці — обов'язково ігри на увагу чи такі,, що можуть емоційно врівноважити дітей.

Якщо ви використовуєте ігри командні, не треба виділяти ні особистих перемог, ні командних, краще завжди створювати атмосферу успіху всіх або нікого. Якщо, для прикладу, ви даєте перетягувати канат для двох команд і бачите, що одна з команд явно сильніша, — поміняйте в команді гравців на гравців протилежної команди. Це дасть змогу дітям не насміхатися одне з одного і не хизуватися своїми перемогами, які вони помітять, бо грають і за ту, і за іншу команду.

Для дітей із ЗРП важливо створювати позитивну та радісну атмосферу на занятті, не бавитися в ігри довше 5 хвилин, не використовувати довгих пояснень, краще показати — це швидше і зрозуміліше. Не треба дозволяти брати інвентар без дозволу, важливо *

пильнувати за порядком, аби діти прибирали і правильно складали інвентар, що водночас привчає їх до організованості.

Слід максимально залучати всіх дітей До ігор, навіть тих, які не виявляють бажання брати безпосередню участь у грі, треба робити помічником чи вболівальником, але не залишати без уваги, бо деколи своїм протестом вони виказують брак уваги до себе.

Учні з тяжкими розумовими вадами найчастіше мають значно порушені й обмежені можливості руху. Трапляється так, що вони не відчувають потреби спонтанного руху.

Уже в материнській утробі дитина виконує доцільні рухи (ссе великий палець, обертається, б'є ногами, вимахує руками) і завдяки тому накопичує перші сенсомотор- ні навички. Частина учнів з тяжкими вадами теж має такі навички, оскільки ушкодження центральної нервової системи настало лише в останні місяці вагітності, перед самими пологами або значно пізніше. У дородовий період і в новонародженого почуття дотику, рівноваги і глибокого чуття (пропріоцепції) є активне, а їхня взаємодія — підстава для правильного психорухового розвитку. Відчуття руху стає початком розвитку усвідомлення себе, свого я. Воно дає змогу також виділити себе з оточення.

Рух сприяє загальному посиленню активації, а отже, й емоцій, готовності до контактів, і для деяких осіб із тяжкими розумовими вадами є майже єдиним джерелом радості. У багатьох випадках після рухового «розігрівання» дитина готова до зосередження на «розумових завданнях». Розвиток дитини з ушкодженою центральною нервовою сис­темою порушений. Чуттєво-руховий досвід викликає неправильне відчуття власного тіла і неправильні рухи, а тому виникає неправильне сприйняття самого себе. Тож для учнів із тяжкими розумовими вадами обов'язковим є ретельне планування рухових занять.

Передумови організації корекційних занять:
комфортна атмосфера — передбачувані для занять ігри мають бути безпечні, зрозумілі для них, розширювати обсяг руху, мінімалізувати патологічні реакції;
спеціальне облаштування оточення — безпечна основа знаряддя, що дає можливість виконувати різноманітні рухи (прибрати небезпечні предмети, якщо, наприклад, гім­настичне спорядження неможливо прибрати із залу, відсунути його в куток і прикрити матами тощо);
продовжити час заняття або вкоротити його, якщо в тому виникає необхідність;
заняття мають бути привабливі для дітей — заохочувати дітей докладати зусиль (у тому можуть допомогти: музика, застосування кольорових предметів, що видають звуки, заохочувальний контакт із дорослими або іншими дітьми);
залучення до занять учнів з іншими можливостями — руховими та розумовими;
в відчуття спроможності (мінімальними зусиллями можна досягти максимального ефекту);
отримання нових, невідомих досі вражень)

Часто ми навіть не усвідомлюємо факт, що звичайні обертання, кидання, штовхання можуть дати невідомі досі відчуття і тому стати надзвичайним переживанням для дитини з тяжкими розумовими вадами.

Користь від корекційних занять:
відчуття руху всіх видів;
виявлення оптимальної кількості всіх збудників, які стимулюють почуття (особливо почуття дотику, рівноваги, пропріорецеп- ції);
набування нових чуттєво-рухових навичок;
задоволення потреби контакту з іншою особою, з однолітками у групі;
відчуття себе в ролі виконавця;
пробудження потреби спонтанного й усвідомленого руху;
радість (більшість учнів із тяжкими розумовими вадами не мали нагоди відчути радості руху).

Про значення руху треба пам'ятати під час усіх занять із дітьми, які мають тяжкі розумові вади. Ці здібності є необхідними в усіх щоденних процесах: рухаємося, аби змінити позу на зручнішу, дістати якийсь предмет, переміститися, самостійно їсти чи вмитися тощо. Навчання руху допоможе таким дітям стати самостійнішими і незалежними.

Психологічна корекція — це дія, спрямована на певні психологічні структури з метою забезпечення повноцінного розвитку і функціонування дитини. Це обґрунтована дія на внутрішній світ людини, за якої психолог має справу з конкретними проявами бажань, переживань, пізнавальних процесів і дій дитини. При визначенні основної мети і завдань психологічних корекцій важливо пам'ятати положення Л. Виготського про створення зони найближчого розвитку особистості і діяльності дитини як основний зміст корекційної роботи. Психологічна корекція покликана вирішувати завдання профілактики.

Пеихокорекційна та розвивальна програма для дітей із ЗПР була розроблена за ре­зультатами нашого експериментального дослідження, під час якого ми зробили виснов­ки, що психокорекція має проводитися ще до вступу дітей до школи.

Мета: формування прийомів розумової діяльності у дітей старшого дошкільного віку із ЗПР.

Завдання: формування і розвиток розумових здібностей, тренування пам'яті і мислення, уваги; вдосконалення сприйняття простору.

Методика проведення ігротерапїі

Ігротерапія застосовується не тільки з корекційною метою, а й із профілактичною та психогігієнічною. Розрізняють дві форми ігротерапїі: індивідуальну і групову. Якщо у дитини проблеми зі спілкуванням, тоді групова терапія більш корисна, ніж індивідуальна. В ігротерапії застосовують різний ігровий матеріал: ігри в «сім'ю», ігри з маріонетками, будівельні, ігри-вправи.

Ігри та вправи, спрямовані на розвиток уваги


У дітей із ЗПР особливо страждає довільна увага, коли потрібна цілеспрямована діяль­ність. Ці діти швидко відволікаються, увага у них нестійка. Знижена і здатність до 'її роз­поділу між різними видами діяльності. Вони не можуть робити одночасно дві справи. Зву­жений обсяг уваги переключається з одного виду діяльності на інший.

У завданнях, які ми пропонуємо, формування уваги відбувається в одних випадках при різних видах сприйняття (зоровому, слуховому, дотиковому), а в інших — на рівні розумо­вих операцій, уявлень, процесів пам'яті.

Хто більше побачить?

Запропонувати дітям уважно розглянути картинку і перелічити, що вони бачать на ній.

Знайдіть помилку

У цієї гри багато варіантів, які пропонуються відповідно до класу:
знайти фігуру, яку поклали не на своє місце. Викладається декілька видів карток, підібраних за певними геометричними фігурами, проте серед трикутників лежить квадрат, між ромбами — прямокутник тощо;
сказати, що неправильно. Пропонують кілька думок, частина з яких — алогічні.

Прочитати пропозиції і знайти помилкові думки. (Наприклад: заєць уміє літати; взимку холодно; на сосні виросли червоні яблука; у собаки народилися телята тощо.)

Фігури

Зображені фігури 3—4 видів (трикутник, коло, квадрат, ромб). Усього 5—10 рядів по 10 фігур у кожному ряді. Фігури в ряду розташовані довільно. Потрібно:
розкласти фігури, як показано на зразку;
розставити значки тільки у квадратах і трикутниках;
поставити значки в ромбах і підкреслити всі квадрати.

Предмети

Дається таблиця з предметами 5—10 рядів по 8 у кожному.

Предмети розташовані довільно. Потрібно:
викреслити всі гриби;
викреслити всі м'ячики;
викреслити всі ялинки червоним олівцем, а м'ячики — синім;

4. викреслити всі м'ячики і підкреслити ялинки.
Ігри та вправи на вдосконалення сприйняття простору

Сприйняття — складніший процес, ніж відчуття. Це цілісне віддзеркалення об'єктів і явищ навколишнього світу. Воно пов'язане з мовою, мисленням, пам'яттю, уявленнями, а також особливостями особистості.

Сприйняття дітей із ЗПР характеризується порушенням вибірковості, цілісності, узагальненості. У них утворюються лише найпростіші, а не головні зв'язки між об'єктами, тому їм важко осягнути значення сприйманого. У таких дітей звужений обсяг сприйняття, що ускладнює їм орієнтування в малознайомих місцях. Перелічені дефекти сприйняття негативно позначаються на успішності навчання (не дотримуються ліній рядка, виникають труднощі при написанні елементів літер, у поскладовому читанні, в розташуванні предметів у просторі тощо). Для вдосконалення сприйняття слід вико­ристовувати корисні заняття з малювання, ліплення, конструювання, спортивні ігри та фізичні вправи.

Відгадай і намалюй
На дотик відгадати фігури, що знаходяться в мішечку (пласкі, з картону або фанери), назвати їх, а потім намалювати.
Розкладають геометричні фігурки, однакові з тими, що лежать у мішечку. Ви по- назуєте будь-яку фігуру і просите дістати з мішечка таку ж.

З яких фігур?
Пригадати і назвати предмети, схожі на коло, квадрат, прямокутник трикутник.
Закінчити малюнок із заданих фігур.

Виклади фігури з паличок

Спочатку дають дітям зразок, а потім забирають, щоб відтворити фігури по пам'яті.

Яка рука?

Потрібно:
визначити, якою рукою дівчинка триває прапорець;
в якій руці хлопчик тримає кулю;
на якій нозі стоїть дівчинка;
якою рукою хлопчик тримає ручку.

Що де знаходиться?

Потрібно назвати, що зображено в середині, що в лівому верхньому кутку тощо.

Твій шлях

Потрібно розказати, як ти йдеш до крамниці і що де знаходиться (праворуч, ліворуч, позаду, попереду тощо).

Уважно слухай і намалюй

Психолог називає геометричні фігури із вказівкою їхнього місця на аркуші. Діти мають замалювати їх на вказаному місці згідно з інструкцією (вгорі ліворуч трикутник, праворуч від нього квадрат, у центрі коло тощо).

Лабіринт
Допомогти зайчику знайти дорогу.
Якою дорогою діти йдуть до школи?

Домалюй предмети

Попросити дітей назвати, а потім домалювати предмети, зображені на малюнках. Можна заштрихувати або розфарбувати їх.

Упізнай, що зображено

Перед дитиною лежать картинки, на яких знайомі зображення дано не повністю. По­просити дітей подумати і сказати, що вони впізнали, кому належать ті чи інші елементи зображення.
Ігри та вправи на вдосконалення сприйняття часу

Сприйняття часу особливо складно дається дітям із ЗПР. Тривалість, швидкість, пос­лідовність явищ усвідомлюються ними зі значними зусиллями. В іграх і вправах добре закріплювати уявлення про добу (ранок, день, вечір, ніч), дні тижня, місяці, ввести у словник понять тимчасові слова-поняття: раніше, пізніше, спочатку, потім, до, після.

Розклади по порядку

Покласти таблички з відповідними словами і попросити дітей розташувати їх у порядку зростання часу.

Розв'яжи задачу

Василько гостював у селі тиждень і п'ять днів. Скільки всього днів він був у селі?

Котра година?

Використовуючи іграшковий годинник, попросити дітей визначити час на годиннику, а потім поставити стрілки за вказівками психолога.

До чого відноситься?

Узяти картинки із зображенням пори року і картинки із зображенням таких предметів: саней, лиж, човна тощо. Дитина має назвати предмет і підкласти до картинок із відповід­ною порою року.

Визначити час

На табличках написано: ніч, ранок, день, вечір; на картках зображені ситуації, що від­повідають певній частині доби. Пропонується дитині визначити, коли відбувається дія, зображена на картках, і підкласти їх до відповідної таблиці.
Ігри та вправи на вдосконалення сприйняття кольору

Для дітей із ЗПР характерна занижена колірна чутливість. Насилу засвоївши основні насичені кольори (червоний, синій, жовтий, зелений), діти ще довго плутають їхні відтінки. Вони нерідко використовують колір, не відповідний забарвленню реального об'єкту (розфарбовують кішку в синій колір, огірок у червоний тощо), не розуміють, що колір може бути постійною ознакою того чи іншого предмета.

Добери відповідну пелюстку

Перед дитиною кладуть картку із зображенням декількох квіток (ромашка, волошка, мак, соняшник), у кожної з яких бракує однієї пелюстки. Вони додаються окремо. Запропонувати дитині знайти їхню квіточку з урахуванням кольору і форми.

Упізнай за кольором

Пропонуються смужки різного кольору. Потім показати контури предметів (листя, огірок, кавун, волошка, лимон тощо). Дитина має показати смужку відповідного кольору.

Чиї сукні висять?

На малюнку зображені дівчатка, в їхньому волоссі бантики різного кольору. На мотузці висять сукні того ж кольору. Діти мають сказати, кому з дівчаток належить кожна сукня.

Знайди у вазі фрукти (за кольором)
Хто назве більше предметів?
Що буває червоним?
Що буває зеленим?
Що буває жовтим?
Ігри та вправи на розвиток мислення та мовленая

Для дітей із ЗПР найбільш складними є словесно-логічні операції, виконання яких протікає тільки в розумовій площині. Протягом багатьох років педагоги розвивають мислення учнів, піднімаючи його від найдоступніших наочних форм до абстрактних словесно-логічних понять.

Пропоновані нижче ігри і вправи сприяють не тільки активізації розумової та мовної діяльності, а й розвивають такі психічні процеси, як уявлення, пам'ять, уява, емоції, воля.

Виконуючи ці завдання, дитина має знайти схожість і відмінності у предметах і явищах, порівняти їх на основі виділених ознак, зробити узагальнення, висновок.

Завдання-головоломки
Склади 2 квадрати із 7 паличок, 2 рівні трикутники із 9 паличок тощо.
Візьми 9 паличок і склади квадрат і 4 трикутники.
Дитина має уявити фігуру і здогадатися, як її складати.
Прибери 2 палички, щоб залишився один прямокутник.
Склади будиночок із 6 паличок, а потім переклади 2 палички, щоб вийшов прапо­рець.
Прибери 3 палички, щоб залишилося З таких самих квадрата. Прибери 4 палички, щоб залишилося 3 квадрата. Переклади 1 паличку і щоб будиночок був перевернутий в інший бік.
Намалюй фігурку, яку потрібно.
Увагу дітей слід привертати до відмінних
ознак зображених предметів, до їхньої послідовності.
Продовж числовий і літерний ряд. Викресли зайву фігурку, цифру.
Гра «Розклади Фігури». Гра складається із 24 карток (8x6 см) із зображенням геометричних фігур чотирьох видів, трьох кольорів (сині, червоні, зелені), великого і маленького розміру.

1-й варіант. Мовчки розкласти фігури в купки: спочатку в 3 купки відповідно до форми, потім у 3 купки відповідно до кольору.

2-й варіант. Покласти на стіл будь-яку картку з фігурою, дитину попросити викласти картку з фігурою, відмінною тільки однією ознакою. Наприклад: якщо маленьке червоне коло, то дитина має покласти велике червоне коло або маленький червоний квадрат тощо.
Назви одним словом. Лисиця, заєць, ведмідь, вовк — ... Сир, ковбаса, хліб, масло — ... Ліжко, стілець, диван, крісло — ... Шапка, спідниця, майка — ... Сосна, ялинка, верба, клен — ...
Зоологічне лото (настільна гра на закріплення знань про тварин).
Покажи, що не підходить (соснові методика «Четвертий зайвий»).
На закріплення уміння узагальнювати (фрукти, овочі, посуд, меблі геометричні фігури тощо), пояснюючи при цьому, чому не підходить.
Яке слово не підходить?
На таблицях написані слова. Прочитати слова і назвати те, яке не підходить, і чому.
Хто що любить?
Набір карток із тваринами. Дібрати кожній тварині з іншого набору карток те, що ця тварина їсть.
Кому що треба?
Попросити дитину дібрати до карток із зображеннями знайомих ситуацій картки, де намальовані предмети, яких бракує.
Відгадай загадку (знайти картинку- від гадку).
Наприклад: без рук, без ніг, а ходить. Або дати текст загадок і попросити намалювати відгадки.
Придумай загадку.
Показати дітям предмети: м'яч, жабу, книгу, олівець тощо, потім попросити їх, виділивши характерні ознаки, придумати загадки.
Склади з літер слова.
Доповни слово.
Встав у слова пропущені літери.
Назви слово, яке починається з останньої літери.
Наприклад: сова — альбом — море — єнот... тощо. Для цієї мети дуже добре підійде гра в міста, кольори тощо.
Назви протилежні слова: тонкий —
гострий — ... чистий — ... гучний — ... низький —... здоровий — ...
Закінчи речення: Влітку тепло, а взимку... Птахи літають, а змії... Восени листя жовте, а влітку...
Хто більше складе.
Дати дитині наочні картинки, де потрібно підібрати риму до предметів: ліс — ніс; оку­ляри — товари; хустка — пелюстка тощо.
Розкласти по порядку і скласти розповідь (3—4 картинки за сюжетними картинками).
Назвати, що неправильно (прості описові ситуації без складних смислових зв'язків).
Ігри та вправи на розвиток пам'яті

Пам'ять дітей із ЗПР можна значно поліпшити за умови систематичної і цілеспрямованої роботи. Не слід займатися механічним тренуванням пам'яті, заучувати непотрібне або малозрозуміле. Дитина має розуміти те, що їй пропонують запам'ятати. Найбільші можливості для навчання прийомів осмисленого запам'ятовування дає класифікація. Наприклад, у процесі класифікації дитина створює групу «Взуття». Вибирає із запро­понованих картинок ті, на яких зображені туфлі, капці, чоботи, сандалії тощо. Називає їх і дає їм загальну назву — взуття. Через деякий час класифікація йде вже подумки.

Ігри, спрямовані на розвиток пам'яті, сприяють розвитку цілеспрямованого процесу запам'ятовування, розширенню обсягу пам'яті. Діти пізнають раціональні прийоми осмисленого запам'ятовування і пригадування, вчаться встановлювати зв'язки між предметами.

Подивися!

Роздають 10 пар картинок, пов'язаних одна з однією за значенням. Треба розкласти картинки у два ряди, уважно розглянути і запам'ятати їх. Через 1 хв картинки правого ряду прибрати, а лівий — залишити без змін. Попросити дітей, дивлячись на картинки, що залишилися, назвати ті, які прибрали.

Що змінилося?

Пропонують картинку із зображенням З—4 знайомих предметів і просять їх назвати. Потім — картинку із 7—8 предметами, і дитина ма$ сказати, чи є серед них ті, які були на першій картинці.

Знайти показану фігуру серед 15 інших. Варіантів цієї гри може бути багато: з предме­тами, іграшками, геометричними фігурами, з кольоровими смужками тощо.

Слухай і повторюй

Простукати по столу певну кількість разів і попросити дитину відтворити почуте.

Назви слова, які запам'ятав

Дитині дають 5—10 картинок. Завдання: прочитати слова, які треба запам'ятати, і до кожного слова підібрати відповідну картинку, щоб вона допомогла, і запам'ятати це сло­во. Картинки: лисиця, книга, сир, машина «швидкої допомоги», мітла, їжак. Слова для запам'ятовування: їжа, навчання, зоопарк, хвороба, робота. Через 20—30 хв після того, як дитина відібрала картинки, запитати, які слова вона запам'ятала.

Завдання і вправи у кожній темі розміщені відповідно за ступенем зростання їхньої складності. У зв'язку з цим необхідно дотримуватися певної послідовності при виконанні вправ та їх проведенні.

Отже, причиною неуспішності в навчальній діяльності дітей із затримкою психічного розвитку є несформованість психічних функцій та недостатньо розвинена інтелектуальна й емоційно-вольова сфера.

У навчанні дітей із затримками психічного розвитку важливо використовувати конкретні іграшки та матеріали, цікаві для малят; викладати інформацію та завдання невеликими частинами і часто повторювати їх; учити умінь та навичок, які вони зможуть часто використовувати у школі та за її межами; мати на увазі, що розумово відсталі учні можуть потребувати допомоги в оволодінні вміннями, які інші діти опановують самостійно, без спеціального навчання.

Особливу увагу слід приділяти переходу від навчання у школі до роботи. Слід вико­ристовувати всі можливості для налагодження самостійного життя таких людей, а також їхнього пристосування до роботи у звичайних конкурентних умовах.
Рубрики:  центр реабилитации

Без заголовка

Среда, 21 Сентября 2016 г. 12:03 + в цитатник
Это цитата сообщения Lula79 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Школа Mariposa для детей с аутизмом. Учебное пособие для сотрудников (перевод).

Оценка реакции ребенка на средуВ большинстве случаев дети по разному реагируют на различные сенсорные воздействия (стимулы). Понимание шаблонов реакций на окружающую среду каждого ребенка может помочь родителям и инструкторам при определении типов игрушек и занятий, которые ему нравится, также хорошо помогает в определении типов стимулов, которые должны или НЕ должны быть использованы в обучении или поощрении ребенка. Изучайте ребенка внимательно и описывайте его/ее реакцию на разные стимулы.

Звуки
Как ребенок реагирует на громкие и тихие звуки? Реагирует ли он по разному если ожидает звук или если звук внезапный и неожиданный?
Как ребенок реагирует на смену высоты вашего голоса? Как он/она реагирует на очень низкий или высокий тон голоса? Предпочитает ли он мужские или женские голоса?
Как ребенок реагирует на музыку? Пытается ли он петь песни, даже если нельзя разобрать слов?
Может ли ребенок имитировать ритмические паттерны на барабане или ксилофоне? Может ли он правильно повторить количество ударов или ритм?
Соответствует ли норме громкость речи ребенка? Меняется ли громкость речи в зависимости от ситуации?
Сколько слогов в предложениях, которые ребенок может уверенно имитировать?
Как ребенок реагирует на «говорящие игрушки»? Впадает ли он с ними, как правило, в «само-стимуляцию» (включает их снова и снова), если его оставить с ними наедине?
Способен ли ребенок расставить пропущенные слова в стишках (в книжках с рифмами) или в песенках без специального обучения?

Визуальные стимулы
Может ли ребенок определять объекты по фотографиям? Как ребенок реагирует на рисунки выполненные карандашом? Реагирует ли он по-разному на смену контрастности цветов или более светлый фон рисунка выполненного карандашом (т.е. коричневый на рыжевато-коричневый или черный на белый)?
Как ребенок реагирует на разное освещение? Ведет ли он себя по-разному при искусственном дневном свете, мягком или ярком свете?
Реагирует ли ребенок по-разному на движущиеся раздражители или на относительно статичные?
Реагирует ли ребенок по-разному на визуальные стимулы если он сам находится в движении?
Впадает ли ребенок в «само-стимуляцию» с крутящимися или движущимися объектами?
Способен ли он собирать головоломки? Если да, то, каких типов? Может ли он складывать перевернутые головоломки?
Может ли ребенок разобрать и собрать игрушку?
Способен ли ребенок найти дорогу к знакомым местам? Может ли он найти знакомые ему объекты если их перенесли в другое место?
Может ли ребенок отреагировать на одну маленькую деталь на картинке. А не на картинку в целом?

Подвижность, тактильные ощущения и ощущение тела в пространстве.
Старается ли ребенок быть «всегда в движении» или предпочитает более сидячий образ жизни?
Однообразны ли движения или однотипны?
Как ребенок реагирует на качание, кружение или танцы у Вас на руках?
Есть ли разница в том, как ребенок реагирует на резкие движения или плавные?
Как ребенок реагирует на маленькие (замкнутые) пространства? Большие (открытые) пространства?
Когда ребенок гуляет, старается ли он забраться на объекты или ходит вокруг?
Как ребенок реагирует на различную текстуру одежды или игрушек?
Как ребенок реагирует на объятия по сравнению с легкими прикосновениями? Есть ли разница в том, как он реагирует на медленный продолжительный массаж против коротких штрихов стаккато? По-разному ли он/она реагирует на прикосновения к различным частям его/ее тела?
Терпимо ли он относится к чистке зубов и умыванию лица? Как часто он берет разные предметы в рот?
Кушает ли ребенок пищу разной текстуры и консистенции?
Впадает ли ребенок в «само-стимуляцию» физически манипулируя предметами или частями тела?
Способен ли ребенок последовательно выполнить некоторое количество движений для выполнения задания?
Может ли ребенок последовательно выполнить некоторое количество действий с игрушками?
Какой общий мышечный тонус у ребенка (собранный или расслабленный)? Меняется ли это при целенаправленных движениях?

Вкус
Употребляет ли ребенок пищу с разными вкусами? Предпочитает ли он острую, соленую, сладкую или мягкую пищу?
Пробует ли он пищу сначала языком или пригубливает до того как съесть?

Запах
Проявляется ли у ребенка чувствительность к парфюмерии, моющим средствам или другим химическим веществам?
Есть ли конкретный запах, который нравится ребенку?
Нюхает ли он вещи до того как взаимодействовать с ними?
Впадает ли ребенок в «само-стимуляцию» при контакте с запахами?

Школа Mariposa для детей с аутизмом. Учебное пособие для сотрудников (перевод).
Рубрики:  центр реабилитации

Без заголовка

Среда, 21 Сентября 2016 г. 12:02 + в цитатник
Это цитата сообщения Lula79 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Без заголовка

Ресурсы, на которых можно бесплатно скачать карточки, задания и другие полезные материалы.
1. Геометрические фигуры http://www.pinterest.com/…/thema-vormen-kleuters-theme-sha…/
2. Весь Гленн Доман, книги, карточки http://www.kraskizhizni.com/…/284-glenn-doman-knigi-kartoch…
3. Карточки по категориям http://www.kids-pages.com/flashcards.htm
4. Противоположности http://www.pinterest.com/pe…/lang-opposites-gegens%C3%A4tze/
5. Карточки по различным темам http://www.pinterest.com/nilaykoc/education/
6. Карточки http://www.pinterest.com/…/flashcards-and-pictures-like-th…/
7. Лото, графомоторика, мемори http://www.pinterest.com/source/busylittlebugs.com.au/
8. Карточки, игры, идеи http://www.pinterest.com/chalanyovajanka/do-m%C5%A1/
9. Симпатичные материалы, бесплатное скачивание http://www.itsybitsyfun.com/worksheets.html
10. Health pictures, гигиена, режимные моменты http://classroomclipart.com/clipa…/page-9/Clipart/Health.htm
11. Задания http://www.kidslearningstation.com/presc…/basic-concepts.asp
12. Одевание https://drive.google.com/…/0B81DxmWiHchrM0sxM0k2Q1JZR…/edit…
13. Монтессори http://www.montessoriprintshop.com/Free_Montessori_Download…
14. Задания http://homeschoolcreations.com/preschoolhandwriting.html
15. Задания http://www.1plus1plus1equals1.net/…/sofia-the-first-printa…/
16. Задания, найди лишнее. В целом на сайте еще есть интересные красочные материалы http://www.themeasuredmom.com/which-one-is-different-works…/
17. Задания, материалы http://www.schoolsparks.com/ki…/kindergarten-math-worksheets
18. Карточки для детей на русском языке http://umm4.com/kartochki
19. Карточки, идеи http://grow-clever.com/
Рубрики:  центр реабилитации

Без заголовка

Воскресенье, 22 Мая 2016 г. 19:38 + в цитатник
Это цитата сообщения Irina_Karpenko [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Платье цвета беж в филейной технике. -мое хобби мои работы

В начале была юбка. За несколько лет, она меняла свою длину: миди, в 2010, http://www.stranamam.ru/photo/8438912/, еще длиннoе миди, и макси. http://www.stranamam.ru/photo/9091315/
И порой носилась как пончо в 2011-2012 годах http://www.stranamam.ru/photo/8438869/
В 2014 году я решила подарить ее приятельнице. Она наверное не хотела меня обидеть и сначала сказала не носит в пол, я ее укоротила до миди... а она вообще отказалась наотрез от юбки. И она висела до 2016 года. Вот я и решила, превращу я юбку в платье. Из остатков юбки в пол вполне хватило на верх. Почему платье, а не юбка. И хотя к юбке имеется и маечка http://www.stranamam.ru/photo/9091355/ и пуловер из таких же ниток
http://www.stranamam.ru/photo/9092393/ - http://www.stranamam.ru/photo/9092387/
единый верх и низ позволит носить платье
*в жаркий летний день,
*в отпуске

Платье цвета беж в филейной технике. Крючок.


*и летом у нас, с различными жакетами. Лето у нас прохладное, температуры в среднем 18-19.
 

Платье цвета беж в филейной технике. Крючок.

Читать далее...
Рубрики:  Ирина Карпенко

Без заголовка

Четверг, 14 Апреля 2016 г. 18:06 + в цитатник
Это цитата сообщения nikitaqa29 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Учимся делать красивые пирожки и булочки

abb2a6a7b13ffb08c44d6d5336f6d155 (700x520, 170Kb)

Хочу предложить несколько  способов  разделки теста. Вдохновляйтесь, творите на радость близким!

 

ЧИТАТЬ ПОСТ ЦЕЛИКОМ

Серия сообщений "копилка для Владика":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 19 - Без заголовка
Часть 20 - Без заголовка
Часть 21 - Без заголовка


Без заголовка

Воскресенье, 07 Февраля 2016 г. 23:28 + в цитатник
Это цитата сообщения Мама_Дина [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Крутая шпаргалка по сочетанию цветов

http://www.adme.ru/tvorchestvo-dizajn/krutaya-shpa...po-sochetaniyu-cvetov-1169610/
preview-650x390-650-1454068241 (650x390, 86Kb)
Рубрики:  сочетание цветов

Без заголовка

Суббота, 06 Февраля 2016 г. 09:20 + в цитатник
Это цитата сообщения Люмлия [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Три простых способа связать эффектное декольте на летней кофточке

oval (600x319, 172Kb)

serdce (600x435, 252Kb)

Довольно часто рукодельницы испытывают затруднения при расчете и вязании горловины-декольте в моделях собственного сочинения. Особенно это касается изделий, связанных сложным рисунком. И часто получается совершенно неинтересный вырез, как говорится, «ни уму, ни сердцу»… Вот и вынуждены мастерицы вязать все то же «каре» или V-образное декольте, как самые простые. 

далее...
Рубрики:  ажурное лето

Без заголовка

Суббота, 16 Января 2016 г. 10:38 + в цитатник
Это цитата сообщения -MALEFISENTA- [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Вязание крючком.Идеи.Схемы

Я думаю тут каждый для себя что-то найдет, или просто вдохновится))) В некоторых случаях только схемы узоров, без моделей.

Читать далее...
Рубрики:  Мотивы,узоры

Без заголовка

Пятница, 08 Января 2016 г. 12:07 + в цитатник
Это цитата сообщения Снегурка-вика [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Сумочка-косметичка

 
Мастер-класс,  Вязание крючком, : Контейнер для мелочей и косметичка. Нитки . Фото 1
МК

Серия сообщений "вторая жизнь ненужных вещей":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 35 - Без заголовка
Часть 36 - Без заголовка
Часть 37 - Без заголовка


Без заголовка

Пятница, 08 Января 2016 г. 11:52 + в цитатник
Это цитата сообщения tancha1259 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ВЯЗАНЫЕ КРЮЧКОМ СУМОЧКИ-СЕТОЧКИ

234

Рубрики:  сумки

Без заголовка

Пятница, 08 Января 2016 г. 11:11 + в цитатник
Это цитата сообщения marisha54 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

МОЧИЛА - КОЛУМБИЙСКИЕ СУМКИ

 
МОЧИЛА-ЯРКИЕ КОЛУМБИЙСКИЕ СУМКИ
Мочила (Mochila) – традиционная сумка колумбийских индейцев ручной работы.
Подробно ЗДЕСЬ http://xn--h1adbc.su/post376869931/#
О вязании жаккарда крючком по кругу: схемы, Видео- и фото-МК сумки "Мочила"
ЗДЕСЬ http://www.liveinternet.ru/users/koko_shik/post374354709/Колумбийская мочила. Идеи, подсказки, схемы .
ЗДЕСЬ http://www.liveinternet.ru/users/3206915/post371563038/

Колумбийские мочила.
Подробно + видео МК
ЗДЕСЬ
http://www.liveinternet.ru/users/4153190/post282150090/


Для тех, кому мочила сложновата ;)
Яркая сумка крючком в спортивном стиле.
МК ЗДЕСЬ
http://www.liveinternet.ru/users/4402228/post312926649/

Вяжем... рюкзаки! Крючком. http://www.liveinternet.ru/users/marisha54/post317270179/

Жаккард крючком http://www.liveinternet.ru/users/marisha54/post229011887/

Круговое вязание, правило круга  http://www.liveinternet.ru/users/lumlij/post369894363/
Рубрики:  сумки

Без заголовка

Пятница, 08 Января 2016 г. 11:10 + в цитатник
Это цитата сообщения -MALEFISENTA- [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

МОЧИЛА-ЯРКИЕ КОЛУМБИЙСКИЕ СУМКИ

км11 (468x671, 186Kb)

 

Колумбийская мочила. МК+схемы+идеи

Мочила (Mochila) – традиционная сумка колумбийских индейцев ручной работы.

 Восхитительны по орнаменту и расцветкам. Плотное вязание и тканые ручки — очень удобный вариант сумок.Для меня было загадкой, как вязать такой плотной вязкой — кстати, такой же вязкой вяжут роскошные шляпы.

Здесь можно почитать, как связать крючком колумбийскую мочилу (сумку-ведерко) или сумочку другого фасона с жаккардовым рисунком.Вязать жаккард крючком гораздо интереснее, чем спицами. Вязание получается плотное, красивое. В такой технике можно связать любую вещь.

Читать далее...
Рубрики:  сумки

Без заголовка

Пятница, 08 Января 2016 г. 10:58 + в цитатник
Это цитата сообщения VALERI-ELIN [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Джинсовый ковер своими руками

5420033_11 (399x430, 49Kb)

Стильный коврик на пол из старых, ненужных джинсов. Он прост в исполнении и создаст неповторимый уют в вашей квартире.

Читать далее...

Серия сообщений "вторая жизнь ненужных вещей":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 34 - Без заголовка
Часть 35 - Без заголовка
Часть 36 - Без заголовка
Часть 37 - Без заголовка


Без заголовка

Пятница, 08 Января 2016 г. 10:52 + в цитатник
Это цитата сообщения Ирина-ажур [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

АЖУРНЫЙ ЖИЛЕТ ИЗ СЕКЦИОННОЙ ПРЯЖИ С КРУГЛОЙ КОКЕТКОЙ

1 (495x700, 98Kb)
Читать далее...
Рубрики:  япония,азия

Без заголовка

Пятница, 08 Января 2016 г. 10:48 + в цитатник
Это цитата сообщения igoda [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

из Китайского журнала Любительницам узора *Лилии**

folder (627x700, 211Kb)
Читать далее...

Серия сообщений "уже связала":
Часть 1 - ажурчик
Часть 2 - джемперок
...
Часть 5 - Без заголовка
Часть 6 - Без заголовка
Часть 7 - Без заголовка


Без заголовка

Пятница, 08 Января 2016 г. 10:45 + в цитатник
Это цитата сообщения Ирина-ажур [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

АЖУРНЫЙ ЖИЛЕТ С ЗАСТЕЖКОЙ НА ПУГОВИЦЫ

1 (509x700, 95Kb)
Читать далее...
Рубрики:  япония,азия

Без заголовка

Пятница, 08 Января 2016 г. 10:44 + в цитатник
Это цитата сообщения Путь_к_истинной_себе [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Кровать-ящик, ящик-кровать... Это нереально круто!

Читать далее...

Серия сообщений "идеи для участка":
Часть 1 - Без заголовка


Без заголовка

Воскресенье, 08 Ноября 2015 г. 16:39 + в цитатник
Это цитата сообщения Татьяна57 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

УЧИМ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ, СОСТАВЛЯТЬ РАССКАЗЫ ПО КАРТИНАМ.

Пересказ рассказа "Богатый урожай" с использованием сюжетных картин.

Рисунок (21) (700x522, 234Kb)
Читать далее...
Рубрики:  сюжетные картинки

Без заголовка

Воскресенье, 08 Ноября 2015 г. 15:35 + в цитатник
Это цитата сообщения rosinka7304 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Рубрики:  шпаргалки

Без заголовка

Воскресенье, 08 Ноября 2015 г. 15:31 + в цитатник
Это цитата сообщения rosinka7304 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Рубрики:  Почемучки прописи

Без заголовка

Воскресенье, 08 Ноября 2015 г. 15:27 + в цитатник
Это цитата сообщения rosinka7304 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Занимательные карточки. :) Собираем слова из трех слогов.

Набор состоит из 48 карточек, которые составляют 16 картинок.

Правильно выбрав по 3 карточки, можно составить картинки со словами, разделенными на 3 слога.

Пособие может быть использовано учителями-логопедами, воспитателями ДОУ, учителями 1-х классов при обучении грамоте, а также родителями старших дошкольников и первоклассников.

1. 
Читать далее...
Рубрики:  Почемучки прописи

Без заголовка

Воскресенье, 04 Октября 2015 г. 07:44 + в цитатник
Это цитата сообщения candra [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

КОВРИКИ. БК.

Ravelry: Project Gallery for Wendy Blanket pattern by Wendy de Haas:

Читать далее...
Рубрики:  Бабушкин квадрат

Без заголовка

Пятница, 02 Октября 2015 г. 23:54 + в цитатник
Это цитата сообщения Irisha-SR [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Летняя кофточка из мотивов жёлтого цвета

 

 

Кофточка связана из мотивов по Схеме 1. Количество мотивов на свой размер можно рассчитать самостоятельно. Горловина, низ изделия и рукавов  обвязаны по Схеме 2.

 

5173580_71944690_001 (74x54, 14Kb)схемы и чертёж
Рубрики:  мотивами изделия

Без заголовка

Суббота, 19 Сентября 2015 г. 08:16 + в цитатник
Это цитата сообщения Ksu11111 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Тетрадь цыпленка. Математика 4-5лет1.
1 (473x700, 255Kb)

Читать далее...
Рубрики:  Почемучки прописи

Без заголовка

Вторник, 15 Сентября 2015 г. 21:46 + в цитатник
Это цитата сообщения ВСЁ_для_ДОШКОЛЯТ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Весёлые уроки для детей 5-6 лет (развиваем память, мышление, внимание, мелкую моторику)

 5111852__image002 (530x700, 591Kb)

5111852__1_ (152x147, 46Kb)
Рубрики:  Почемучки прописи

Ажурное пальто крючком (филейное вязание)

Суббота, 12 Сентября 2015 г. 12:33 + в цитатник
liveinternet.ru/users/irina...371629132/
Ажурное пальто крючком (филейное вязание)Читать далее...
Рубрики:  филейное вязание

Без заголовка

Суббота, 05 Сентября 2015 г. 21:07 + в цитатник
Это цитата сообщения wodolei-ka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Желтое платье крючком

http://prjaga.ru/vyazanie-dlya-zhenshchin/platye-sarafan/zheltoe-plate-kryuchkom

Желтое платье крючком выглядит просто превосходно и подойдет для особого случая


1.
image (51) (469x700, 259Kb)
Рубрики:  платья,костюмы крючком

Без заголовка

Суббота, 05 Сентября 2015 г. 21:04 + в цитатник
Это цитата сообщения Таня_Одесса [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Розовое платье от Luciana Panza

Читать далее...
Рубрики:  платья,костюмы крючком


Поиск сообщений в Саледаба
Страницы: [175] 174 173 ..
.. 1 Календарь